Zaawansowana technologia w kamerze Sony SNC-VM600B

Kame­ra ip SONY SNC-VM600B to kopuł­ka ide­al­na do moni­to­ro­wa­nia miejsc, w któ­rych wie­le się dzie­je i potrze­bu­je­my wspar­cia ze stro­ny bar­dziej “inte­li­gent­nych” urzą­dzeń.

Sprawdzony sprzęt

SONY od lat pro­du­ku­je sprzęt naj­wyż­szej jako­ści, któ­ry speł­nia ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Model SNC-VM600B to kame­ra HD, któ­ra w roz­dziel­czo­ści 1280x1024 ofe­ru­je 30 kl/s, nie­za­leż­nie od tego czy wybie­rze­my kom­pre­sję H.264 czy MJPEG. Zasto­so­wa­na tech­no­lo­gia IPELA ENGINE oraz prze­twor­nik Exmor zapew­nia­ją płyn­ność i dosko­na­łą jakość obra­zu nawet w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

Inteligentna analiza

Dodat­ko­wym atu­tem, któ­ry wyróż­nia kopuł­ki SONY, jest funk­cja inte­li­gent­nej ana­li­zy obra­zu i dźwię­ku (DEPA Advan­ced), dzię­ki któ­rej moż­li­we jest uru­cha­mia­nie alar­mu w zde­fi­nio­wa­nych szcze­gó­ło­wo przez użyt­kow­ni­ka sytu­acjach. Kame­ra iden­ty­fi­ku­je twa­rze (odróż­nia ludzi od innych obiek­tów), obiek­ty pozo­sta­wio­ne bez opie­ki lub takie, któ­re znik­nę­ły z obser­wo­wa­nej sce­ny. Dzię­ki tym funk­cjom SNC-VM600B dosko­na­le spraw­dzi się w skle­pach, pocze­kal­niach czy ban­kach.

Moc­ne stro­ny mode­lu SNC-VM600B to:

  • dosko­na­ły obraz — dzię­ki wyso­kiej kla­sy prze­twor­ni­ko­wi, funk­cji reduk­cji szu­mów 3DNR, sze­ro­kie­mu zakre­so­wi dyna­mi­ki do 130dB (View-DR)
  • zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw 3–9 mm, pozwa­la­ją­cy na usta­wie­nie naj­lep­szej sce­ny
  • funk­cje Easy Focus, Easy zoom — uła­twia­ją­ce usta­wie­nie naj­lep­szej ostro­ści i zbli­że­nia
  • DEPA Advan­ced — pakiet funk­cji ana­li­zu­ją­cych obraz, w tym wykry­wa­nie twa­rzy
  • Plat­for­ma IPELA ENGINE łączy w sobie wydaj­ne tech­no­lo­gie prze­twa­rza­nia sygna­łu i ana­li­zy wideo, któ­re zwięk­sza­ją moż­li­wo­ści sys­te­mów wideo moni­to­rin­gu IP. Wraz z prze­twor­ni­kiem obra­zu CMOS Exmor™ o wyso­kiej czu­ło­ści, tech­no­lo­gia IPELA ENGINE EX zapew­nia:
  • zwięk­sze­nie płyn­no­ści ruchu na obra­zach — wydaj­ne kodo­wa­nie wideo umoż­li­wia zwięk­sze­nie licz­by kla­tek na sekun­dę nawet do 60, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je się płyn­ny, mniej zama­za­ny obraz;

  • dosko­na­łą widocz­ność scen o wyso­kim kon­tra­ście — tech­no­lo­gia prze­twa­rza­nia View-DR łączy zdję­cia robio­ne z róż­ny­mi cza­sa­mi otwar­cia migaw­ki, ofe­ru­jąc sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki na pozio­mie do 130 dB (w przy­pad­ku jako­ści HD 720p);

  • bar­dziej przej­rzy­ste i mniej zaszu­mio­ne obra­zy nawet przy sła­bym oświe­tle­niu — tech­no­lo­gia XDNR zapew­nia bar­dziej przej­rzy­sty obraz przy sła­bym oświe­tle­niu, łącząc reduk­cję szu­mów na poje­dyn­czych klat­kach z reduk­cją róż­ni­co­wą szu­mów z sąsied­nich kla­tek;

  • udo­sko­na­lo­ne wykry­wa­nie twa­rzy i obiek­tów — wydaj­ne funk­cje ana­li­zy wideo DEPA Advan­ced zwięk­sza­ją moż­li­wo­ści wykry­wa­nia twa­rzy oraz innych obiek­tów w celu sku­tecz­ne­go uru­cha­mia­nia alar­mów na pod­sta­wie reguł. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *