Szkolenie z produktów VIVOTEK — relacja

Szkolimy, prezen­tujemy, pokazujemy trendy i nie zwalniamy tempa. Tym razem na zapro­szenie naszego Partnera, firmy ACTION S.A.przeprowadziliśmy prezen­tację rozwiązań VIVOTEKA dla wybranych klientów tego znanego i cenionego dystry­butora IT w Polsce.

Spotkanie miało charakter prezen­tacji technicznej połączonej z praktycznymi pokazami możli­wości wybranych urządzeń  CCTV IP z oferty firmy Vivotek. Dużo uwagi poświęcono omówieniu kluczowych funkcjo­nal­ności kamer Vivotek, tak jak WDR Pro,Smart Stream, Smart IR, Focus Assist, Supreme Night Visibility, 3DNR oraz ich znaczeniu przy wykorzy­staniu w różnych warunkach pracy. Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie uczest­ni­czyli w dysku­sjach z uznaniem komen­tując wszystkie prezen­towane urządzenia i ich funkcje oraz dekla­rując chęć ich wykorzy­stania w swoich insta­la­cjach. Bardzo serdecznie dziękujemy firmie ACTION S.A. za zapro­szenie i wzorową organi­zację spotkania a wszystkim jego uczest­nikom za liczne przybycie, aktywność i pozytywne opinie o prezen­to­wanych rozwią­za­niach.