Zabytkowa Kopalnia Guido — monitoring

Zabytkowa Kopalnia Guido to miejsce znane każdemu Ślązakowi i nie tylko. To miejsce, w którym historia łączy się z współ­cze­snością.

Miejsce, które z przyjem­nością odwie­dzają ci młodzi i ci starsi i gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Nazwa kopalni — Guido — pochodzi od imienia wielkiego przemy­słowca, milionera, doradcy króla Prus — księcia Guido Henkla von Donner­smarcka. Istnieje ona od 158 lat i tworzy ją kilka­naście kilometrów podziemnych wyrobisk pionowych jak i poziomych umiesz­czonych na poziomach 170 i 320.

Na terenie kopalni znajduje się najgłębiej położona trasa turystyczna w europejskim górnictwie węglowym, a także najgłębiej położony punkt pocztowy w Europie. Od lipca 2013 r. popularność Guido na mapie atrakcji Śląska znacznie wzrosła dzięki powstaniu Strefy K8.
Tworzą ją cztery potężne komory, które po rewita­li­zacji ze środków unijnych stały się nowoczesną strefą kultury, biznesu i rozrywki, zloka­li­zowaną 320 metrów pod powierzchnią ziemi. Dzięki tej niespo­ty­kanej lokali­zacji Guido mogło poszerzyć swoją ofertę o organi­zację, w orygi­nalnych wnętrzach, szkoleń i konfe­rencji  naukowych, koncertów i przed­stawień teatralnych, targów kultury i sztuki itp.
Pod koniec października odbył się tam Między­na­rodowy Festiwal im. K. Pende­rec­kiego z udziałem samego mistrza.  Na pewno kultowym miejscem ma szansę stać się najgłębiej położony pub w tej części świata stano­wiący integralną część Strefy K8.
Jego niepo­wta­rzalny klimat gwarantuje surowy, kopal­niany wystrój, zachowany dzięki ceglanemu stropowi i ociosom. Dobre piwo i bogata oferta przekąsek na ciepło, to kolejna atrakcja.  Kopalnia Guido z Strefą K8 jest olbrzymią atrakcją ‚warto więc ją  odwiedzić .

WYZWANIE

Mając na uwadze bezpie­czeństwo pomieszczeń kopalni, pracu­jących tam osób i przeby­wa­jących licznie turystów Kopania Guido zdecy­dowała się na wdrożenie nowocze­snego systemu monito­ringu. System miał także umożliwiać taką kontrolę osób przeby­wa­jących pod ziemią by ich liczba nigdy nie przekro­czyła 250.
Największe wyzwanie w tym projekcie stanowił natomiast wybór kamery, która poradziłaby sobie z tak trudnymi warunkami oświe­tle­niowymi oraz zapyleniem, które występuje w podziemnych koryta­rzach.

ROZWIĄZANIE

Z wielu kamer, które dostępne są na naszym rynku inżynie­rowie z Guido wraz z specja­li­stami z firmy ”KAZ” Sp. z o.o. zdecy­dowali, że najlepiej ich oczeki­wania spełni kamera znanej i cenionej na rynku firmy Vivotek, w tym przypadku model IP8151 (Zdjęcie 2). IP8151 repre­zentuje nową generację w jakości obrazu w kamerach sieciowych.
Dzięki zasto­so­wanemu przetwor­nikowi SONY ExmorTM  idealnie nadaje się ona do monito­ringu miejsc o bardzo trudnych warunkach oświe­tle­niowych, właśnie takich jakie panują w kopal­niach.
Model ten wyposażony jest dodatkowo w funkcję Supreme Night Visibility (Najwyższa jakość obrazu w nocy), która wpływa na znaczne polep­szenie widocz­ności w warunkach słabego oświe­tlania. Dzięki rozsze­rzonej funkcji WDR, użytkownicy mogą odnaleźć szczegóły obrazu zarówno w bardzo jasnym otoczeniu, jak i ciemnym. Kamera trans­mituje obraz w rozdziel­czości 1.3mpx z prędkością 30 kl./sek.
Wyposażona jest także w wbudowany mikrofon i dwukie­runkowe audio. Dzięki niemu osoba obsłu­gująca monitoring nie tylko słyszy do dzieje się na nadzo­ro­wanym obszarze, może też, gdy zasto­sowany jest głośnik wydawać polecenia. W takim miejscu jak  kopalnia funkcja ta jest bardzo przydatna ze względu na  bezpie­czeństwo.

