Porównanie możliwości analityki licencji Aimetis Symphony

Przed­sta­wia­my moż­li­wo­ści, jakie dają nam poszcze­gól­ne licen­cje opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny. Pro­du­cent umoż­li­wia wybór 3 licen­cji (Stan­dard, Pro­fes­sio­nal oraz Enter­pri­se), z któ­rych każ­da kolej­na cechu­je się więk­szą funk­cjo­nal­no­ścią.

Waż­ną infor­ma­cją jest rów­nież fakt, iż mamy moż­li­wość insta­la­cji róż­nych typów licen­cji na jed­nym ser­we­rze.

Aime­tis Sym­pho­ny ™ Stan­dard – nagry­wa­nie obra­zu z kamer IP

Stan­dar­do­wa licen­cja Aime­tis Sym­pho­ny ™ jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla użyt­kow­ni­ków doko­nu­ją­cych przej­ścia z sys­te­mu ana­lo­go­we­go lub nowych użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą wyko­rzy­stać swój ser­wer do zarzą­dza­nia sys­te­mem moni­to­rin­gu. Głów­ne cechy tej licen­cji to:

• Obsłu­ga kamer sie­cio­wych wie­lu pro­du­cen­tów
• Łatwa ska­lo­wal­ność sys­te­mu – 1 licen­cja słu­ży do obsłu­gi 1 kame­ry, 4 licen­cje – 4 kame­ry itd.
• Nie­ogra­ni­czo­na licz­ba kamer w sys­te­mie (ogra­ni­cze­niem jest tyl­ko wydaj­ność ser­we­ra, na któ­rym ten sys­tem będzie funk­cjo­no­wał)
• Intu­icyj­ny inter­fa­ce, któ­ry uła­twia poru­sza­nie się w sys­te­mie
• Roz­bu­do­wa­ny sys­tem reak­cji na zda­rze­nia, któ­ry pozwa­la na auto­ma­tycz­ną odpo­wiedź na alarm (np. wysy­ła powia­do­mie­nia e-mail, roz­po­czy­na nagry­wa­nie, itp.)
• Róż­no­rod­ne funk­cje zarzą­dza­nia obra­zem:

- Zdal­ny pod­gląd na żywo
— Odtwa­rza­nie wideo
— Nagry­wa­nie na żąda­nie
— Ste­ro­wa­nie PTZ
— Obsłu­ga wie­lu stru­mie­ni kame­ry

 Licen­cja Aime­tis Sym­pho­ny Stan­dard, to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla skle­pów, restau­ra­cji oraz małych firm, gdzie naj­więk­szy nacisk poło­żo­ny jest na pro­stą obsłu­gę, łatwą roz­bu­do­wę sys­te­mu oraz nie­za­wod­ność.

Aime­tis Sym­pho­ny ™ Pro­fes­sio­nal – nagry­wa­nie obra­zu z kamer IP oraz zin­te­gro­wa­ne zarzą­dza­nie alar­ma­mi

Wer­sja Pro­fes­sio­nal, łączy ze sobą solid­ne funk­cje nagry­wa­nia wideo z licen­cji Stan­dard z moż­li­wo­ścią sze­ro­kiej inte­gra­cji tego opro­gra­mo­wa­nia z sys­te­ma­mi alar­mo­wy­mi oraz moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia zda­rze­nia­mi z jed­ne­go miej­sca (w sys­te­mach roz­pro­szo­nych). Istot­ne zale­ty tej licen­cji to:

• Boga­te API dla łatwej inte­gra­cji z inny­mi sys­te­ma­mi alar­mo­wy­mi, zda­rze­nia­mi opar­ty­mi na I / O (wej/wyj alar­mo­wych) oraz kon­tro­li dostę­pu.
• Moż­li­wość two­rze­nia farm ser­we­rów i ich wir­tu­ali­za­cja (zasto­so­wa­nie w roz­pro­szo­nych sys­te­mach moni­to­rin­gu).
• Wyko­rzy­sta­nie Micro­soft Acti­ve Direc­to­ry.
• Zin­te­gro­wa­na linia cza­su zapew­nia prze­gląd aktyw­no­ści alar­mu

