Nowości w ofercie SONY

Zobacz­cie co nowe­go w ofer­cie SONY. Poni­żej znaj­dzie­cie mode­le kamer, któ­re zosta­ją wyco­fa­ne z ofer­ty SONY oraz mode­le kamer pro­po­no­wa­ne jako ich zamien­ni­ki.

Chce­cie uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat wyco­fy­wa­nych z ofer­ty mode­li kamer, ich zamien­ni­ków, danych tech­nicz­nych i cen — zapy­taj­cie naszych han­dlow­ców!

Zadzwoń i zapytaj

Model wycofany z oferty

Opis

Proponowany model zamienny

SNC-CH110S

Sony Bul­let 1.3MP 2.3mm
kolor bia­ły

SNC-CH110SB

Sony Bul­let 1.3MP 2.3mm 
kolor czar­ny

SNC-DH110W

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm kolor bia­ły

SNC-XM631

SNC-DH110B

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm kolor czar­ny

SNC-DH110TW

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm IK10 kolor bia­ły

SNC-XM631

SNC-DH110TB

Sony Fixed dome 1.3MP 2.3mm IK10 kolor czar­ny

SNC-CX600W

Sony Fixed dome 1MP 1.83mm WiFi

SNC-CX600

  1. Nie ma bez­po­śred­nich następ­ców mode­li SNC-DH110W, DH110B, DH110TW, DH110TB, ale model SNC-XM361 jest naj­bar­dziej zbli­żo­ny do wyco­fy­wa­nych z ofer­ty mode­li.

2. Kame­ra SNC-CX600 jest następ­ca mode­lu SNC-CX600W, jed­nak­że nie posia­da WiFi.

Wsparcie serwisowe dla wycofywanych z oferty modeli zapewnione jest do marca 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *