Bezpłatna aplikacja VIVOCloud w kolejnych modelach kamer Vivotek

VIVOTEK roz­sze­rzył listę kamer obsłu­gu­ją­cych usłu­gę VIVOC­lo­ud. Dla kamer, któ­re VIVOC­lo­ud nie posia­da­ją domyśl­nie wystar­czy wyko­nać aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia do naj­now­szej wer­sji oraz wgrać pakiet z dodat­kiem VIVOC­lo­ud (zale­ca­ne wyko­rzy­sta­nie apli­ka­cji SHEPHERD).

Do listy dołą­czy­ły mię­dzy inny­mi takie mode­le jak:

Dzię­ki apli­ka­cji VIVOC­lo­ud użyt­kow­ni­cy, mogą w szyb­ki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgod­nie z har­mo­no­gra­mem. Na przy­kład na urzą­dze­niu prze­no­śnym będzie wyświe­tlał się komu­ni­kat ostrze­gaw­czy, infor­mu­ją­cy gdy wystą­pią okre­ślo­ne zda­rze­nia, takie jak: nie­ty­po­wy ruch. Ponad­to użyt­kow­ni­cy mogą udo­stęp­nić stru­mień wideo z 4 inny­mi oso­ba­mi, w celu jed­no­cze­sne­go pod­glą­du z moni­to­rin­gu.

Jeże­li aku­rat użyt­kow­nik ma pro­blem ze swo­im urzą­dze­niem mobil­nym lub po pro­stu woli oglą­dać obraz na więk­szym ekra­nie, dzię­ki dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi VIVOC­lo­ud jest to tak­że moż­li­we. VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *