Niezawodne i maksymalnie skuteczne wielosensorowe czujki wykrywające pożar — AVENAR detector 4000 BOSCH

Dokładność i szybkość wykrywania pożaru

Wer­sje z dwo­ma detek­to­ra­mi optycz­ny­mi są w sta­nie wykry­wać nawet naj­mniej­sze zady­mie­nie. Czuj­ki wypo­sa­żo­ne w tech­no­lo­gię Dual Ray i Inte­li­gent­ne prze­twa­rza­nie sygna­łu, wykry­wa­ją poża­ry nie­zwy­kle szyb­ko, a dodat­ko­wo są w sta­nie mini­ma­li­zo­wać licz­bę fał­szy­wych alar­mów. Tym samym zapew­nia­jąc wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i dając gwa­ran­cję, że alarm poja­wi się tyl­ko w sytu­acjach praw­dzi­we­go zagro­że­nia.

Różne typy sensorów

Czuj­ki z serii AVENAR detec­tor 4000 obej­mu­je osiem auto­ma­tycz­nych czu­jek wypo­sa­żo­nych w róż­ne typy sen­so­rów:
- czuj­ki optycz­ne
- czuj­ki z podwój­nym detek­to­rem optycz­nym
- czuj­ki ter­micz­ne
- czuj­ki wie­lo­sen­so­ro­we (tak­że z czuj­ni­kiem ter­micz­nym i che­micz­nym)

Czuj­ki dostęp­ne są w róż­nych wer­sjach — z prze­łącz­ni­ka­mi obro­to­wy­mi z ręcz­nym i auto­ma­tycz­nym usta­wia­niem adre­sów oraz bez prze­łącz­ni­ków obro­to­wych tyl­ko z auto­ma­tycz­nym usta­wia­niem adre­sów.

Bezpieczeństwo każdego obiektu

Czuj­ki AVENAR 4000 dosko­na­le spraw­dzą się w nie­mal­że w każ­dym obiek­cie. Począw­szy od małych obiek­tów, skle­pów deta­licz­nych, domów pry­wat­nych, biur, muze­ów, teatrów, restau­ra­cji , skoń­czyw­szy na cen­trach han­dlo­wych, dwor­cach, lot­ni­skach czy hote­lach.

Inteligentne funkcje

Wysoka niezawodność i dokładność dzięki technologii inteligentnego przetwarzania sygnałów (ISP)

Poszcze­gól­ne czuj­ki moż­na kon­fi­gu­ro­wać ręcz­nie lub przy uży­ciu time­ra za pośred­nic­twem sie­ci LSN. Wszyst­kie sygna­ły są w spo­sób cią­gły ana­li­zo­wa­ne przez wewnętrz­ne ukła­dy elek­tro­nicz­ne (Intel­li­gent Signal Pro­ces­sing, ISP) i łączo­ne przez wbu­do­wa­ny mikro­pro­ce­sor. Wza­jem­ne sko­ja­rze­nie czu­jek umoż­li­wia zacho­wa­nie odpor­no­ści na fał­szy­we alar­my, nawet gdy oddzia­łu­ją na nie świa­tła, dym, para czy kurzu. Auto­ma­tycz­ne wyzwo­le­nie alar­mu nastę­pu­je wyłącz­nie wte­dy, gdy kom­bi­na­cja sygna­łów odpo­wia­da cha­rak­te­ry­sty­ce zapro­gra­mo­wa­nej w danym ukła­dzie zasto­so­wań. Znacz­nie ogra­ni­cza to licz­bę fał­szy­wych alar­mów.

Wczesne wykrywanie nawet najmniejszego zadymienia przez wersje z podwójnym detektorem optycznym (detektor dymu) (technologia Dual-Ray)

Tech­no­lo­gia Dual Ray pozwa­la okre­ślić gęstość dymu i roz­miar czą­ste­czek dzię­ki porów­na­niu natę­że­nia roz­pro­szo­ne­go świa­tła o róż­nych dłu­go­ściach fal emi­to­wa­ne­go przez dwie dio­dy LED wyko­rzy­stu­ją­ce świa­tło pod­czer­wo­ne i nie­bie­skie. Dio­da LED wysy­ła świa­tło do komo­ry pomia­ro­wej, gdzie zosta­je ono absor­bo­wa­ne przez układ optycz­ny. W razie poża­ru uno­szą­cy się dym prze­do­sta­je się do komo­ry pomia­ro­wej, powo­du­jąc roz­pro­sze­nie świa­tła emi­to­wa­ne­go przez dio­dę LED. Ilość świa­tła tra­fia­ją­ce­go do foto­dio­dy jest następ­nie prze­kształ­ca­na na odpo­wied­ni sygnał elek­trycz­ny.

Uruchomienie alarmu w przypadku przekroczenia lub wzrostu temperatury dzięki detektorowi termicznemu (detektor temperatury)

Ter­mi­stor peł­ni rolę detek­to­ra ter­micz­ne­go, z któ­re­go doko­ny­wa­ny jest pomiar napię­cia zależ­ne­go od tem­pe­ra­tu­ry. W zależ­no­ści od mode­lu czuj­ki, detek­to­ry ter­micz­ne powo­du­ją uru­cho­mie­nie alar­mu w przy­pad­ku prze­kro­cze­nia tem­pe­ra­tu­ry 54°C lub 69°C (czuj­ki nad­mia­ro­we) lub wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry o okre­ślo­ną war­tość w danym cza­sie (czuj­ki róż­ni­co­we).

Detektor chemiczny (detektor tlenku węgla)

Detek­tor che­micz­ny wykry­wa powsta­ją­cy w wyni­ku spa­la­nia tle­nek węgla,jak rów­nież wodór i tle­nek azo­tu. War­tość sygna­łu detek­to­ra jest pro­por­cjo­nal­na do stę­że­nia gazu. Eli­mi­nu­je tak­że fał­szy­we alar­my.

Dodat­ko­wo czuj­ki tej serii ofe­ru­ją wszyst­kie dowie­dzio­ne zale­ty tech­no­lo­gii LSN. Za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia cen­tra­li moż­na zmie­nić cha­rak­te­ry­sty­kę wykry­wa­nia, zależ­nie od moni­to­ro­wa­ne­go pomiesz­cze­nia.
Czuj­ki posia­da­ją tak­że funk­cję auto­mo­ni­to­ro­wa­nia. Cen­tra­la wyświe­tla infor­ma­cje o błę­dach i awa­riach.

Źródło:
http://resource.boschsecurity.com/documents/FAP_425_Data_sheet_plPL_18112146443.pdf
https://pl.boschsecurity.com/pl/produkty_1/firealarmsystemsen54_1/automaticfiredetectors_1/pointtypedetectors_1/avenardetector4000_1/avenardetector4000_1_24671
https://www.boschsecurity.com/pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/avenar/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *