Smart IR drugiej generacji

Co to jest Smart IR II?

Oczywiste jest, że światło istotnie wpływa na jakość obrazu. Unikalna konstrukcja optyczna, precy­zyjnie oblicza poziom światła i odpowiednio przetwarza obraz sprawiając, że techno­logia Smart IR drugiej generacji poprawia jakość i wyrazi­stość obrazu w trudnych warunkach oświe­tle­niowych.

U podstaw Smart IR II leżą dwie główne technologie: Vari-Angle IR (VAIR) i Adaptive IR (ADIR).

Jak działa podczerwień Vari-Angle (VAIR)?

W warunkach naturalnego lub sztucznego oświe­tlenia, promienniki podczer­wieni są często wykorzy­stywane do popra­wiania czarno-białych ujęć w nocy lub przy słabym oświe­tleniu. Jednakże konwen­cjo­nalne oświe­tlenie podczerwone obejmuje tylko stały obszar. W przypadku monito­ringu PTZ o dalekim zasięgu, ogranicza to znacznie możli­wości kamery. Funkcja VAIR IR w kamerach szybko­obro­towych  zapewnia wydajną i jednolitą inten­sywność oświe­tlenia w podczer­wieni. Kamery z funkcją VAIR są wyposażone w regulowane oświe­tlenie podczerwone i umożli­wiają użytkow­nikom automa­tyczne dosto­so­wanie wiązki  IR od odległości dzielącej obiektyw urządzenia do monito­ro­wanego obiektu. W poniższej scenie obraz zamiesz­czony po lewej stronie ma stałe oświe­tlenie podczerwone i widzimy, że obser­wowany obiekt jest rozmazany i trudny do rozpo­znania. W przeci­wień­stwie do obrazu zareje­stro­wanego przez kamerę posia­dającą funkcję  VAIR, możliwa jest identy­fi­kacja  obiektu w obszarze podczer­wieni, ponieważ kąt oświe­tlenia zmienia się w zależ­ności od dopaso­wania do pola widzenia obiektywu.

Techno­logia Smart IR II

Dlaczego warto korzystać z technologii Smart IR II?

Produkty VIVOTEK z Vari-Angle IR są projek­towane z podwójnymi soczewkami optycznymi, podąża­jącymi równo­legle za obiek­tywem, w celu dopaso­wania i zopty­ma­li­zo­wania pola widzenia. Kamery sieciowe wyposażone w Vari-Angle IR są idealnym wyborem dla osób, które  muszą rejestrować  wyraźny obraz wideo w całko­witej ciemności w celu wykry­wania i identy­fi­kacji  obiektów w polu widzenia. Ta zaawan­sowana techno­logia daje wiele możli­wości i doskonale sprawdza się w monito­ringu miejskim, podczas obser­wacji obiektów w nocy i niedo­świe­tlonych miejscach.

Kamery sieciowe VIVOTEK z funkcją Adaptive IR umożli­wiają poprawę jakości i jasności obrazu. Zaawan­sowana konstrukcja optyczna, kontrola sceny i techno­logia analizy obrazu pomaga w optymalnym dopaso­waniu wyrazi­stości sceny. Kamery te zapew­niają doskonały obraz podczas nocnego monito­ringu. Dlatego też stanowią idealną opcję dla użytkow­ników, którzy potrzebują wyraźnych ujęć w całko­wicie ciemnych miejscach.

Wyobraźmy sobie sytuację, że osoba  zbliża się do kamery, oświe­tlenie podczerwone może spowo­dować nadmierne naświe­tlenie osoby  i uniemoż­liwić identy­fi­kację obiektu. Dzięki adapta­cyjnemu oświe­tleniu sceny, które dzieli płasz­czyzny obrazu na wiele sekcji, a każda sekcja wyposażona jest w nieza­leżną  diodę oświe­tle­niową sterowaną podczer­wienią, unikamy prześwie­tlenia obiektu stojącego blisko kamery, zapew­niając tym samym spójne  naświe­tlenie i wyrazi­stość  wszystkich szcze­gółów osoby jak i tła.

Obraz w różnych sekcjach Smart IR II

Na przykład, gdy duży, nieru­chomy obiekt (np. ściana) znajduje się w polu widzenia kamery, obraz może ulec pogor­szeniu  ze względu na odbicie podczer­wieni, gdy używana jest kamera z konwen­cjo­nalnym IR . Dzięki zasto­so­waniu techno­logii Adaptive IR firmy VIVOTEK można tego uniknąć poprzez automa­tyczne stero­wanie strefowym ustawieniem podczer­wieni, które wpływa na poprawę obrazu.

Podsu­mo­wując techno­logia Smart IR drugiej generacji firmy VIVOTEK umożliwia użytkow­nikom  kamer oglądanie pożądanych obiektów i rejestro­wanie obrazów wideo z wyraźnymi, możliwymi do ziden­ty­fi­ko­wania szcze­gółami w warunkach słabego oświe­tlenia lub w całko­witej ciemności.

Kamery VIVOTEK z technologią SMART IR II

kamera obrotowa

kamera obrotowa

kamera obrotowa

kamera obrotowa

kamera fisheye

SD9364-EH

SD9364-EHL

SD9366-EH

SD9366-EHL

FE9391-EV

Źródło: https://www.vivotek.com/website/smart-ir-ii/