Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P

Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P.

Obniżona cena od dzisiaj 09.11 do 15.11.2018! Tylko przez 7 dni!

Cena promocyjna

Cena katalogowa

Reje­stra­tor ND8322P to: 
8 kana­łów
8 por­to­wy switch 802.3af
2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie)
RAID
ONVIF
HDMI/VGA
Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
VIVOC­lo­ud
Auto Adap­ti­ve Strea
eSA­TA
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

Szybka i prosta instalacja i konfiguracja.
Funkcja prostowania obrazu.
Funkcja VIVOCloud
Funkcja przechowywania nagrań i możliwość szybkiego powrotu do nagrań na osi czasu.

ND8322P to reje­stra­tor typu Plug&Play, któ­ry może obsłu­gi­wać do 8 kamer. Ma wbu­do­wa­ny 8 por­to­wy switch PoE 802.3af, dzię­ki cze­mu połą­cze­nie kamer z reje­stra­to­rem jest jesz­cze prost­sze. ND8322P jest opar­ty o sys­tem Linux, spraw­dzi się w każ­dym małym sys­te­mie moni­to­rin­gu. Wypo­sa­że­nie w wyj­ścia HDMI i VGA oraz USB pozwa­la pod­łą­czyć do urzą­dze­nia moni­tor, mysz­kę oraz kla­wia­tu­rę, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą bez­po­śred­nio korzy­stać z inter­fej­su reje­stra­to­ra bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia oddziel­ne­go kom­pu­te­ra do pod­glą­du wideo lub odtwa­rza­nia z NVR

 

Nowy wygląd ekra­nu do pod­glą­du lokal­ne­go – funk­cja Auto Adap­ti­ve Stre­am, dyna­micz­nie zmie­nia roz­dziel­czość 2-go stru­mie­nia kame­ry, tak aby naj­le­piej go dopa­so­wać do wyświe­tla­nej roz­dziel­czo­ści w zależ­no­ści od wybra­ne­go podzia­łu ekra­nu. W efek­cie otrzy­mu­je­my efek­tyw­ny pod­gląd lokal­ny z zacho­wa­niem dosko­na­łej jako­ści nagry­wa­ne­go mate­ria­łu. Dodat­ko­wo kon­fi­gu­ra­cja RAID 0/1 sta­no­wi zabez­pie­cze­nie danych w przy­pad­ku nie­zwy­kle rzad­kich awa­rii dys­ku twar­de­go. Ponad­to ND8322P  w peł­ni obsłu­gu­je funk­cję pro­sto­wa­nia obra­zu z kamer typu  fisheye, zapew­nia­jąc odpo­wied­ni kąt widze­nia dla mate­ria­łu wideo, dzię­ki cze­mu obraz jest bar­dziej uży­tecz­ny. Wypo­sa­że­nie w róż­ne por­ty I / O, takie jak port eSA­TA, wej­ście / wyj­ście alar­mo­we, RS232, RS485, spra­wia, że reje­stra­tor zapew­nia użyt­kow­ni­kom dużą ela­stycz­ność zasto­so­wań.

Cena pro­mo­cyj­na obo­wią­zu­je w okre­sie od 09 do 15 listo­pa­da, lub do wcze­śniej­sze­go wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *