Gotowe zestawy do monitoringu wnętrz i otwartych przestrzeni!

Goto­we zesta­wy do moni­to­rin­gu. Wystar­czy włą­czyć i postę­po­wać zgod­nie z instruk­cją. 

Takie zesta­wy to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur wraz z par­kin­ga­mi, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, przed­szko­li, pla­ców zabaw, czy domów.

 

Zale­ty:
- Łatwa i szyb­ka insta­la­cja, pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem kil­ku kamer
- Szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
- Auto­ma­tycz­ne two­rze­nie kopii zapa­so­wych
Archi­wi­za­cja nagrań 

Cena zawie­ra bez­płat­ne zdal­ne wspar­cie tech­nicz­ne. 

 

W zależ­no­ści od wybra­ne­go zesta­wu, w jego skład wcho­dzi:
- Reje­stra­tor 
- 4 kame­ry zewnętrz­ne lub wewnętrz­ne
- Switch (w zesta­wach bez WiFi)
- dysk twar­dy cctv do pra­cy cią­głej 1TB (w każ­dym zesta­wie)
- 5 sztuk kabli połą­cze­nio­wych PATCHCORD RJ45 UTP KAT.5E (2x20m, 2x15m, 1x5m) (w zesta­wach bez WiFi)

 

Zadzwoń i zamów

ZESTAW
REJESTRATOR ND8212W
4 KAMERY IP8160W 
DYSK 1 TB

ZESTAW:
REJESTRATOR ND8212W 4 KAMERY IB8360W
DYSK 1 TB

ZESTAW:
REJESTRATOR ND8312
4 KAMERY IP8160
SWITCH AW-FET-060C-065
DYSK 1 TB
KABLE (5 SZT.)

ZESTAW
REJESTRATOR ND8312
4 KAMERY IB8360
SWITCH AW-FET-060C-065
DYSK 1 TB
KABLE (5 SZT.)

ZESTAW
REJESTRATOR ND8212W
2 KAMERY IP8160W 
2 KAMERY IB8360W 
DYSK 1 T

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *