Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8371-HV

Model VIVOTEK CC8371-HV to pierw­sza kom­pak­to­wa kame­ra pano­ra­micz­na (180°) z oświe­tla­czem IR. Ze wzglę­du na ultra sze­ro­ki kąt widze­nia, kame­ra zapew­nia użyt­kow­ni­kom moż­li­wość oglą­da­nia bar­dzo sze­ro­kich scen, pod wie­lo­ma kąta­mi, bez tzw. mar­twych stref. Oświe­tlacz IR, sku­tecz­ny do 15 metrów, to dodat­ko­wy atut tego mode­lu. Dzię­ki tej funk­cji uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kopułka Vivotek model FD8179-H

Wie­my jak bar­dzo lubi­cie kopuł­ki, więc w tym tygo­dniu jesz­cze jed­na 7 dnio­wa pro­mo­cja wła­śnie na ten typ kame­ry. Model FD8179-H, 4 MP, obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy w pro­mo­cyj­nej cenie przez cały tydzień lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 12.10 do 18.10.2018! FD8179-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. — roz­dziel­czo­ści 4…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kopułka Vivotek FD8177-H

W tym tygo­dniu w pro­mo­cyj­nej cenie 4MP kopuł­ka  Vivo­tek FD8177-H. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 05.10 do 11.10.2018. Chy­ba, że wcze­śniej wszyst­kie wyku­pi­cie:) Pro­mo­cja 7 dni — kopuł­ka Vivo­tek FD8177-H FD8177-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. — roz­dziel­czo­ści 4 MP — obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy — odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 2688×1520 — mecha­nicz­ny…

Czytaj więcej ...

SONY SNC-VM600B — promocja 7 dni!

Oka­zja tygo­dnia! Przez 7 dni kame­ra kopuł­ko­wa SONY SNC-VM600B w nie­by­wa­le niskiej cenie tyl­ko 790 zł brut­to! Czas trwa­nia pro­mo­cji od 28 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka 2018  lub do wyczer­pa­nia. Sie­cio­wa, wewnętrz­na  mini­ka­me­ra kopuł­ko­wa SNC-VM600B o roz­dziel­czo­ści obra­zu 1280 x 1024 pik­se­li. Dzię­ki zasto­so­wa­niu prze­twor­ni­ka CMOS Exmor zapew­nia wyż­szą czu­łość. Tech­no­lo­gia XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise…

Czytaj więcej ...

PoE Injector AP-GIC-010A-030 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. W tym tygo­dniu w wyjąt­ko­wo niskiej cenie dla wszyst­kich PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030. Start od teraz 21 wrze­śnia (pią­tek) do 27 wrze­śnia (czwar­tek). tyl­ko 127 zł brut­to Zadzwoń i zamów PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030 127 zł…

Czytaj więcej ...

Suma Solutions członkiem PISA

Czło­nek PISA — Miło nam poin­for­mo­wać, że od 3 wrze­śnia 2018 jeste­śmy człon­kiem Pol­skiej Izby Sys­te­mów Alar­mo­wych. Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych jest orga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą fir­my bran­ży zabez­pie­czeń pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność han­dlo­wą i pro­duk­cyj­ną oraz świad­czą­ce usłu­gi pro­jek­to­wa­nia i insta­la­cji sys­te­mów zabez­pie­czeń tech­nicz­nych. Celem Izby jest pod­no­sze­nie jako­ści usług zwią­za­nych z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń tech­nicz­nych poprzez kształ­ce­nie kadr…

Czytaj więcej ...

W ten piątek pracujemy krócej!

Infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szy pią­tek tj. 21 wrze­śnia nasze biu­ro w Kato­wi­cach otwar­te będzie kró­cej czy­li do godz. 14.00. Biu­ro w Kra­ko­wie otwar­te będzie do 15.00. W związ­ku z tym, zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami wcze­śniej:)  …

Czytaj więcej ...

ND8312 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Tym razem kom­pak­to­wy reje­stra­tor ND8312. Start od teraz 14 wrze­śnia (pią­tek) do 20 wrze­śnia (czwar­tek). Reje­stra­tor ND8312 — obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu kamer IP oraz 3,5” dysk twar­dy o pojem­no­ści do…

Czytaj więcej ...

Niskie ceny kamer Vivotek — sprawdzone modele!

Ulu­bio­ne mode­le i spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia — teraz aż 12 mode­li kamer Vivo­tek może­cie kupić w bar­dzo atrak­cyj­nych niskich cenach! Niskie ceny kamer Vivo­tek — od teraz do odwo­ła­nia pro­mo­cji lub wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych. Zadzwoń i zamów lub zamów w skle­pie inter­ne­to­wym   Współ­pra­cu­jesz z nami! Zalo­guj się w skle­pie, a na nie­któ­re mode­le kamer kupisz…

Czytaj więcej ...

Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz!

Dbaj­my o bez­pie­czeń­stwo naszych dzie­ci i mło­dzie­ży! Bez­piecz­na szko­ła — w środ­ku i na zewnątrz, to tak­że zapew­nie­nie spo­ko­ju rodzi­com. Po waka­cyj­nej prze­rwie zno­wu roz­brzmiał pierw­szy dzwo­nek. Powrót do szko­ły to emo­cjo­nu­ją­cy czas. Czas zaba­wy spę­dzo­ny w miłym towa­rzy­stwie rówie­śni­ków, a tak­że czas roz­wi­ja­nia się i pogłę­bia­nia wie­dzy pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li. To nie­zli­czo­na ilość…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl