Funkcjonalna i solidna EB600b

SNC-EB6000B to wewnętrz­na kame­ra dzia­ła­ją­ca w roz­dziel­czo­ści HD 1024p, z pręd­ko­ścią 30 kl./s. wypo­sa­żo­na w prze­twor­nik Exmor CMOS. Gwa­ran­tu­je wyso­kiej jako­ści obraz mają­cy sze­ro­ki wachlarz zasto­so­wań np.: w pomiesz­cze­niach ochro­ny i nad­zo­ru, w biu­rach, ban­kach, skle­pach czy w edu­ka­cji.

Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w sil­nik IPELA ENGINE EX, dzię­ki któ­re­mu obsłu­gu­je sze­reg zaawan­so­wa­nych funk­cji, takich jak View-DR (dosko­na­le reagu­ją­cy na prze­świe­tlo­ne oraz nie­do­świe­tlo­ne sce­ny), XDNR zaawan­so­wa­ną funk­cję reduk­cji szu­mów czy DEPA Advan­ce – tech­no­lo­gię zaawan­so­wa­nej ana­li­ty­ki obra­zu. Tech­no­lo­gia DEPA Advan­ce to mię­dzy inny­mi zaawan­so­wa­na ana­li­za wideo i audio, uru­cha­mia­nie alar­mów, detek­cja twa­rzy oraz poja­wia­ją­cych się i zni­ka­ją­cych obiek­tów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *