LANTECH dla transportu szynowego

Nowoczesne systemy trans­portu szynowego są zarzą­dzane przez inteli­gentne urządzenia oparte na sieci inter­ne­towej, przez co jej szybkość i jakość jest niezwykle ważna. Lantech dostarcza linię produktów zdolnych przesyłać ogromne ilości danych w szybkim czasie, precy­zyjne i co najważ­niejsze bez przeszkód.

Aplikacja obsługuje system infor­macji o pasażerach (PIS), system wideo w siedze­niach (VES) oraz monitoring IP. Gigabitowy kręgosłup sieci, pozwala w sposób satys­fak­cjo­nujący, zwiększać możli­wości przepu­sto­wo­ściowe w czasie rzeczy­wistym I w przyszłości. Wysoka przepu­stowość oznacza również brak lagów w komuni­kacji w czasie rzeczy­wistym.

Wstrząsy wystę­pujące w pojazdach szynowych, mogą w łatwy sposób uszkodzić urządzenia sieciowe. Lantech zapro­jek­tował produkty, które w pełni spełniają normy trans­portową EN50155 oraz normę zapew­niającą odporność na trudne warunki atmos­fe­ryczne oraz zachla­pania wodą IP67.

System w łatwy sposób pomaga wykryć oraz poinfor­mować o uszko­dze­niach w sieci. Im szybsza reakcja urządzenia, tym mniej strat. Urządzenia trans­portu szynowego LANTECH działają w standardzie ITU G.8032 ring, które samoczynnie uzdra­wiają sieć w mniej niż 50ms nawet w 256 switchach. Dodatkowo urządzenia są wyposażone w redun­dantne zasilanie, które znacznie podnoszą stabilność sieci.

Urządzenia te wyposażone są w moduły EN50155 PoE, z 8 wbudo­wanymi portami (IEEE802.3at) i pozwala zasilić każdy port mocą do 30W (802.3af). To idealne rozwią­zanie do urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak kamery PTZ czy Wysoko­na­pię­ciowe bezprze­wodowe Access Pointy.

Poruszające się środki trans­portu powodują ruchy, które mogą z kolei powodować wypinanie się kabli sieciowych. Specjalny design 90° wtyczek M12/ M23, pozwala takim sytuacjom zapobiegać.