Ulubione zestawy w tej samej promocyjnej cenie!

Po zalo­go­wa­niu Wasze ulu­bio­ne zesta­wy w pro­mo­cyj­nej cenie!

Wszyst­kie zesta­wy w tej samej cenie! Łącz, roz­dzie­laj, mie­szaj:)

Do każdego zestawu:
- dysk twardy cctv do pracy ciągłej 1TB
a do niektórych dodatkowo
- 5 sztuk kabli połączeniowych PATCHCORD RJ45 UTP KAT.5E (2x20m, 2x15m, 1x5m)
 Cena zawiera bezpłatne zdalne wsparcie techniczne!

Takie zestaw to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur wraz z par­kin­ga­mi, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, przed­szko­li czy domów.

Łatwa i szyb­ka insta­la­cja, pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem aż do 8 kamer (w tym 4 WiFi) 

Łatwe połą­cze­nie z kame­ra­mi IP oraz szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja

40-dnio­wa archi­wi­za­cja nagrań (dla 4 kana­łów w roz­dziel­czo­ści Full HD i dys­ku o pojem­no­ści 6TB) i aż 80-dnio­wa (w roz­dziel­czo­ści HD)*

Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7

Insta­la­cja zaj­mu­je tyl­ko 4 minu­ty

W przy­pad­ku kamer WiFi nie jest potrzeb­ne żad­ne oka­blo­wa­nie. Kame­ry są bez­prze­wo­do­we i dołą­czo­ne są do nich zasi­la­cze. Wystar­czy je wpiąć do naj­bliż­sze­go źró­dła zasi­la­nia 230V. W związ­ku z tym może­my wyko­nać sys­tem bez­prze­wo­do­wy, prze­wo­do­wy (reje­stra­tor ma też wej­ście RJ45) lub mie­sza­ny. 

Nato­miast nale­ży pamię­tać, że trans­mi­sja WiFi może odby­wać się w sie­ci reje­stra­to­ra, bądź ist­nie­ją­cej sie­ci domo­wej. Wyko­rzy­stu­jąc połą­cze­nie WiFi reje­stra­to­ra moż­na pod­piąć bez­po­śred­nio 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we, sam reje­stra­tor jest 8 kana­ło­wy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *