Milestone: Umów się na prezentację Express+ Professional+!

Pozwól eks­per­tom prze­pro­wa­dzić Cię przez świa­to­wej kla­sy sys­tem VMS. Wypeł­nij for­mu­larz i poroz­ma­wiaj ze spe­cja­li­stą Mile­sto­ne przez tele­fon aby zapla­no­wać pre­zen­ta­cję. Przez 60 minut zupeł­nie bez­płat­nie eks­pert, zapre­zen­tu­je Ci dzia­ła­nie opro­gra­mo­wa­nia oraz udzie­li wszel­kich infor­ma­cji doty­czą­cych zalet pły­ną­cych z korzy­sta­nia z naj­lep­sze­go opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia wideo, któ­re jest dostęp­ne na ryn­ku. I dodat­ko­wo dowiesz się jak pro­sta jest jego obsłu­ga.

Link do stro­ny, na któ­rej znaj­dziesz for­mu­larz https://www.milestonesys.com/campaigns/book-a-demo/

Czego dowiesz się z demo?

- W jaki spo­sób szyb­ko i wydaj­nie prze­glą­dać naj­czę­ściej uży­wa­ne funk­cje w XPro­tect® Smart Client. Czy­li na począ­tek otrzy­masz kom­plek­so­wy prze­gląd sys­te­mu.
— Dowiesz jak oglą­dać mate­riał na żywo, nagry­wać lub odtwa­rzać wideo.
— Jak wró­cić do zare­je­stro­wa­nych nagrań, jak dale­ko moż­na się cof­nąć i w jaki spo­sób to zro­bić.
— Inte­li­gent­ne wyszu­ki­wa­nie: czy­li docie­raj tam, gdzie chcesz, w taki spo­sób aby unik­nąć prze­ła­do­wa­nia infor­ma­cja­mi.

Wła­śnie zosta­ły wpro­wa­dzo­ne dwa nowe pro­duk­ty.
Zobacz jak dzia­ła­ją – zamów pre­zen­ta­cję on-line!

XProtect Express+

Uzy­skasz peł­ny prze­gląd sys­te­mu dzię­ki mapom wie­lo­war­stwo­wym.
Dowiesz się jak sku­tecz­nie radzić sobie z zarzą­dza­niem alar­ma­mi.
Powie­my jak zbu­do­wać sys­tem opar­ty na naj­bar­dziej wydaj­nym sil­ni­ku nagry­wa­ją­cym.

XProtect Professional+

Poka­że­my jak cen­tral­nie zarzą­dzać wie­lo­ma ser­we­ra­mi, użyt­kow­ni­ka­mi i witry­na­mi.
Otrzy­masz infor­ma­cje jak zapew­nić nie­prze­rwa­ne nagry­wa­nie z obsłu­gą Edge sto­ra­ge (czy­li zapi­su wideo na kar­cie pamię­ci w kame­rze).
Dowiesz się jak sko­rzy­stać z ana­li­ty­ki wideo z obsłu­gą meta­da­nych.

 

Źró­dło: https://www.milestonesys.com/campaigns/book-a-demo/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *