Praca w SUMA SOLUTIONS

Dzię­ku­je­my, że się inte­re­su­jesz zatrud­nie­niem w naszej fir­mie.

Jeśli chciał­byś, aby Two­ja apli­ka­cja była bra­na pod uwa­gę przy naj­bliż­szej rekru­ta­cji, zostaw nam swo­je CV. Moż­na je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z zazna­cze­niem dzia­łu oraz cha­rak­te­ru pra­cy jaka Cię inte­re­su­je. Chcesz, aby­śmy lepiej Cię pozna­li? Do CV dołącz tak­że list moty­wa­cyj­ny.

Data ogło­sze­nia: marzec 2018
sta­tus: otwar­te
Kon­sul­tant ds. sprze­da­ży
 
Klu­czo­we Zada­nia:
 • Reali­za­cja celów sprze­da­żo­wych,
 • Kom­plek­so­we pro­wa­dze­nie pro­jek­tów han­dlo­wych,
 • Budo­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie dobrych rela­cji z Klien­ta­mi i Part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi,
 • Przy­go­to­wy­wa­nie i pre­zen­to­wa­nie ofert han­dlo­wych,
 • Nego­cjo­wa­nie z dostawcami/vendorami warun­ków han­dlo­wych,
 • Nego­cjo­wa­nie i przy­go­to­wy­wa­nie umów,
 • Koor­dy­na­cja dzia­łań han­dlo­wych wewnątrz i na zewnątrz fir­my.
Ide­al­ny kan­dy­dat powi­nien posia­dać:
 • Mini­mum 2 lata doświad­cze­nia w sprze­da­ży,
 • Udo­ku­men­to­wa­ne suk­ce­sy w sprze­da­ży dla klien­tów biz­ne­so­wych,
 • Mile widzia­na wie­dza i doświad­cze­nie w sprze­da­ży roz­wią­zań cctv.
 • Dokład­ność i ter­mi­no­wość w reali­za­cji powie­rzo­nych zadań,
 • Dobra zna­jo­mość MS Offi­ce, mile widzia­na zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia CRM,
 • Dodat­ko­wym atu­tem będzie zna­jo­mość i doświad­cze­nie w pra­cy pro­jek­to­wej zapro­jek­tuj-wybu­duj.
 • Pra­wo jaz­dy kat. B.
Ofe­ru­je­my:
 • Pra­cę w mło­dym zespo­le,
 • Narzę­dzia nie­zbęd­ne do pra­cy tere­nie: samo­chód, tele­fon, itp.
 • Moż­li­wość roz­wo­ju, uczest­nic­twa w pro­jek­tach i szko­le­niach,
 • Atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i moty­wa­cyj­ny sys­tem pro­wi­zyj­ny,
 • Nie­zbęd­ne narzę­dzia pra­cy,
 • Moż­li­wość pozna­nia i sprze­da­ży naj­now­szych roz­wią­zań wideo ip,
 • Umo­wę o pra­cę,
 • Przy­ja­zne śro­do­wi­sko pra­cy.
 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o prze­sy­ła­nie apli­ka­cji na adres ema­il praca@suma.com.pl

Pro­si­my o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zu­li: “Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej apli­ka­cji dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­sów rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), pro­wa­dzo­nych przez fir­mę SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.”

Data ogło­sze­nia: marzec 2018
sta­tus: otwar­te

Przed­sta­wi­ciel regio­nal­ny — Region War­sza­wa

Opis stanowiska/ rodza­ju pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści:

 • bez­po­śred­nia współ­pra­ca z wybra­ny­mi fir­ma­mi na wyzna­czo­nym obsza­rze
 • ana­li­za ryn­ku, odpo­wied­nie selek­cjo­no­wa­nie i pozy­ski­wa­nie nowych klien­tów
 • pod­trzy­my­wa­nie rela­cji han­dlo­wych z klien­ta­mi ist­nie­ją­cy­mi
 • dba­łość o pozy­tyw­ny wize­ru­nek dys­try­bu­owa­nych marek
 • orga­ni­za­cja pre­zen­ta­cji i szko­leń pro­duk­to­wych
 • moni­to­ro­wa­nie roz­ra­chun­ków z klien­ta­mi
 • rapor­to­wa­nie dzia­łań kon­ku­ren­cji

Wyma­ga­nia:

 • doświad­cze­nie w sprze­da­ży bez­po­śred­niej
 • łatwość nawią­zy­wa­nia nowych kon­tak­tów
 • umie­jęt­ność budo­wa­nia trwa­łych rela­cji z klien­ta­mi
 • umie­jęt­ność ana­li­zo­wa­nia i dobo­ru odpo­wied­nie­go port­fo­lio klien­tów
 • sys­te­ma­tycz­ność i bar­dzo dobra orga­ni­za­cja pra­cy
 • zna­jo­mość ryn­ku cctv będzie dodat­ko­wym atu­tem
 • pra­wo jaz­dy kate­go­rii B

Ofe­ru­je­my:

