Nowe oprogramowanie do monitoringu — Digiever

Oprogramowanie do monitoringu

Firma DIGIEVER zasto­sowała w swoich produktach nowe funkcje, takie jak: CMS oraz dekoder wideo, dzięki którym zarówno Digiever CMS oraz Digiever Video Wall decoder  zwięk­szyły swoją wydajność, pozwa­lając na poprawę bezpie­czeństwa chronionych obiektów i ludzi.

Digiever szcze­gólny nacisk położył na zwięk­szenie funkcjo­nal­ności CMS, tak aby strażnik mógł w krótszym czasie zareagować na alarmy płynące z poszcze­gólnych rejestra­torów.
CMS – jeszcze bardziej wyraźne powia­do­mienie sprawia, że użytkownik zwraca uwagę na każde zgłaszane przez system wydarzenie.
Podświe­tlenie nowego zdarzenia prowadzi użytkownika do przej­rzenia listy kolejnych powia­domień.
Po przeana­li­zo­waniu zdarzeń, można je  usunąć z listy powia­domień.

Możliwość zapisania i wgrania konfi­gu­racji pozwala wykorzystać CMS w projektach o dużej skali. Dzięki temu insta­lator może powielać wybrane ustawienia dla wielu centrów nadzoru.

Dekoder do monitoringu

Dekoder wideo z Digiever ma możliwość wyświe­tlania rozdziel­czości 4K UHD, jest to także wspaniałe rozwią­zanie do monito­ro­wania bez użycia dodat­kowych kompu­terów.
Po aktuali­zacji dekodera do najnowszej wersji 1.0.3.55, użytkownicy mogą śledzić za jego pomocą obraz z jednej lub wielu kamer w różnych trybach wyświe­tlania, w tym w lustrzanym odbiciu oraz trybie Dual Display, bez koniecz­ności używania komputera. Teraz do dekodera wideo można podłączyć jedno­cześnie dwa monitory (za pomocą kabli ze złączami HDMIDVI) i oglądać obraz na żywo nawet w dwóch różnych lokali­za­cjach. Przykładowo w sklepie, jeden monitor można zainsta­lować przy kasach, drugi w pokoju kierownika.

Oprogra­mo­wanie CMS jest dostępne w 10 językach.

Autor: Marcin Bania