Rejestracja partnera handlowego

Prosimy o wypeł­nienie poniż­szych pól formu­larza. W przeciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z Państwem opiekun regio­nalny. Przed­stawi możli­wości, narzędzia z jakich mogą Państwo korzystać we współ­pracy z nami i repre­zen­to­wanymi przez nas markami .

Dane Podstawowe
Adres rejestrowy


Formularz zgód
w zakresie przetwa­rzania danych przez SUMA SOLUTIONS. Admini­stra­torem Danych Osobowych (Admini­strator) jest:
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panew­nicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L‑0509/00 zareje­strowana KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS.

Dane osobowe są przetwa­rzane przez Admini­stratora w celu reali­zacji umowy o współ­pracy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o współ­pracy, w celach związanych z prowa­dzoną działal­nością, docho­dzenia roszczeń z tytułu prowa­dzenia działal­ności oraz wypeł­nienia prawnie uspra­wie­dli­wionych celów Sprze­dawcy, w tym sprzedaży i marke­tingu bezpo­śred­niego; na podstawie zgody i wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzie­lonej zgody.

Dane osobowe będą przecho­wywane przez okres współ­pracy oraz po zakoń­czeniu trwania współ­pracy w celu wypeł­nienia obowiązku prawnego ciążącego na Admini­stra­torze, na czas zgodny z obowią­zu­jącymi przepisami, a w przypadku prawnie uspra­wie­dli­wionych celów Admini­stratora, w tym sprzedaży i marke­tingu, do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograni­czenia przetwa­rzania, prawo do przeno­szenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Niniejsze dane mają zasto­so­wanie do wszystkich Umów zawartych z Admini­stra­torem. Niniejsze zgody obejmują przetwa­rzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwa­rzania.

Korzy­stając z formu­larza zgadzasz się na przecho­wy­wanie i przetwa­rzanie twoich danych przez tę witrynę.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).