Praca w SUMA SOLUTIONS

Dzię­ku­je­my, że się inte­re­su­jesz zatrud­nie­niem w naszej fir­mie. Aktu­al­nie nie poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów do pra­cy Jeśli chciał­byś, aby Two­ja apli­ka­cja była bra­na pod uwa­gę przy naj­bliż­szej rekru­ta­cji, zostaw nam swo­je CV. Moż­na je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z zazna­cze­niem dzia­łu oraz cha­rak­te­ru pra­cy jaka Cię inte­re­su­je. Chcesz, aby­śmy lepiej Cię pozna­li? Do CV dołącz tak­że list moty­wa­cyj­ny.

Obszary specjalizacji w naszej organizacji

 • obsłu­ga klien­ta na ryn­ku dys­try­bu­cji B2B
 • sprze­daż sta­cjo­nar­na
 • obsłu­ga biu­ra
 • import, pla­no­wa­nie i logi­sty­ka
 • mar­ke­ting inter­ne­to­wy, mar­ke­ting w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, SEO
 • szko­le­nia i roz­wój pro­gra­mów part­ner­skich
 • doradz­two tech­nicz­ne
Ta pra­ca może być dla Cie­bie jeśli uwa­żasz: Za dobrze wyko­na­ną pra­cę nale­ży się ade­kwat­ne wyna­gro­dze­nie. Ocze­ku­jesz, że warun­ki pre­mii będą jasno spre­cy­zo­wa­ne w umo­wie o pra­cę, a pre­mia powin­na być skład­ni­kiem wyna­gro­dze­nia zależ­nym od pozio­mu i rodza­ju wyko­ny­wa­nych zadań. Zakła­dasz, że pra­ca odby­wać się będzie w jasno okre­ślo­nych ramach cza­so­wych. Dopusz­czasz myśl, że two­ja pra­ca zosta­nie pod­da­na obiek­tyw­nej oce­nie bez pozo­sta­wie­nia wąt­pli­wo­ści, kto dzia­ła, a kto nie. Lubisz podej­mo­wać wyzwa­nie budo­wy, roz­wo­ju róż­nych pro­jek­tów wewnętrz­nych lub uczest­ni­czyć w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez naszą fir­mę.

Proces rekrutacji

 • Ana­li­za CV i wybór kan­dy­da­tów. Wybie­ra­my kan­dy­da­tu­ry spo­śród nade­sła­nych CV. Nie kon­tak­tu­je­my się ze wszyst­ki­mi, któ­rzy wysła­li CV i LM.
 • Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na. W cza­sie spo­tka­nia chce­my poznać: umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje kan­dy­da­ta do apli­ko­wa­ne­go sta­no­wi­ska, jego ocze­ki­wa­nia zawo­do­we, finan­so­we.
 • Wybór poten­cjal­ne­go kan­dy­da­ta.  Po zakoń­czo­nych roz­mo­wach wybra­nej oso­bie przed­sta­wia­my pro­po­zy­cję zatrud­nie­nia. To waż­ne — w naszej fir­mie zawsze pra­cu­jesz na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę!

Zapewniamy

 • zatrud­nie­nie na umo­wę o pra­cę, w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej, dzia­ła­ją­cej od 1989 r.
 • pra­cę w dni robo­cze w usta­lo­nych z góry godzi­nach
 • obiek­tyw­ne oce­ny efek­tyw­no­ści pra­cy
 • moż­li­wość cie­ka­wych wyjaz­dów służ­bo­wych
 • regu­la­mi­no­we nagro­dy kwar­tal­ne
 • pra­cę w mło­dym i zgra­nym zespo­le
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę i dobre warun­ki pra­cy
 • szan­sę na roz­wój zawo­do­wy w  bran­ży moni­to­rin­gu wideo IP
Prze­ślij nam swo­je CV na adres praca@suma.com.pl

FreshMail.pl