Promocja BLACK FRIDAY 45% rabatu na kamery panoramiczne

W koń­cu nad­szedł ten dzień 🙂 Od teraz do koń­ca week­en­du rabat na kame­ry pano­ra­micz­ne VIVOTEK aż 45%.

Rabat na kamery panoramiczne

Start — od teraz

Stop — poniedziałek 26.11.2018 godz. 10.00 lub wyczerpania stanów magazynowych *

Jak zamó­wić?

Zadzwoń do nasze­go han­dlow­ca!

tel. 32 757 98 55

Wyślij zamó­wie­nie e-mailem

Zamów w naszym skle­pie inter­ne­to­wym

I jeszcze do każdego zamówienia złożonego do poniedziałku 26.11.2018 godz. 10
dodatkowo dołączmy czarny gadżet VIVOTEK

Kom­pak­to­wa linia CC to nie­wiel­kich roz­mia­rów kame­ry dosko­na­le pasu­ją­ce zarów­no do wnętrz (CC8160(HS), CC8160), jak i do obser­wa­cji tere­nów zewnętrz­nych (CC8370-HVCC8371-HV). Posia­da­ją poje­dyn­czy obiek­tyw tzw. fisheye i są w sta­nie wyraź­nie uchwy­cić obiekt na odle­głość do 10 metrów.

Kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we MS posia­da­ją wię­cej niż jeden obiek­tyw i umoż­li­wia­ją sca­la­nie obra­zu z kil­ku obiek­ty­wów w jed­ną całość. Zapew­nia to sze­ro­kie pole widze­nia i gwa­ran­tu­je dosko­na­ły nad­zór. Wyraź­nie widzą obiekt w odle­gło­ści 20 metrów (MS9390-HV), a tak­że 30 metrów (MS8391-EVMS8392-EV).

VIVOTEK posiada najbardziej rozbudowaną ofertę kamer panoramicznych 180 °. 

Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się w skle­pach, hote­lach, zakła­dach usłu­go­wych, pose­sjach pry­wat­nych czy zakła­dach prze­my­sło­wych, uli­cach miast i w wie­lu innych stra­te­gicz­nych miej­scach. Kame­ry pano­ra­micz­ne to ide­al­ne roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu, w któ­rym istot­ne jest uzy­ska­nie obra­zu bez tzw. mar­twych stref. 

  • Jeże­li nie widzisz w skle­pie dane­go mode­lu kame­ry skon­tak­tuj się z naszym han­dlow­cem i zapy­taj o rabat 45% BLACK FRIDAY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *