Dziękujemy, że się intere­sujesz zatrud­nieniem w naszej firmie.

.praca w suma

Jeśli chciałbyś, aby Twoja aplikacja była brana pod uwagę przy najbliższej rekru­tacji, zostaw nam swoje CV. Można je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z zazna­czeniem działu oraz charakteru pracy jaki Cię interesuje. Chcesz, abyśmy lepiej Cię poznali? Do CV dołącz także list motywa­cyjny.

Regiony naszego działania:  Katowice • Warszawa • Kraków

Aplikując prosimy o wskazanie regionu.  Współ­pra­cując z nami zyskasz doświad­czenie w branży monito­ringu wideo ip poparte referencją firmy o dużym udziale rynkowym. Do pomocy udostęp­niamy niezbędne narzędzia. Firma oferuje również dodatkowe świad­czenia urlopowe. Firma stosuje tylko zatrud­nienie na umowę o pracę.

Otwarte rekrutacje

Specjalista biurowo administracyjny

Oferta działu .solutions

Praca w zespole handlowym

Główne zadania:
- Logistyka zamówień
- Prowa­dzenie ewidencji i sprawozdań biurowych
- Prowa­dzenie gospo­darki magazy­nowej
- Faktu­ro­wanie zamówień
- Wprowa­dzanie i aktuali­zacje danych w systemie księgo­wegom
- Rozra­chunki z klientami i dostawcami

Wymagania:
- Wykształ­cenie co najmniej średnie;
- Znajomość podsta­wowych technik prowa­dzenia rozmów handlowych
- Wysoka motywacja do pracy
- Zdolności organi­za­cyjne i komuni­ka­cyjne
- Umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku
- Łatwość nawią­zy­wania kontaktów bizne­sowych
- Znajomość języka angiel­skiego

Doradca techniczno handlowy

Oferta działu .ninja

Praca w zespole projek­towym

Główne zadania:
- opraco­wy­wanie indywi­du­alnych wycen na produkty
- przygo­to­wanie specy­fi­kacji materia­łowej na podstawie infor­macji uzyskanych od Klienta (np. opis techniczny, zesta­wienie produktów, schematy, zdjęcia, itp.);
- dobór optymalnych rozwiązań technicznych i handlowych dla Klienta;
- podstawowe wsparcie techniczne klientów z zakresu ofero­wanych produktów/

Od kandydata oczekujemy:
- Wykształ­cenie wyższe lub średnie techniczne z zakresu edukacji techniczno — infor­ma­tycznej;
- Doświad­czenie techniczne w podobnej działal­ności będzie dodat­kowym atutem;
- Ogólna znajomość urządzeń monito­ringu wideo ip;
Język angielski w zakresie czytania dokumen­tacji technicznej);
- Dobra znajomość pakietu Office;
- Umiejętność pracy w zespole;
- Umiejętność samoor­ga­ni­zacji i priory­te­ty­zo­wanzia zadań;
- Orien­tacja na potrzeby klienta

 

Informacje o SUMA SOLUTIONS

Obszary specjalizacji w naszej organizacji

 • Dział .solutions:
 •  — obsługa klienta na rynku dystry­bucji B2B
 • - sprzedaż stacjo­narna
 • - obsługa biura
 • - import, plano­wanie i logistyka
 • - marketing inter­netowy, marketing w mediach społecz­no­ściowych, SEO
 • Dział .ninja:
 • - doradztwo techniczne
 • - wdrożenia, integracje w inwesty­cjach

- projek­to­wanie 
Dział .consulting
- praca z procesem inwesty­cyjnym
- inżynie­ro­wanie kontraktowe
- doradztwo techniczne
- wdrożenia, integracje w inwesty­cjach
- projek­to­wanie 
Dział .expert
- budowanie procesów szkole­niowych
- prowa­dzenie spotkań szkole­niowych
- organi­zacja spotkań szkole­niowych

- zarzą­dzanie zasobami partner­skimi

Ta praca może być dla Ciebie jeśli uważasz:
Za dobrze wykonaną pracę należy się adekwatne wynagro­dzenie. Oczekujesz, że warunki premii będą jasno sprecy­zowane w umowie o pracę, a premia powinna być skład­nikiem wynagro­dzenia zależnym od poziomu i rodzaju wykony­wanych zadań. Zakładasz, że praca odbywać się będzie w jasno określonych ramach czasowych. Dopusz­czasz myśl, że twoja praca zostanie poddana obiek­tywnej ocenie bez pozosta­wienia wątpli­wości, kto działa, a kto nie. Lubisz podej­mować wyzwanie budowy, rozwoju różnych projektów wewnętrznych lub uczest­niczyć w wydarze­niach organi­zo­wanych przez naszą firmę.

Proces rekrutacji

 • Analiza CV i wybór kandy­datów.
  Wybieramy kandy­datury spośród nadesłanych CV. Nie kontak­tujemy się ze wszystkimi, którzy wysłali CVLM.
 •  
 • Rozmowa kwali­fi­ka­cyjna.
  W czasie spotkania chcemy poznać: umiejęt­ności i kwali­fi­kacje kandydata do apliko­wanego stano­wiska, jego oczeki­wania zawodowe, finansowe.
 •  
 • Wybór poten­cjalnego kandydata. 
  Po zakoń­czonych rozmowach wybranej osobie przed­sta­wiamy propo­zycję zatrud­nienia.
 •  
 • To ważne — w naszej firmie zawsze pracujesz na podstawie umowy o pracę!

 

Zapewniamy

 • - zatrud­nienie na umowę o pracę, w firmie o ugrun­to­wanej pozycji rynkowej, działa­jącej od 1989 r.
 • - pracę w dni robocze w ustalonych z góry godzinach
 • - obiek­tywne oceny efektyw­ności pracy (praca w systemach CRM)
 • - możliwość ciekawych wyjazdów służbowych
 • - regula­minowe nagrody kwartalne
 • - przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy
 • - szansę na rozwój zawodowy w  branży monito­ringu wideo IP
 •  
 • Prześlij nam swoje CV na adres praca@suma.com.pl

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).