Promocja CYBER MONDAY 45% rabatu na rejestratory VIVOTEK

Pro­mo­cja CYBER MONDAY 45% raba­tu na reje­stra­to­ry VIVOTEK.

Od teraz do piąt­ku (26–30.11.2018) rabat na 3 mode­le reje­stra­to­rów VIVOTEK aż 45%.

Rabat na rejestratory

ND8312

Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
8 kana­łów
wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia 1 dys­ku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
Kom­pak­to­wy roz­miar bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym
Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
ONVIF
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2

ND8212W

Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
8 kana­łów, z tym 4 kana­ły WiFi
wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia 1 dys­ku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
Kom­pak­to­wy roz­miar bez­wen­ty­la­to­ro­wym sys­te­mem chło­dzą­cym
Tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup)
Wbu­do­wa­ne WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz
Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
ONVIF
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2

Reje­stra­tor ND8212W obsłu­gu­je do 8 kamer, w tym 4 po WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz.
zale­ty korzy­sta­nia z WiFi to:
- Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów mon­ta­żu
- Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
- Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniaz­da sie­cio­we­go
- Bar­dziej este­tycz­ny wygląd, bez oka­blo­wa­nia

ND8322P

8 kana­łów
8 por­to­wy switch 802.3af
2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie)
RAID
ONVIF
HDMI/VGA
Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
VIVOC­lo­ud
Auto Adap­ti­ve Stre­am
eSA­TA
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

I jeszcze do każdego zamówienia złożonego do poniedziałku do wtorku 26–27.11.2018 
dodatkowo dołączmy czarny gadżet VIVOTEK

* Jeże­li nie widzisz w skle­pie dane­go mode­lu reje­stra­to­ra skon­tak­tuj się z naszym han­dlow­cem i zapy­taj o rabat 45% CYBER MONDAY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *