Zachowaj dystans

Dokładna kontrola ilości osób w OBIEKCIE.

W tym trudnym okresie na całym świecie dążymy do zapew­nienia rozwiązań dla Twojej firmy, umożli­wia­jących zapew­nienie bezpiecznego i zdrowego środo­wiska dla Twoich klientów. 

Dzięki rozwią­zaniu VIVOTEK Crowd Control Solution można łatwo monito­rować liczbę osób wchodzących i wycho­dzących z wyliczeniem osób pozosta­jących w obiekcie, zapew­niając w ten sposób klientom i perso­nelowi bezpieczne otoczenie. 

Ten inteli­gentny system liczący może być stosowany przy wejściach do obszarów o wyższym prawdo­po­do­bień­stwie interakcji społecznych, takich jak komuni­kacja publiczna, obiekty sanitarne, sklepy, super­markety, apteki, banki i restau­racje.

TRANSPORT

strefy sanitarne

Budynki użyteczności publicznej

powierzchnie handlowe

Bezpieczny i prosty sposób aby zwery­fi­kować ilość osób w Twoim obiekcie. Określ ile osób może przebywać w pomiesz­czeniu, a system już sam będzie kontro­lował to w czasie rzeczy­wistym.

Dokładność

Kontrola ilości osób — dla transportu

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na insta­lacji kamer nad  wejściami do pojazdu i połączenia ich w sieci. W konfi­gu­racji kamery określamy maksy­malną dozwoloną ilość osób w pojeździe.
W przypadku przekro­czenia zdefi­nio­wanej ilości osób, kamera wygeneruje alarm w postaci wyste­ro­wania dowolnego sygna­li­zatora np. kontrolki alarmowej w kabinie kierowcy.

Kontrola ilości osób — strefy sanitarne

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na insta­lacji kamer nad  wejściem do pomiesz­czenia. W konfi­gu­racji kamery określamy maksy­malną dozwoloną ilość osób w pomiesz­czeniu.
W przypadku przekro­czenia zdefi­nio­wanej ilości osób, kamera wygeneruje alarm w postaci wyste­ro­wania dowolnego sygna­li­zatora np. sygna­li­zatora optycznego STOP.

Kontrola ilości osób — strefy sanitarne

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na insta­lacji kamer nad  ciągami komuni­ka­cyjnymi. Do konfi­gu­racji systemu możemy użyć kamer jako autono­miczne rozwią­zanie liczące lub połączyć z funkcjami oprogra­mo­wania VMS i uzyskać pełną analitykę przepływu ludzi w obiekcie.
W przypadku przekro­czenia zdefi­nio­wanej ilości osób w obiekcie, kamera wygeneruje alarm i może wyste­rować dowolny sygna­li­zator / urządzenie zarzą­dzające ruchem ludzi.

Kontrola ilości osób — strefy handlowe

Wdrożenie naszego systemu jest bardzo proste i polega na insta­lacji kamer nad  ciągami komuni­ka­cyjnymi. Dla rozwiązań dla branży handlowej możesz skorzystać z trzech dróg:

• Małe systemy • Bramki weryfi­ka­cyjne • Liczenie przepływu tłumu •

Małe systemy — małe sklepy — Wydzielone strefy

System dla małych sklepów składa się z kamery liczącej, switcha i dedyko­wanego rejestratora z funkcjami anali­tycznym. W sytuacji gdy w sklepie znajdzie się zdefi­niowana ilość osób — na monitorze zostanie wyświe­tlony komunikat o przekro­czonej dozwo­lonej ilości osób. 
System łączy funkcje bezpie­czeństwa w zakresie liczenia jak i pełni jedno­cześnie funkcje monito­ringu lokalu.Oznacza to, że poza kamerą liczącą do systemu możesz dodać klasyczne kamery ip wideo do monito­ringu.

BRAMKI WERYFIKACYJNE

Kamera może pracować jako samodzielne urządzenie lub farma urządzeń. Po przekro­czeniu limitu ilości osób w strefie, może uruchomić sygna­li­zator optyczny lub dzwiękowy. 

Duże systemy liczące

Kamery mogą byś konso­li­dowane w systemy z setkami kamer liczących zarówno kamer 3D2D z pełną analityka rychu tłumu w obiekcie i sygna­li­zacją ilości osób w strefach.
Systemem zarządza się za pomocą oprogra­mo­wania VMS, które udostępnia analityki danych pozyski­wanych z kamer.
Taki system wymaga pracy koncep­cyjno-wdroże­niowej. 

Redukcja kosztów załogi
Przed­się­biorcy nie muszą delegować personelu do zliczania ludzi wchodzących i wycho­dzących z obiektu, co pozwala redukować koszty i zmniejszać ekspo­zycję personelu na poten­cjo­nalne zagro­żenia zdrowotne.

Zgodność z zaleca­niami przeciw COVID-19
System jest zgodny ze wskaza­niami dotyczącymi zmniej­szania ryzyka rozprze­strze­niania się COVID-19 umożli­wiając wcześniejsze, bezpieczne wznowienie działal­ności gospo­darczej.

Bezpiecz­niejsze otoczenie
Zapew­nienie bezpiecz­niej­szego środo­wiska przez zmiej­szenie interakcji między­ludzkich umożli­wiając klientom bezpieczne podej­mo­wanie codziennych aktyw­ności. 

Rozsze­rzone zasto­so­wanie
Przed­się­biorcy mogą w przyszłości zaktu­ali­zować VIVOTEK Crowd Control Solution do usługi VIVO Cloud Retail Solution ** Zapewni to nie tylko wideo monitoring on-line i raporty z liczb odwie­dza­jących ale również pomoże zopty­ma­li­zować działania handlowe. 

KONTAKT

Użyj formu­larza aby nasz specja­lista zajmujący się systemami liczenia przygo­tował dla ciebie indywi­dualną ofertę. 

*) średnia dokładność liczenia 98% zależna jest od warunków i sposobu montażu kamery liczącej.
**) usługa dostępna w indywi­du­alnej wycenie projek­towej