Admini­stra­torem Danych Osobowych (Admini­strator) jest:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panew­nicka 109 40–761 Katowice Koncesja MSWiA L‑0509/00 zareje­strowana KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS.

Dane osobowe są przetwa­rzane przez Admini­stratora w celu reali­zacji umowy o współ­pracy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy o współ­pracy, w celach związanych z prowa­dzoną działal­nością, docho­dzenia roszczeń z tytułu prowa­dzenia działal­ności oraz wypeł­nienia prawnie uspra­wie­dli­wionych celów Sprze­dawcy, w tym sprzedaży i marke­tingu bezpo­śred­niego; na podstawie zgody i wyłącznie w zakresie wskazanym w treści udzie­lonej zgody. Twoje dane bedą przekazane w trakcie reali­zacji zamówienia do  firm pośred­ni­czących (kurier, ubezpie­czenie, biuro rachunkowe) i na potrzeby reali­zacji zamówień. Podany telefon i adres email może być użyty do kontaktu opiekuna handlowego lub do bezpo­średnich działań marke­tin­gowych zgodnie z uzyskanymi zgodami.

O jakie dane chodzi? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzy­stania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron inter­ne­towych, serwisów i innych funkcjo­nal­ności udostęp­nianych przez SUMA.SOLUTIONS w swoich witrynach , w tym zapisywane w plikach cookies, które są insta­lowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Korzy­stamy z plików cookie Zaufanych partnerów Facebook ‚Google, Freshmail. Wykorzy­stujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywat­ności: Polityka ochrony prywat­ności Google Analytics 

Dane osobowe będą przecho­wywane przez okres współ­pracy oraz po zakoń­czeniu trwania współ­pracy w celu wypeł­nienia obowiązku prawnego ciążącego na Admini­stra­torze, na czas zgodny z obowią­zu­jącymi przepisami, a w przypadku prawnie uspra­wie­dli­wionych celów Admini­stratora, w tym sprzedaży i marke­tingu, do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograni­czenia przetwa­rzania, prawo do przeno­szenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Aby uzyskać infor­macje o danych przecho­wy­wanych przez stronę suma.solutions skorzystaj z tego formu­larza.  

Masz prawo do usunięcia wszelkich infor­macji cookie. Aby usunąć cookie Wybierz — [delete_cookies text=“Kliknij aby usunąć pliki cookie”]

Odbiorca ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwa­rzania danych osobowych dotyczące Odbiorcy narusza przepisy ogólnego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być przekazane partnerom współ­pra­cu­jącym wymie­nionym na stronie suma.solutions . Podanie danych przez Odbiorcę jest dobro­wolne, jednakże w celu zawarcia i reali­zacji umowy niezbędne.

Niniejsze dane mają zasto­so­wanie do wszystkich Umów zawartych z Admini­stra­torem.

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna inter­netowa wykorzy­stuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przecho­wywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglą­darkę inter­netową i przechowują ustawienia i infor­macje potrzebne (a często niezbędne) do prawi­dłowego działania serwisu inter­ne­towego. Przy kolejnych odwie­dzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglą­darka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przecho­wujące ważne infor­mację i przesłać je ponownie do odwie­dzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezen­towaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie

Pliki cookie ułatwiają użytkow­nikowi korzy­stanie z wcześniej odwie­dzanych przez niego stron inter­ne­towych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglą­darki co wcześniej, umożliwia to zapamię­tanie jego prefe­rencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę inter­netową, dosto­sowaną do jego indywi­du­alnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć staty­styki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzy­stają ze strony inter­ne­towej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawar­tości. Pozwalają również na utrzy­manie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogo­waniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontro­lo­wanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzy­stania z plików cookies. Większość przeglą­darek oferuje możliwość akcep­to­wania lub odrzu­cania wszystkich plików cookie, akcep­to­wania tylko niektórych rodzajów albo infor­mo­wania użytkownika za każdym razem, gdy strona inter­netowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglą­darkę. Możli­wości zarzą­dzania i usuwania plików cookie różnią się w zależ­ności od używanej przeglą­darki. Wszystkie niezbędne infor­macje Użytkownik może znaleźć wykorzy­stując funkcję Pomoc w swojej przeglą­darce lub odwie­dzając stronę inter­netową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontro­lować i usuwać pliki cookie w najpo­pu­lar­niej­szych przeglą­darkach. Pamiętaj, że zablo­ko­wanie wszystkich ciasteczek może spowo­dować trudności w działaniu lub zupełnie uniemoż­liwić korzy­stanie z niektórych funkcjo­nal­ności strony.

Jakie pliki cookies wykorzy­stuje witryna?

Serwis wykorzy­stuje pliki cookies, które można podzielić w nastę­pujący sposób:

- „niezbędne” — czyli umożli­wiające korzy­stanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzy­mujące sesję po zalogo­waniu użytkownika
- „funkcjo­nalne” — pliki umożli­wiające „zapamię­tanie” wybranych ustawień i wpływające na perso­na­li­zację inter­fejsu
- „zabez­pie­czające” – wspoma­gające zapew­nienie bezpie­czeństwa
- „wydaj­no­ściowe” — pliki umożli­wiające zbieranie infor­macji o sposobie korzy­stania z Serwisu

Używamy narzędzi Facebook Pixel / Google Analytics / Reklamy Google

Facebook Pixel — Służy do reklam Facebook i Analytics na Facebooku. Facebook wdrożył także elastyczne sposoby, dzięki którym użytkownicy mogą zobaczyć i kontro­lować sposób korzy­stania z piksela: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Google Analytics. Domyślnie Google Analytics nie śledzi prywatnych danych. Dane przetwa­rzane przez Google Analytics i swoje ustawienia prywat­ności można kontro­lować tutaj:https://adssettings.google.com/authenticated

Reklamy Google. Dane przetwa­rzane przez Reklamy Google można kontro­lować tutaj:https://adssettings.google.com/authenticated 

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglą­darce?

Infor­macje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszcze­gólnych przeglą­darkach dostępne są na poniż­szych stronach:

Ustawienia plików cookies Internet Explorer
Ustawienia plików cookies Chrome
Ustawienia plików cookies Firefox
Ustawienia plików cookies Opera
Ustawienia plików cookies Safari

Infor­macje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniż­szych stronach:

Pliki cookies w Android
Pliki cookies w Black­berry
Pliki cookies w iOS (Safari)
Pliki cookies w Windows Phonetego

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).