Ta licen­cja znaj­dzie przede wszyst­kim zasto­so­wa­nie wśród firm, któ­re chcą mieć zin­te­gro­wa­ny sys­tem moni­to­rin­gu, alar­mu oraz kon­tro­li dostę­pu. Z całą pew­no­ścią Aime­tis Sypho­ny Pro­fes­sio­nal może zostać zasto­so­wa­ny na takich obiek­tach jak: ban­ki, urzę­dy, hale maga­zy­no­we, biu­row­ce czy skle­py wiel­ko­po­wierzch­nio­we.

Aime­tis Sym­pho­ny ™ Enter­pri­se – inte­li­gent­na ana­li­za obra­zu

Licen­cja Enter­pri­se zawie­ra wszyst­kie funk­cje i moż­li­wo­ści licen­cji Stan­dard oraz Pro­fes­sio­nal i doda­je algo­ryt­my zaawan­so­wa­nej ana­li­zy wideo. Za pomo­cą licen­cji Enter­pri­se  ana­li­za oraz zarzą­dza­nie obra­zem z kamer IP sta­je się czymś wię­cej niż tyl­ko zare­je­stro­wa­ny­mi dany­mi wideo. Infor­ma­cje o aler­tach w cza­sie rze­czy­wi­stym, zaawan­so­wa­ne wyszu­ki­wa­nie opar­te o zda­rze­nie z archi­wum danych wideo i rapor­ty na żąda­nie, to tyl­ko nie­któ­re z inte­li­gent­nych funk­cji dostęp­nych na wycią­gnię­cie ręki. Głów­ne funk­cje licen­cji Enter­pri­se to:

• Wyszu­ki­wa­nie zaawan­so­wa­ne na zar­chi­wi­zo­wa­nym mate­ria­le
• Gene­ro­wa­nie rapor­tów

• Ofe­ro­wa­ne funk­cje ana­li­zy obra­zu:
• Śle­dze­nie ruchu
• Kla­sy­fi­ka­cja obiek­tu (czło­wiek, zwie­rzę, auto)
• Wir­tu­al­ne ogro­dze­nie
• Wykry­wa­nie kie­run­ku ruchu np. ruch pod prąd
• Wykry­wa­nie zagi­nio­ne­go przed­mio­tu na nagra­niach (mis­sing object)
• Zli­cza­nie osób
• Czas prze­by­wa­nia w okre­ślo­nym obsza­rze
• Inten­syw­ność ruchu (mapy cie­pła)

Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny w wer­sji Enter­pri­se zde­cy­do­wa­nie spraw­dzi się w obiek­tach typu: cen­tra han­dlo­we, lot­ni­ska, dwor­ce auto­bu­so­we i kole­jo­we. Jest to rów­nież odpo­wied­nie roz­wią­za­nie do wyko­rzy­sta­nia przy zabez­pie­cza­niu imprez maso­wych.

Sys­tem moni­to­rin­gu z licen­cja­mi typu Enter­pri­se pozwo­lą służ­bom ochro­ny na pro­ak­tyw­ne dzia­ła­nia i zapo­bie­ga­nie pro­ble­mom dzię­ki, takim funk­cjom jak wykry­wa­nie ruchu w złym kie­run­ku, wej­ścia w stre­fę zastrze­żo­ną (wir­tu­al­ne ogro­dze­nie). Z Sym­pho­ny Enter­pri­se otrzy­ma­my tak­że coś wię­cej niż tyl­ko sys­tem bez­pie­czeń­stwa, dzię­ki zaawan­so­wa­nej ana­li­zie obra­zu może dostar­czać dane o cha­rak­te­rze mar­ke­tin­go­wym lub wspo­ma­ga­ją­cym zarzą­dza­nie (np. infor­ma­cja o licz­bie klien­tów sto­ją­cych do kas, o kie­run­ku ruchu klien­tów w skle­pie).

Autor: Piotr Koło­dziej­czak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *