Promocja kamery ip bullet

Dzię­ku­je­my za tak cie­płe przy­ję­cie poprzed­niej pro­mo­cji doty­czą­cej kamer IP bul­let Ful­lHD.
Teraz mamy dla Was dwa razy wię­cej. Pro­mo­cję roz­sze­rza­my o kame­ry 4Mpix i dwu­krot­nie wydłu­ża­my okres pro­mo­cji!

Promocja kamery ip bullet

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji “pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017

SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym kamer typu bul­let IB8367A, IB8369A, IB8377 i IB8379 na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji.

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 30 grud­nia 2017 lub do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer.

Ceny pro­mo­cyj­ne są widocz­ne dla Part­ne­ra po zalo­go­wa­niu do skle­pu VIPOS.  https://vipos.pl/
Pro­duk­ty pro­mo­cyj­ne ozna­czo­no w skle­pie ety­kie­tą OKAZJA!
Zobacz wszyst­kie kame­ry VIVOTEK typu bul­let »

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra VIVOTEK IB8367A zobacz kame­rę w skle­pie »
Kame­ra VIVOTEK IB8369A zobacz kame­rę w skle­pie »
Kame­ra VIVOTEK IB8377 zobacz kame­rę w skle­pie » 
Kame­ra VIVOTEK IB8379 zobacz kame­rę w skle­pie » 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Zdjęcia produktu z promocji

Warto zwrócić uwagę na cechy kamer:

  • Obu­do­wa i uchwyt IK10 ze sto­pu alu­mi­nium
  • Uchwyt kontr­ują­cy z zabez­pie­cze­niem mecha­nicz­nym
  • Odse­pa­ro­wa­ny oświe­tlacz IR
  • Sta­ło­ogni­sko­we wyso­kiej roz­dziel­czo­ści obiek­ty­wy (IB8369A, IB8379)
  • Zapis na kar­cie SD
  • Złą­cze rj45 na pły­cie wewnątrz kame­ry
  • Bez­piecz­ny pod­gląd przez sieć inter­net na żywo i zapis na kar­cie SD (P2P VIVOC­lo­ud- łatwa kon­fi­gu­ra­cja)
  • Gwa­ran­cja do 6 lat

Nagrania z kamer