Promocja — puszka połączeniowa gratis!

Od dzisiaj 16.01.2019 do 31.01.2019 dokładamy gratis puszkę połączeniową do kamer VIVOTEK, które są z nią kompatybilne.

Puszka połączeniowa AM-719

Pusz­ka połą­cze­nio­wa pasu­je do kamer:
IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9367-EHT, IB9367-HT, IB9367-H, IB8377-EHT, IB8377-HT.

Mate­riał: alu­mi­nium
Kolor: bia­ły
Wymia­ry: 122 (L) x 122 (W) x 63 (H) mm
Waga: 550 g

Jak zamówić?

Zadzwoń do nas i zamów u han­dlow­ca!

0 801 084 086
32 757 98 55

Zamów w naszym skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS

Uwa­ga: pusz­ka gra­tis dołą­cza­na jest tyl­ko do pasu­ją­cych mode­li kamer VIVOTEK.

Zamów kame­rę i pusz­kę AM-719 w skle­pie a my sko­ry­gu­je­my cenę.

Uwa­ga! Pro­mo­cja obo­wią­zu­je do 31 stycz­nia 2019 lub do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych.

Pamiętajcie o innych akcesoriach!

Pamię­taj­cie, że oprócz kamer i reje­stra­to­rów, Vivo­tek w swo­jej ofer­cie posia­da tak­że sze­reg akce­so­riów nie­zbęd­nych pod­czas mon­ta­żu i użyt­ko­wa­nia. Pytaj­cie nas o nasze zasi­la­cze, swit­che i media­kon­wer­te­ry, adap­te­ry i skrzyn­ki mon­ta­żo­we, pusz­ki połą­cze­nio­we, uchwy­ty ścien­ne i słu­po­we, klo­sze do kamer i obu­do­wy.

Do tego modelu kamery polecamy puszkę połączeniową.

Vivo­tek IB8382-T to pro­fe­sjo­nal­na kame­ra IP z seg­men­tu kamer eko­no­micz­nych, któ­re ofe­ru­ją odświe­ża­nie do 15 kla­tek na sekun­dę w roz­dziel­czo­ści 5 MP lub 30 kla­tek na sekun­dę w roz­dziel­czo­ści ful­lHD 1080p.
Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w nowy prze­twor­nik obra­zu o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, któ­ry zapew­nia ostrzej­sze odwzo­ro­wa­nie nawet naj­drob­niej­szych szcze­gó­łów przy zacho­wa­niu przy­stęp­nej ceny kame­ry.

Dzię­ki wydaj­nej tech­no­lo­gii 3DNR oraz funk­cji Smart Stre­am mamy moż­li­wość odpo­wied­nie­go zop­ty­ma­li­zo­wa­nia pasma, któ­re przy naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści 5MP z pew­no­ścią będzie na wyso­kim pozio­mie. Odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wa­ne pasmo pozwo­li nam wyko­rzy­stać peł­ny poten­cjał kame­ry Vivo­tek IB8382-T, bez koniecz­no­ści zwięk­sza­nia prze­strze­ni dys­ko­wej.

Klu­czo­we cechy kame­ry:

Pra­ca w roz­dziel­czo­ści 5 MP (15 fps),
Obiek­tyw zmien­no ogni­sko­wy 3 ~ 9 mm, Remo­te Focus, P-iris
Funk­cja dzień/noc z fil­trem IR-cut
Wbu­do­wa­na doświe­tlacz IR, efek­tyw­ny do 30 metrów
Inte­li­gent­na tech­no­lo­gia pod­czer­wie­ni w celu unik­nię­cia prze­świe­tle­nia — smart IR
Smart Stre­am do opty­ma­li­za­cji pasma
Funk­cja WDR
3DNR ide­al­na jakość bez szu­mów nawet w ciem­niej­szych pomiesz­cze­niach
Tryb kory­ta­rzo­wy
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze
Dwu­kie­run­ko­we audio
Obu­do­wa o kla­sie szczel­no­ści IP66 oraz kla­sie wan­da­lo­od­por­no­ści IK10
Wspar­cie dla VIVOTEK VCA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *