Monitorowanie ruchu ulicznego z oprogramowaniami Milestone

Przez cały czas, miliony przemiesz­cza­jących się samochodów mogą spowo­dować kolizję drogową lub spowo­dować inne zagro­żenie bezpie­czeństwa. W związku z tym, monito­ro­wanie ruchu stało się niezbędne. Obecnie istotne jest aby szybko wykryć i wskazać lokali­zację zaist­niałego wypadku i lepiej określić, w jaki sposób odpowiednio zareagować na niego. Z pomocą przychodzi tutaj oprogra­mo­wanie Milestone i jego integracja z produktami stron trzecich. I tak, na przykład: rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych, wyznacza ramy dla służb drogowych i umożliwia reago­wanie na wystę­pujące zdarzenia, a następnie anali­zo­wanie wzorców ruchu w celu plano­wania infra­struktury drogowej.

Charakterystyka branży

- Siedziba główna z setkami lub tysiącami kamer, które są rozmiesz­czone w okolicy lub w mieście
- Wsparcie dla regio­nalnych centrów monito­ro­wania ruchu z kamer wideo i przeka­zy­wanie infor­macji na temat warunków na drogach do lokalnych mediów

Zagro­żenia związane z bezpie­czeń­stwem
- Wypadki drogowe
- Przekra­czanie dozwo­lonej prędkości
- Nie ustępo­wanie miejsca pojazdom uprzy­wi­le­jo­wanym, które poruszają się w tzw. koryta­rzach bezpie­czeństwa

Więcej niż bezpie­czeństwo
- Korki
- Budowa dróg
- Wsparcie wideo dla organów ścigania
- Analiza ruchu pojazdów

Wymagania branżowe

Scentra­li­zowane zarzą­dzanie
Możliwość szybkiego reago­wania na aktywne alarmy
Wsparcie dla produktów dodat­kowych i integracja z produktami innych firm, takich jak analiza wideo dla bezpie­czeństwa w tunelu i rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych
Możliwość stałego dostępu do nagrań wideo
Łatwa nawigacja między kamerami rozmiesz­czonymi na dużym obszarze geogra­ficznym
Możliwość przesy­łania obrazu wideo do mediów lub stron inter­ne­towych
Możliwość udostęp­niania wideo w razie wypadku lub na prośbę organów ścigania
Wielu użytkow­ników systemu z różną kontrą dostępu
Dostęp do systemu z dowolnego komputera lub w trakcie podróży

Sugerowane rozwiązania Milestone

XProtect® Corporate
Corporate

Zapro­jek­towany dla dużych insta­lacji o wysokim poziomie bezpie­czeństwa rozmiesz­czonych w wielu lokali­za­cjach. Dzięki obsłudze nieogra­ni­czonej liczby kamer, użytkow­ników i lokali­zacji, XProtect Corporate jest elastycznym oprogra­mo­waniem bez ograniczeń.

XProtect® Smart Wall
Smart Wall

XProtect Smart Wall to zaawan­sowany dodatek, który umożliwia wyświe­tlanie wszystkich infor­macji wideo w systemie dla uzyskania kompletnego obrazu. Smart Wall znacznie poprawia czas reakcji, ponieważ zapewnia kompletny obraz dużym ośrodkom nadzoru.

Integracje oprogramowania innych firm
Third-party software integra­tions

Oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania wideo XProtect integruje się z szeroką gamą aplikacji i kamer innych firm. Zapewnia to użytkow­nikom swobodę tworzenia niestan­dar­dowych rozwiązań, dopaso­wanych do ich potrzeb i budżetu oraz zapewnia możliwość rozsze­rzenia o przyszłe innowacje.

Zalety rozwiązania

Obsługa szerokiej gamy kamer IP i koderów, w tym modeli pracu­jących w podwyż­szonym zakresie tempe­ratur
- Obsługa produktów innych firm
- Nieogra­ni­czona skalo­walność
- Interak­tywne mapy i Camera Navigator pozwalają użytkow­nikom na łatwą nawigację pomiędzy rozpro­szonymi geogra­ficznie kamerami
- Lista alarmów z priory­tetami, aby uzyskać przegląd aktywnych alarmów i ich ważności
- Możliwość dodawania do zakładek niektórych sekcji wideo do dalszego przeglądu
- Integracja produktów stron trzecich, jak analityka wideo, wykry­wanie włamań, wykroczeń drogowych, identy­fi­kacja podej­rzanych incydentów, zarzą­dzanie parkingami i zliczanie pojazdów
- Służby bezpie­czeństwa mogą przesyłać obraz wideo na żywo z obszaru gdzie występuje niepo­kojące zdarzenie bezpo­średnio do centrali
- XProtect Smart Wall oferuje szeroki podgląd z wielu kamer, skraca to znacznie czas reakcji po aktywacji alarmu
- Edge Storage zapewnia przecho­wy­wanie materiału wideo, nawet w przypadku awarii systemu lub sieci

Źródło: https://www.milestonesys.com/solutions/industries/traffic/