 • narzę­dzia nie­zbęd­ne do pra­cy przed­sta­wi­cie­la: samo­chód, tele­fon, itp.
 • pra­cę w dyna­micz­nej fir­mie z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży
 • pro­wi­zyj­ny i pre­mio­wa­ny sys­tem wyna­gra­dza­nia
 • pomoc w orga­ni­za­cji pra­cy i zdo­by­wa­niu nowych klien­tów
 • szko­le­nia z zakre­su zna­jo­mo­ści pro­duk­tów i ryn­ku cctv
 • moż­li­wość sta­bil­nej pra­cy jako repre­zen­tant wyso­kiej jako­ści marek
 • moż­li­wość pra­cy na eta­cie lub roz­wo­ju wła­snej fir­my
 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o prze­sy­ła­nie apli­ka­cji na adres ema­il praca@suma.com.pl

Pro­si­my o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zu­li: “Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej apli­ka­cji dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­sów rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), pro­wa­dzo­nych przez fir­mę SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.”

 

Aktu­al­nie nie poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów do pra­cy w regio­nie Kra­ko­wa. Jeśli chciał­byś, aby Two­ja apli­ka­cja była bra­na pod uwa­gę przy naj­bliż­szej rekru­ta­cji, zostaw nam swo­je CV. Moż­na je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z dopi­skiem Region Kra­ków

Aktu­al­nie nie poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów do pra­cy w regio­nie Pozna­nia. Jeśli chciał­byś, aby Two­ja apli­ka­cja była bra­na pod uwa­gę przy naj­bliż­szej rekru­ta­cji, zostaw nam swo­je CV. Moż­na je wysłać na adres: praca@suma.com.pl z dopi­skiem Region Poznań

Informacje o SUMA SOLUTIONS

Obszary specjalizacji w naszej organizacji

 • obsłu­ga klien­ta na ryn­ku dys­try­bu­cji B2B
 • sprze­daż sta­cjo­nar­na
 • obsłu­ga biu­ra
 • import, pla­no­wa­nie i logi­sty­ka
 • mar­ke­ting inter­ne­to­wy, mar­ke­ting w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, SEO
 • szko­le­nia i roz­wój pro­gra­mów part­ner­skich
 • doradz­two tech­nicz­ne

Ta pra­ca może być dla Cie­bie jeśli uwa­żasz:
Za dobrze wyko­na­ną pra­cę nale­ży się ade­kwat­ne wyna­gro­dze­nie. Ocze­ku­jesz, że warun­ki pre­mii będą jasno spre­cy­zo­wa­ne w umo­wie o pra­cę, a pre­mia powin­na być skład­ni­kiem wyna­gro­dze­nia zależ­nym od pozio­mu i rodza­ju wyko­ny­wa­nych zadań. Zakła­dasz, że pra­ca odby­wać się będzie w jasno okre­ślo­nych ramach cza­so­wych. Dopusz­czasz myśl, że two­ja pra­ca zosta­nie pod­da­na obiek­tyw­nej oce­nie bez pozo­sta­wie­nia wąt­pli­wo­ści, kto dzia­ła, a kto nie. Lubisz podej­mo­wać wyzwa­nie budo­wy, roz­wo­ju róż­nych pro­jek­tów wewnętrz­nych lub uczest­ni­czyć w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez naszą fir­mę.

Proces rekrutacji

 • Ana­li­za CV i wybór kan­dy­da­tów. Wybie­ra­my kan­dy­da­tu­ry spo­śród nade­sła­nych CV. Nie kon­tak­tu­je­my się ze wszyst­ki­mi, któ­rzy wysła­li CV i LM.
 • Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na. W cza­sie spo­tka­nia chce­my poznać: umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje kan­dy­da­ta do apli­ko­wa­ne­go sta­no­wi­ska, jego ocze­ki­wa­nia zawo­do­we, finan­so­we.
 • Wybór poten­cjal­ne­go kan­dy­da­ta.  Po zakoń­czo­nych roz­mo­wach wybra­nej oso­bie przed­sta­wia­my pro­po­zy­cję zatrud­nie­nia. To waż­ne — w naszej fir­mie zawsze pra­cu­jesz na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę!

Zapewniamy

 • zatrud­nie­nie na umo­wę o pra­cę, w fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej, dzia­ła­ją­cej od 1989 r.
 • pra­cę w dni robo­cze w usta­lo­nych z góry godzi­nach
 • obiek­tyw­ne oce­ny efek­tyw­no­ści pra­cy
 • moż­li­wość cie­ka­wych wyjaz­dów służ­bo­wych
 • regu­la­mi­no­we nagro­dy kwar­tal­ne
 • pra­cę w mło­dym i zgra­nym zespo­le
 • przy­ja­zną atmos­fe­rę i dobre warun­ki pra­cy
 • szan­sę na roz­wój zawo­do­wy w  bran­ży moni­to­rin­gu wideo IP

Prze­ślij nam swo­je CV na adres praca@suma.com.pl