Zapytaj nas

Wypeł­niony formularz zostanie dostar­czony na skrzynkę ogólną email biuro@suma.com.pl  i przesłany do odpowiedniej osoby zgodnie z tematem.

 • 40–761 Katowie, ul Panew­nicka 109
 • 31–751 Kraków, ul Bulwarowa 31
 • biuro@suma.com.pl
 • +48 32 757 98 55
 • +48 22 122 14 60
 • 801 084 086
 • 801 084 044

Zespół — Wespół

Działaj razem z nami

szcze­gółowe dane kontaktowe

Kontakt do nas

Siedziba główna
SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.
Panew­nicka 109; 40–761 Katowice
email: katowice@suma.com.pl
Oddział firmy
SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O. o. Kraków
Bulwarowa 31; 31–751 Kraków
email: krakow@suma.com.pl

Telefon kontaktowy:

801 084 044

tel. 32 757 98 55 
tel. 22 122 14 60

Numery wewnętrzne:

 • .solutions — dystry­bucja- 32 757 98 55 w.50
 • .solutions — serwis- 32 757 98 55 w.4
  .ninja — rozwią­zania- 32 757 98 55 w.15
  .consulting  — projekty- 32 757 98 55 w.22

Kontakt bezpośredni/Działy:

Sprzedaż i projekty
Grażyna Kućma — grazyna.kucma@suma.com.pl
Dyrektor ds. sprzedaży

Wdrożenia i inwestycje projektowe
Michał Swoboda — michal.swoboda@suma.com.pl
Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Import, logistyka i finanse
Monika Stanosz monika.stanosz@suma.com.pl
Dyrektor

Zarząd 
Czesław Stanosz —  czeslaw.stanosz@suma.com.pl
Zastępca Prezesa Zarządu
Robert Stanosz —  robert.stanosz@suma.com.pl
Prezes Zarządu

Pisząc na adres e‑mail biuro@suma.com.pl - zapytanie zostanie przekie­rowane do osoby zajmu­jącej się określonym zagad­nieniem w firmie

Działy:

. solutions — dział zajmujący się dystry­bucją urządzeń. Możesz podjąć z nami stałą współ­pracę handlową, uzyskać ofertę do dalszej odsprzedaży lub indywi­dualne warunki handlowe do projektu. 
. consulting — dział zajmujący się zarzą­dzaniem projektami. Możemy dla Ciebie opracować koncepcje techniczną lub projekt pod wskazane wymagania bizesowe. Koordy­nujemy cały przebieg inwestycji od koncepcji, projektu, wykonawstwa, nadzór aż do eksplo­atacji systemu. W zakresie wykonawstwa koope­rujemy z naszymi firmami partner­skimi grupy .expert
.expert — dział zajmujący szkole­niami, łączeniem sił i kompe­tencji naszych partnerów handlowych i wykonaw­czych.
.ninja — dział projektowy zajmujący się opraco­wa­niami technicznymi pod potrzeby inwestora. 

Dane rejestrowe:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Panew­nicka 109
40–761 Katowice

Koncesja MSWiA L‑0509/00
VAT No / NIP PL6270013240
REGON 008435281
GIOŚ 000002728
KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS

Dane bankowe
Płatności w Złotych Polskich (PLN)
Opłaty w PLN za dostar­czony towar i wykonane usługi prosimy regulować na poniższy rachunek bankowy.
PLN – 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530
Płatności w walucie EURO
Opłaty w EURO za dostar­czony towar i wykonane usługi prosimy regulować na poniższy rachunek bankowy
EURO – 22 1050 1243 1000 0090 3055 4548 Kod BIC (Swift): >INGBPLPW

Płatności za towary u handlowca
Za złożone zamówienie można dokonać płatności w nastę­pujący sposób:
Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera bądź w paczko­macie
Kredyt kupiecki – na warunkach uzgod­nionych umową dla partnerów handlowych SUMA SOLUTIONS
Przelew / Przed­płata – na niżej wskazany numer konta bankowego:

SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.
Panew­nicka 109
40–761 Katowice
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O. w Katowicach
Kod SWIFT: INGBPLPW
Nr konta: PL 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530

Płatności za towary w sklepie Suma Solutions:

Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera bądź w paczko­macie

Płatności przelewem — klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłu­żenia terminu zapłaty przy uprzednim poinfor­mo­waniu o tym fakcie sklepu.

Płatność kartą płatniczą online — płatność kartą jest możliwa w naszych sklepach online suma.solutions vivotek.pl vipos.pl

Autory­zacji płatności online i kartą płatniczą dokonuje profe­sjo­nalny system reali­zacji trans­akcji płatni­czych online PayU.  Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekie­rowany do serwisu, umożli­wia­jącego autory­zację trans­akcji. Płatności on-line w sklepie inter­ne­towym SUMA SOLUTIONS są dokonywane za pośred­nictwem PayU SA, który gwarantuje bezpie­czeństwo płatności w ramach platformy payu.pl. Zgodnie z wymogami organi­zacji płatni­czych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygory­styczne standardy bezpie­czeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organi­zacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posia­daczy kart oraz infor­macji związanych z trans­ak­cjami dokony­wanymi za pomocą kart płatni­czych.

 1.  
 2. Wszystkie serwisy obsłu­giwane przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  i serwis płatności online korzy­stają z bezpiecznego szyfro­wania SSL strony i wpisy­wanych danych.
 3.  
 4. Ważne!  Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą płatniczą są reali­zowane po uprzednim odnoto­waniu stosownej wpłaty na koncie bankowym SUMA SOLUTIONS.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).