Smart IR drugiej generacji

Co to jest Smart IR II?

Oczy­wi­ste jest, że świa­tło istot­nie wpły­wa na jakość obra­zu. Uni­kal­na kon­struk­cja optycz­na, pre­cy­zyj­nie obli­cza poziom świa­tła i odpo­wied­nio prze­twa­rza obraz spra­wia­jąc, że tech­no­lo­gia Smart IR dru­giej gene­ra­cji popra­wia jakość i wyra­zi­stość obra­zu w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

U podstaw Smart IR II leżą dwie główne technologie: Vari-Angle IR (VAIR) i Adaptive IR (ADIR).

Jak działa podczerwień Vari-Angle (VAIR)?

W warun­kach natu­ral­ne­go lub sztucz­ne­go oświe­tle­nia, pro­mien­ni­ki pod­czer­wie­ni są czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ne do popra­wia­nia czar­no-bia­łych ujęć w nocy lub przy sła­bym oświe­tle­niu. Jed­nak­że kon­wen­cjo­nal­ne oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne obej­mu­je tyl­ko sta­ły obszar. W przy­pad­ku moni­to­rin­gu PTZ o dale­kim zasię­gu, ogra­ni­cza to znacz­nie moż­li­wo­ści kame­ry. Funk­cja VAIR IR w kame­rach szyb­ko­obro­to­wych  zapew­nia wydaj­ną i jed­no­li­tą inten­syw­ność oświe­tle­nia w pod­czer­wie­ni. Kame­ry z funk­cją VAIR są wypo­sa­żo­ne w regu­lo­wa­ne oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne i umoż­li­wia­ją użyt­kow­ni­kom auto­ma­tycz­ne dosto­so­wa­nie wiąz­ki  IR od odle­gło­ści dzie­lą­cej obiek­tyw urzą­dze­nia do moni­to­ro­wa­ne­go obiek­tu. W poniż­szej sce­nie obraz zamiesz­czo­ny po lewej stro­nie ma sta­łe oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne i widzi­my, że obser­wo­wa­ny obiekt jest roz­ma­za­ny i trud­ny do roz­po­zna­nia. W prze­ci­wień­stwie do obra­zu zare­je­stro­wa­ne­go przez kame­rę posia­da­ją­cą funk­cję  VAIR, moż­li­wa jest iden­ty­fi­ka­cja  obiek­tu w obsza­rze pod­czer­wie­ni, ponie­waż kąt oświe­tle­nia zmie­nia się w zależ­no­ści od dopa­so­wa­nia do pola widze­nia obiek­ty­wu.

Tech­no­lo­gia Smart IR II

Dlaczego warto korzystać z technologii Smart IR II?

Pro­duk­ty VIVOTEK z Vari-Angle IR są pro­jek­to­wa­ne z podwój­ny­mi soczew­ka­mi optycz­ny­mi, podą­ża­ją­cy­mi rów­no­le­gle za obiek­ty­wem, w celu dopa­so­wa­nia i zop­ty­ma­li­zo­wa­nia pola widze­nia. Kame­ry sie­cio­we wypo­sa­żo­ne w Vari-Angle IR są ide­al­nym wybo­rem dla osób, któ­re  muszą reje­stro­wać  wyraź­ny obraz wideo w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści w celu wykry­wa­nia i iden­ty­fi­ka­cji  obiek­tów w polu widze­nia. Ta zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia daje wie­le moż­li­wo­ści i dosko­na­le spraw­dza się w moni­to­rin­gu miej­skim, pod­czas obser­wa­cji obiek­tów w nocy i nie­do­świe­tlo­nych miej­scach.

Kame­ry sie­cio­we VIVOTEK z funk­cją Adap­ti­ve IR umoż­li­wia­ją popra­wę jako­ści i jasno­ści obra­zu. Zaawan­so­wa­na kon­struk­cja optycz­na, kon­tro­la sce­ny i tech­no­lo­gia ana­li­zy obra­zu poma­ga w opty­mal­nym dopa­so­wa­niu wyra­zi­sto­ści sce­ny. Kame­ry te zapew­nia­ją dosko­na­ły obraz pod­czas noc­ne­go moni­to­rin­gu. Dla­te­go też sta­no­wią ide­al­ną opcję dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy potrze­bu­ją wyraź­nych ujęć w cał­ko­wi­cie ciem­nych miej­scach.

Wyobraź­my sobie sytu­ację, że oso­ba  zbli­ża się do kame­ry, oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne może spo­wo­do­wać nad­mier­ne naświe­tle­nie oso­by  i unie­moż­li­wić iden­ty­fi­ka­cję obiek­tu. Dzię­ki adap­ta­cyj­ne­mu oświe­tle­niu sce­ny, któ­re dzie­li płasz­czy­zny obra­zu na wie­le sek­cji, a każ­da sek­cja wypo­sa­żo­na jest w nie­za­leż­ną  dio­dę oświe­tle­nio­wą ste­ro­wa­ną pod­czer­wie­nią, uni­ka­my prze­świe­tle­nia obiek­tu sto­ją­ce­go bli­sko kame­ry, zapew­nia­jąc tym samym spój­ne  naświe­tle­nie i wyra­zi­stość  wszyst­kich szcze­gó­łów oso­by jak i tła.

Obraz w róż­nych sek­cjach Smart IR II

Na przy­kład, gdy duży, nie­ru­cho­my obiekt (np. ścia­na) znaj­du­je się w polu widze­nia kame­ry, obraz może ulec pogor­sze­niu  ze wzglę­du na odbi­cie pod­czer­wie­ni, gdy uży­wa­na jest kame­ra z kon­wen­cjo­nal­nym IR . Dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii Adap­ti­ve IR fir­my VIVOTEK moż­na tego unik­nąć poprzez auto­ma­tycz­ne ste­ro­wa­nie stre­fo­wym usta­wie­niem pod­czer­wie­ni, któ­re wpły­wa na popra­wę obra­zu.  

Pod­su­mo­wu­jąc tech­no­lo­gia Smart IR dru­giej gene­ra­cji fir­my VIVOTEK umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom  kamer oglą­da­nie pożą­da­nych obiek­tów i reje­stro­wa­nie obra­zów wideo z wyraź­ny­mi, moż­li­wy­mi do ziden­ty­fi­ko­wa­nia szcze­gó­ła­mi w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia lub w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. 

Kamery VIVOTEK z technologią SMART IR II
kame­ra obro­to­wa
kame­ra obro­to­wa
kame­ra obro­to­wa
kame­ra obro­to­wa
kame­ra fisheye

SD9364-EH

SD9364-EHL

SD9366-EH

SD9366-EHL

FE9391-EV

Źró­dło: https://www.vivotek.com/website/smart-ir-ii/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl