Kamera ip panoramiczna Vivotek CC8130

VIVOTEK CC8130 to niezwykle ciekawa i sprytna kamera. Panora­miczne pole widzenia pozwala dyskretnie obser­wować rozległą przestrzeń za pomocą jednej kamery.

Kamera ta została specjalnie zapro­jek­towana do monito­ringu wewnątrz pomieszczeń. Jej  unikalna konstrukcja, niewielkie rozmiary, ascetyczny wygląd sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla dyskretnego monito­ringu butików, sklepów, biur i ciągów komuni­ka­cyjnych.
Możliwość przeglą­dania obrazu o szerokim kącie wynoszącym 180 stopni zapewnia pełne bezpie­czeństwo bez martwych stref. Obudowa kamery umożliwia łatwy montaż na ścianie. Montaż urządzenia na odpowiedniej wysokości pozwala rozpo­znawać twarze, a co za tym idzie — identy­fi­kować osoby.
Kamera posiada też wbudowany mikrofon, rejestrujący dźwięk nawet z odległości 5 metrów.
CC8130 wykorzy­stuje kompresję H.264, optymalnie zmniej­szając rozmiary plików i zacho­wując więcej miejsca w archiwum podczas rejestracji. Jest to szcze­gólnie przydatne wówczas, kiedy sprzęt będzie działać w niespe­cja­li­stycznych sieciach domowych lub biurowych. Dodatkowo strumienie kamery mogą być skonfi­gu­rowane indywi­du­alnie, ze względu na ograni­czone łącze inter­netowe lub przestrzeń dyskową.

Parametry jakie można konfi­gu­rować to między innymi: rozdziel­czość, liczba klatek, jakość obrazu. Kamera jest zasilana zgodnie ze standardem PoE 802.3af, elimi­nując dodatkowe koszty związane z dopro­wa­dzeniem przewodu zasilania. Sprawia to również, że insta­lacja jest prosta i nieskom­pli­kowana.

Zapytaj handlowca o tą kamerę w programie DEMO SUMA. Przetestuj i przekonaj się o właści­wo­ściach monito­ringu za pomocą kamer panora­micznych. To zupełnie nowy wymiar monito­ringu wideo ip.

Wejdź na stronę produktu: