Certyfikacja Milestone już za nami!

Kolejna Certy­fi­kacja Milestone już za nami! W dniach 22–24 czerwca 2015r. odbyło się kolejne szkolenie certy­fi­ka­cyjne firmy Milestone. Podczas szkolenia Partnerzy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu oprogra­mo­wania Milestone XProtect® w wersjach Corporate i Expert.

 Zakres tematyczny wydarzenia był bardzo szeroki, od insta­lacji i konfi­gu­racji oprogra­mo­wania oraz wszystkich podsta­wowych funkcji po szcze­gółowy opis skompli­ko­wanych funkcji w tym między innymi:

  1. Smart Wall – tworzenie ścian monitorów.
  2. Evidence Lock – zakła­danie i używanie blokad nagrań.
  3. Dual autho­ri­zation – autory­zacja działań użytkownika przez np. przeło­żonego.
  4. Inter­connect i Federated archi­tecture – łączenie rozpro­szonych systemów.

Wśród nowości pojawiły się nowe funkcje w tym, Video Push umożli­wiający wykorzy­stanie urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety jako mobilne kamery systemu monito­ringu. Szkolenie było bogate zarówno w wiedzę teore­tyczną jak i praktyczną na którą prowa­dzący położyli szcze­gólny nacisk. Trzydniowe szkolenie zakoń­czyło się pisemnym egzaminem, którzy pomyślnie zdali wszyscy uczestnicy.

Posia­danie przez partnera certy­fikatu Milestone Advance Certi­ficate uprawnia do pracy z systemami opartymi na wersjach Expert i Corporate. Wszystkim naszym partnerom którzy wzięli udział w szkoleniu serdecznie dziękujemy za przybycie i uczest­nictwo. Jesteśmy przekonani że zdobyta wiedza, oraz certy­fikat umożliwią Państwu profe­sjo­nalną insta­lację nawet najbar­dziej skompli­ko­wanych i funkcjo­nalnych systemów monito­ringu w oparciu o najwyższej klasy oprogra­mo­wanie światowego lidera tego segmentu.