REZULTATY

Zainsta­lowane przez firmę KAZ sp. z o.o. z Mikołowa kamery i cały system monito­ringu dobrze realizuje założenia jakie zostały przed nimi posta­wione.
 „Nasza firma działa na rynku od kilku­nastu lat. Nasze doświad­czenie oraz szeroki asortyment usługowy pozwalają nam na dużą elastyczność, a co za tym idzie dopaso­wanie się do wymagań klientów i wykonanie zleconego nam zadania, dlatego też zaanga­żo­wanie naszych projek­tantów i zespołu reali­zacji kontraktów wpłynęło na tak zadawa­lający wynik końcowy” – stwierdził Krzysztof Jaromin dyrektor ds. technicznych firmy KAZ sp. z o.o.
 Wybór produktów firmy Vivotek nie był przypadkowy, pracownicy wyrobili sobie dobre zdanie o tych kamerach, gdy z powodzeniem zostały wykorzy­stane przy organi­zacji symul­ta­nicznego koncertu na Trzy Szyby między­na­ro­dowej Grupy Johny Freelance Experience.
„System monito­ringu oparty o kamery IP8151 bardzo dobrze spełnia swoje zadania i bez problemu radzi sobie w trudnych warunkach kopalniKamery te w obudowach zewnętrznych doskonale radzą sobie z zapyleniem i podwyż­szoną wilgot­nością powietrza (Zdjęcie 3), a promiennik podczer­wieni idealnie sprawdza się w miejscach zupełnie niedo­świe­tlonych. Podstawowe zadanie, czyli zapew­nienie bezpie­czeństwa turystom także zostało wypeł­nione w 100%”.
– 
stwierdził Tymoteusz Rduch z Działu Infor­ma­tycznego Kopalni Guido.
Pod ziemią nie może przebywać więcej niż 250 osób. Muzeum musi więc stale monito­rować liczbę osób wjeżdża­jących i wyjeż­dża­jących z kopalni. Za pomocą kamer prowadzi się także ewidencję zjeżdża­jących osób i tym samym istnieje możliwość wychwy­cenia tych, które w danej grupie nie powinny się znaleźć (Zdjęcie 4).
Ponieważ  w strefie K8 jest obszar swobodnego ruchu między komorami, osoba go nadzo­rująca ma możliwość stałego spraw­dzania, gdzie się kto znajduje, jak się przemieszcza i czy nie łamie przepisów np. dotyczących zakazu palenia czy zakazu przekra­czania stref zamkniętych dla osób nieupo­waż­nionych.
Idealnie w takiej sytuacji jest także dwukie­runkowe audio, dzięki któremu można nie tylko kogoś upomnieć, ale np. pokie­rować turystami, którzy zabłą­dzili lub dać im wskazówki w przypadku gdyby np. zgasło światło w koryta­rzach. System monito­ringu przydaje się również samym pracow­nikom. W kopalni nie działają bowiem telefony komórkowe, a monitoring umożliwia ich łatwą lokali­zację, gdy są poszu­kiwani.
Andrzej Mitek z Działu Promocji i Zarzą­dzania Ruchem Turystycznym zdradził nam, że „Muzeum wykorzy­stuje kamery także do zadań całko­wicie niezwią­zanych z monito­ringiem. Przykładem tego jest „duchowa reakcja prote­sta­cyjna”, czyli strajk generalny ogłoszony przez duchy zamiesz­kujące podziemne wyrobiska Kopalni Guido w niedawną Noc Muzeów, ale jak duchy wykorzy­stały IP8151 niech pozostanie naszą tajemnicą ;).”