Polityka prywatności

Wła­ści­ciel ser­wi­su sta­ra się korzy­stać z naj­lep­szych prak­tyk i trak­to­wać wszyst­kich Użyt­kow­ni­ków w spo­sób uczci­wy i otwar­ty. Korzy­sta­jąc z ser­wi­su wyra­żasz zgo­dę na wyko­rzy­sta­nie przez nas pli­ków cookies, w celu zapew­nie­nia Tobie wygo­dy pod­czas prze­glą­da­nia stron ser­wi­su. Żad­ne pli­ki cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w naszych witry­nach inter­ne­to­wych nie gro­ma­dzą infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cych usta­le­nie toż­sa­mo­ści użyt­kow­ni­ka.

Wyko­rzy­stu­je­my usłu­gę Google Ana­ly­tics, któ­ra legi­ty­mu­je się wła­sną poli­ty­ką pry­wat­no­ści: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics  Czym jest plik cookie?

W dzi­siej­szym świe­cie prak­tycz­nie każ­da witry­na inter­ne­to­wa wyko­rzy­stu­je pli­ki cookie, czy­li cia­stecz­ka. Skła­da­ją się na nie nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Two­rzo­ne są przez Two­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą i prze­cho­wu­ją usta­wie­nia i infor­ma­cje potrzeb­ne (a czę­sto nie­zbęd­ne) do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Przy kolej­nych odwie­dzi­nach ser­wi­su z tego same­go urzą­dze­nia prze­glą­dar­ka może spraw­dzić, czy ist­nie­ją pli­ki cookies prze­cho­wu­ją­ce waż­ne infor­ma­cję i prze­słać je ponow­nie do odwie­dza­nej witry­ny, któ­ra wcze­śniej zapi­sa­ła cia­stecz­ko w Two­im urzą­dze­niu. Witry­na w ten spo­sób może roz­po­znać, że użyt­kow­nik odwie­dził ją wcze­śniej i np. dopa­so­wać pre­zen­to­wa­ną treść do odbior­cy.

Zale­ty pli­ków cookie

Pli­ki cookie uła­twia­ją użyt­kow­ni­ko­wi korzy­sta­nie z wcze­śniej odwie­dza­nych przez nie­go stron inter­ne­to­wych. Jeśli użyt­kow­nik korzy­sta z tego same­go urzą­dze­nia i prze­glą­dar­ki co wcze­śniej, umoż­li­wia to zapa­mię­ta­nie jego pre­fe­ren­cji i pozwa­la odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb. Pli­ki cookies pozwa­la­ją two­rzyć sta­ty­sty­ki, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze stro­ny inter­ne­to­wej, to pozwa­la na ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawar­to­ści. Pozwa­la­ją rów­nież na utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki temu każ­da kolej­na pod­stro­na ser­wi­su nie wyma­ga ponow­ne­go logo­wa­nia.

Kon­tro­lo­wa­nie i usu­wa­nie pli­ków cookie

Użyt­kow­nik w dowol­nym momen­cie może zmie­niać spo­sób korzy­sta­nia z pli­ków cookies. Więk­szość prze­glą­da­rek ofe­ru­je moż­li­wość akcep­to­wa­nia lub odrzu­ca­nia wszyst­kich pli­ków cookie, akcep­to­wa­nia tyl­ko nie­któ­rych rodza­jów albo infor­mo­wa­nia użyt­kow­ni­ka za każ­dym razem, gdy stro­na inter­ne­to­wa pró­bu­je je zapi­sać. Użyt­kow­nik może rów­nież z łatwo­ścią usu­wać pli­ki cookie, któ­re zosta­ły już zapi­sa­ne na urzą­dze­niu przez prze­glą­dar­kę. Moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia i usu­wa­nia pli­ków cookie róż­nią się w zależ­no­ści od uży­wa­nej prze­glą­dar­ki. Wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje Użyt­kow­nik może zna­leźć wyko­rzy­stu­jąc funk­cję Pomoc w swo­jej prze­glą­dar­ce lub odwie­dza­jąc stro­nę inter­ne­to­wą http://www.aboutcookies.org/, na któ­rej wyja­śnio­no, jak kon­tro­lo­wać i usu­wać pli­ki cookie w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach. Pamię­taj, że zablo­ko­wa­nie wszyst­kich cia­ste­czek może spo­wo­do­wać trud­no­ści w dzia­ła­niu lub zupeł­nie unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści stro­ny.

Jakie pli­ki cookies wyko­rzy­stu­je witry­na? Ser­wis wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, któ­re moż­na podzie­lić w nastę­pu­ją­cy spo­sób: — „nie­zbęd­ne” — czy­li umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wi­su, np. pod­trzy­mu­ją­ce sesję po zalo­go­wa­niu użyt­kow­ni­ka — „funk­cjo­nal­ne” — pli­ki umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych usta­wień i wpły­wa­ją­ce na per­so­na­li­za­cję inter­fej­su — „zabez­pie­cza­ją­ce” – wspo­ma­ga­ją­ce zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa — „wydaj­no­ścio­we” — pli­ki umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia z Ser­wi­su Jak zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce pli­ków cookies w mojej prze­glą­dar­ce? Infor­ma­cje doty­czą­ce zmia­ny usta­wień pli­ków cookies w poszcze­gól­nych prze­glą­dar­kach dostęp­ne są na poniż­szych stro­nach: Usta­wie­nia pli­ków cookies Inter­net Explo­rer Usta­wie­nia pli­ków cookies Chro­me Usta­wie­nia pli­ków cookies Fire­fox Usta­wie­nia pli­ków cookies Ope­ra Usta­wie­nia pli­ków cookies Safa­ri Infor­ma­cje dla urzą­dzeń mobil­nych dostęp­ne są na poniż­szych stro­nach: Pli­ki cookies w Andro­id Pli­ki cookies w Black­ber­ry Pli­ki cookies w iOS (Safa­ri) Pli­ki cookies w Win­dows Pho­ne na pod­sta­wie Ciasteczkowapolityka.pl

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl