Wyjątkowe możliwości rozdzielczości 4K w wydaniu Sony

Podą­ża­jąc za aktu­al­ny­mi tren­da­mi, kil­ka tygo­dni temu Sony zapre­zen­to­wa­ło pierw­szą w swo­jej ofer­cie sie­cio­wą kame­rę 4K, dedy­ko­wa­ną do wide­omo­ni­to­rin­gu o roz­dziel­czo­ści czte­ro­krot­nie więk­szej niż pro­duk­ty Full HD.

Dosko­na­ła czu­łość oraz czy­tel­ność obra­zu pozy­cjo­nu­je ten model w bran­żo­wej czo­łów­ce i jed­no­znacz­nie pod­kre­śla jego przy­dat­ność w sys­te­mach wide­omo­ni­to­rin­gu o szcze­gól­nym zna­cze­niu.
Kame­ra SNC-VM772R jest wypo­sa­żo­na w duży, wyko­na­ny w tech­no­lo­gii BSI i odzna­cza­ją­cy się dużą czu­ło­ścią prze­twor­nik obra­zu CMOS Exmor R™ typu 1,0″, któ­re­go uzu­peł­nie­nie sta­no­wią bar­dzo szyb­ki pro­ce­sor obra­zu oraz zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw o wyso­kiej jako­ści. Połą­cze­nie tych ele­men­tów umoż­li­wia reje­stra­cję szcze­gó­ło­we­go obra­zu fil­mo­we­go 4K/30p nawet w nie­mal zupeł­nej ciem­no­ści.

Usta­wie­nia obra­zu – to bar­dzo pro­ste
Dobór usta­wień obra­zu odby­wa się auto­ma­tycz­nie z uwzględ­nie­niem sze­ro­kie­go wachla­rza warun­ków pra­cy, takich jak pogo­da, pora dnia i warun­ki oświe­tle­nia. Dla zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej uni­wer­sal­no­ści usta­wie­nia te moż­na kory­go­wać ręcz­nie.

Wie­le try­bów wyj­ścio­wych
Więk­sza roz­dziel­czość mate­ria­łu wideo 4K to nowe moż­li­wo­ści moni­to­rin­gu. W tra­dy­cyj­nych roz­wią­za­niach moni­to­ro­wa­nie więk­sze­go obsza­ru wyma­ga­ło uży­cia kamer obro­to­wych lub kil­ku kamer sta­ło­po­zy­cyj­nych. Kame­ra SNC-VM772R może trans­mi­to­wać widok ogól­ny w niż­szej roz­dziel­czo­ści wraz z frag­men­ta­mi wyka­dro­wa­ny­mi z ory­gi­nal­ne­go obra­zu o roz­dziel­czo­ści 4K i pozwa­la­ją­cy­mi na dokład­ne obej­rze­nie wybra­nych czę­ści sce­ny. Śle­dze­nie ruchu obiek­tów zapew­nia sys­tem Mul­ti Trac­king. 20-mega­pik­se­lo­wy prze­twor­nik obra­zu pozwa­la ponad­to reje­stro­wać foto­gra­fie o wyso­kiej jako­ści, któ­rych roz­dziel­czość prze­kra­cza 4K.


Klu­czo­we cechy
• pra­ca w sła­bym oświe­tle­niu, dzię­ki wbu­do­wa­nym pro­mien­ni­kom pod­czer­wie­ni, pozwa­la­ją­cym na uży­cie kame­ry nocą

• Edge Sto­ra­ge (sys­tem lokal­ne­go prze­cho­wy­wa­nia danych) gwa­ran­tu­je doko­na­nie nagra­nia poprzez zapis mate­ria­łu na zain­sta­lo­wa­ną kar­tę pamię­ci

• optycz­ny sys­tem sta­bi­li­za­cji obra­zu

• apli­ka­cja na smart­fo­ny i table­ty, któ­ra pozwa­la mię­dzy inny­mi zdal­nie regu­lo­wać pole widze­nia

• ele­ganc­ka sty­li­sty­ka obu­do­wy kopuł­ko­wej o wzmoc­nio­nej kon­struk­cji jest odpor­na na akty wan­da­li­zmu (IK10)  i złe warun­ki atmos­fe­rycz­ne (IP66).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *