Listopad — szkolenia VTT

Już 22 i 28 listo­pa­da zapra­sza­my na dru­gą część szko­le­nia tech­nicz­ne­go Vivo­tek Expert Cer­ti­fi­ca­te II (VECII) – VTT

Terminy szkolenia

 • 22 listo­pa­da — Byd­goszcz 
  28 listo­pa­da — Kato­wi­ce

Opis szkolenia

Vivo­tek Tech­ni­cal Tra­ining (VTT) dedy­ko­wa­ny jest głów­nie dla pra­cow­ni­ków dzia­łu tech­nicz­ne­go i ser­wi­su. Pro­gram kon­cen­tru­je się na osią­gnię­ciu mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści pro­duk­tów VIVOTEK. Pod­czas szko­le­nia pro­wa­dzo­ne są warsz­ta­ty z kame­ra­mi oraz opro­gra­mo­wa­niem VIVOTEK w celu dokład­ne­go pozna­nia wszyst­kich aspek­tów tech­nicz­nych kon­fi­gu­ra­cji. Pro­gram zawie­ra nastę­pu­ją­ce klu­czo­we punk­ty oraz naj­now­sze infor­ma­cje z VIVOTEK.

 • Opra­co­wa­nie stra­te­gii sie­ci i kon­fi­gu­ra­cja roz­le­głe­go sys­te­mu
 • Pod­sta­wo­wa kon­fi­gu­ra­cja kame­ry i sys­te­mu
 • Wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii VIVOTEK
 • Opty­ma­li­za­cja stru­mie­nia z kame­ry i wyko­rzy­sta­nie pasma
 • Warsz­ta­ty z pro­duk­ta­mi VIVOTEK
 • Mak­sy­ma­li­za­cja wydaj­no­ści w wyma­ga­ją­cych śro­do­wi­skach
 • Stu­dium przy­pad­ków ryn­ków wer­ty­kal­nych
 • Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów

Szko­le­nie pro­wa­dzą:

VIVOTEK Pol­ska

 • Mar­cin Kulik – Pro­duct mana­ger.
 • Krzysz­tof Kor­czy­na – Wspar­cie tech­nicz­ne.

Szko­le­nie zakoń­czo­ne jest egza­mi­nem, skła­da­ją­cym się z 60 pytań, któ­re­go zda­nie zosta­nie potwier­dzo­ne wyda­niem cer­ty­fi­ka­tu przez Vivo­tek Inc.

Odby­cie całe­go blo­ku szko­le­nio­we­go umoż­li­wia glo­bal­ną cer­ty­fi­ka­cję pro­du­cen­ta (po ówcze­snym zda­niu egza­mi­nu) oraz zosta­nie auto­ry­zo­wa­nym part­ne­rem Vivo­tek Pol­ska. 

Szko­le­nie 22 odbę­dzie się w Hote­lu Brzo­za przy uli­cy Byd­go­skiej 34 w Brzo­zie k. Byd­gosz­czy.
Szko­le­nie 28 odbę­dzie się w Hote­lu Best Western przy uli­cy Byt­kow­skiej 1A w Kato­wi­cach.

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w tym szko­le­niu? Zgłoś swo­je uczest­nic­two!

Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie udzia­łu w szko­le­niu dro­gą mailo­wą na adres: jacek.jedrzejewski@suma.com.pl
lub
szkolenia@vivotek.pl

do dnia: 19.11.2017r.

W potwier­dze­niu pro­si­my okre­ślić ilość osób chcą­cych wziąć udział w szko­le­niu.

Mak­sy­mal­na ilość osób w ramach jed­nej fir­my: 2

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl