VIVOTEK rozszerzyu0142 listu0119 kamer obsu0142uguju0105cych usu0142ugu0119 VIVOCloud. Dla kamer, ktu00f3re VIVOCloud nie posiadaju0105 domyu015blnie wystarczy wykonau0107 aktualizacju0119 oprogramowania do najnowszej wersji oraz wgrau0107 pakiet z dodatkiem VIVOCloud (zalecane wykorzystanie aplikacji SHEPHERD).

Do listy dou0142u0105czyu0142y miu0119dzy innymi takie modele jak:

Dziu0119ki aplikacji VIVOCloud uu017cytkownicy, mogu0105 w szybki sposu00f3b skonfigurowau0107 ustawienia funkcji kamery, alarmu00f3w, powiadomieu0144 push, nagrywania zgodnie z harmonogramem. Na przyku0142ad na urzu0105dzeniu przenou015bnym bu0119dzie wyu015bwietlau0142 siu0119 komunikat ostrzegawczy, informuju0105cy gdy wystu0105piu0105 okreu015blone zdarzenia, takie jak: nietypowy ruch. Ponadto uu017cytkownicy mogu0105 udostu0119pniu0107 strumieu0144 wideo z 4 innymi osobami, w celu jednoczesnego podglu0105du z monitoringu.

Jeu017celi akurat uu017cytkownik ma problem ze swoim urzu0105dzeniem mobilnym lub po prostu woli oglu0105dau0107 obraz na wiu0119kszym ekranie, dziu0119ki dodatkowemu, darmowemu portalowi VIVOCloud jest to taku017ce mou017cliwe. VIVOCloud zapewnia dostu0119p do tej usu0142ugi w dowolnej przeglu0105darce internetowej.