SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, która została założona w 1989 roku. Od tego czasu jest nieprze­rwanie związana z rynkiem security. Firma z ogromnym doświad­czeniem, prekursor systemów wideo IP w Polsce, obecna na rynku monito­ringu wideo IP praktycznie od początku jego istnienia.

Naszą filozofią jest dostar­czanie systemów klasy premium, gwaran­tu­jących dobrą jakość rozwią­zania i gwarancję zabez­pie­czenia mienia tak w warstwie fizycznej jaki w infor­ma­tycznej. Nie bez znaczenia dla nas, jako odpowie­dzialnego importera, jest środo­wisko i ślad ekolo­giczny a co za tym idzie wprowa­dzanie do oferty tylko systemów cechu­jących długi cykl życia i możliwe długi okres napraw pogwa­ran­cyjnych.

Nasze trzydzie­sto­letnie doświad­czenie biznesowe, wiedza i konce­sjo­nowany profil działal­ności w MSWiA, oraz kompe­tencje pracow­ników gwarantują wysoką jakość projek­to­wanych systemów i bezpie­czeństwo wrażliwych danych dotyczących systemów ochrony. Połączenie jakości ofero­wanych przez nas produktów oraz usług powoduje to iż SUMA SOLUTIONS znajduje się ścisłej czołówce rozwi­ja­jących się przed­się­biorstw w Polsce.

Spotkaj się z nami i poznaj naszą ofertę i filozofię współ­pracy z Partnerami.

W latach ubiegłych

2015–2017

W latach 2015–2017 firma skupia się modelu dystry­bucji i imporcie produktów liderów rynku telewizji przemy­słowej IP. Większość z nich to ścisła czołówka branży monito­ringu wideo IP, wyzna­czająca standardy i kierunki rozwoju dla całego sektora.  W ramach firmy funkcjonują działy – sprzedaży, projektowy, organi­za­cyjny, które oferują szereg usług. Firma pozyskuje do współ­pracy nowych partnerów, rozsze­rzając ofertę o jakościowe rozwią­zania oraz otwiera się na nowy segment rynku Smart home oferując po raz pierwszy w swojej historii urządzenia Sigma Casa  do budowy nowocze­snego domu.   

2009–2014

Kolejne lata to dynamiczny rozwój firmy poparty licznymi nagrodami, certy­fi­katami i wyróż­nie­niami. Nawią­zując współ­pracę i podpi­sując umowy na dystry­bucję produktów światowych liderów branży monito­ringu wideo IP, SUMA z firmy działa­jącej na lokalnym rynku stała się uczest­nikiem rynku ogólno­pol­skiego. Pięć razy z rzędu odzna­czono nas presti­żowymi nagrodami Gazel Biznesu i Diamentów Forbesa. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom – nasz sukces to też Wasz sukces.

2004–2008

To czas dynamicznych przemian. Firma ze specja­li­stycznego profilu integra­cyjnego przeistacza się w wyspe­cja­li­zo­wanego dystry­butora wideo ip. Czerpiąc z własnych doświadczeń, tworzymy model dystry­bu­cyjny, z jakiego sami chcie­li­byśmy korzystać. Sukce­sywnie rozsze­rzamy portfolio produktów, zwracając uwagę na aspekt jakościowy i długo­falową politykę rozwoju produktów.

2003

W 2003 w ramach firmy wykształcił się dział techniczny, który zaanga­żował się w nowatorskie rozwią­zania w dziedzinie monito­ringu wizyjnego, wykorzy­stując kamery IP. To było właściwie posunięcie, które dało firmie impuls do dalszego rozwoju. W 2003 roku była to zupełna nowość na polskim rynku. Pomimo rezerwy, jaką wykazywał rynek względem tych rozwiązań, SUMA inwestowała tylko w rozwią­zania sieciowe. Wraz z coraz większą dostęp­nością Internetu oraz zainte­re­so­waniem tą techno­logią kolejnych produ­centów kamer, monitoring IP zyskiwał uznanie i klientów.

2000–2002

Te dwa lata to czasy analogowe w historii SUMA. Lata pracy z kamerami CCTV, budową już jak na ówczesne czasy jakościowych systemów wysokiej rozdziel­czości, gdzie 520 linii telewi­zyjnych wyzna­czało jakość systemu. To też czas aktyw­ności SUMA w zakresie systemów kontroli dostępu, sygna­li­zacji włamania i napadu. To grunt, z którego do dziś czerpiemy przy proble­matyce projek­to­wania systemów bezpie­czeństwa.

1989–1999

Rok 1989 to rok w którym spisano pomysł utworzenia firmy, stworzono umowę spółki. Firma wystar­towała z działal­nością w 1990 roku. Przez dziesięć lat z rzędu specja­li­zowała się w dwóch obszarach. Pierwszy, prowa­dzony do dzisiaj, to profil handlowy. SUMA jako jedna z nielicznych w Polsce prowa­dziła sprzedaż broni. Drugi profil firmy to usługi specja­li­styczne ochrony mienia. Zapew­nia­liśmy bezpie­czeństwo osobom jak i opraco­wy­wa­liśmy plany zabez­pieczeń obiektów, które w późniejszym okresie z sukcesami wdraża­liśmy. Wśród naszych klientów znaleźć można było gwiazdy światowego formatu np. zespoły Metallica / AC-DC. Powie­rzano nam również bezpie­czeństwo obiektów o szcze­gólnym znaczeniu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).