Smart IR drugiej generacji

Co to jest Smart IR II?

Oczywiste jest, że światło istot­nie wpływa na jakość obrazu. Unikalna kon­struk­cja optycz­na, pre­cy­zyj­nie oblicza poziom światła i odpo­wied­nio prze­twa­rza obraz spra­wia­jąc, że tech­no­lo­gia Smart IR drugiej gene­ra­cji popra­wia jakość i wyra­zi­stość obrazu w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

U podstaw Smart IR II leżą dwie główne technologie: Vari‐Angle IR (VAIR) i Adaptive IR (ADIR).

Jak działa podczerwień Vari‐Angle (VAIR)?

W warun­kach natu­ral­ne­go lub sztucz­ne­go oświe­tle­nia, pro­mien­ni­ki pod­czer­wie­ni są często wyko­rzy­sty­wa­ne do popra­wia­nia czarno‐białych ujęć w nocy lub przy słabym oświe­tle­niu. Jednakże kon­wen­cjo­nal­ne oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne obej­mu­je tylko stały obszar. W przy­pad­ku moni­to­rin­gu PTZ o dalekim zasięgu, ogra­ni­cza to znacz­nie moż­li­wo­ści kamery. Funkcja VAIR IR w kame­rach szyb­ko­obro­to­wych  zapew­nia wydajną i jed­no­li­tą inten­syw­ność oświe­tle­nia w pod­czer­wie­ni. Kamery z funkcją VAIR są wypo­sa­żo­ne w regu­lo­wa­ne oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne i umoż­li­wia­ją użyt­kow­ni­kom auto­ma­tycz­ne dosto­so­wa­nie wiązki  IR od odle­gło­ści dzie­lą­cej obiek­tyw urzą­dze­nia do moni­to­ro­wa­ne­go obiektu. W poniż­szej scenie obraz zamiesz­czo­ny po lewej stronie ma stałe oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne i widzimy, że obser­wo­wa­ny obiekt jest roz­ma­za­ny i trudny do roz­po­zna­nia. W prze­ci­wień­stwie do obrazu zare­je­stro­wa­ne­go przez kamerę posia­da­ją­cą funkcję  VAIR, możliwa jest iden­ty­fi­ka­cja  obiektu w obsza­rze pod­czer­wie­ni, ponie­waż kąt oświe­tle­nia zmienia się w zależ­no­ści od dopa­so­wa­nia do pola widze­nia obiek­ty­wu.

Technologia Smart IR II

Dlaczego warto korzystać z technologii Smart IR II?

Produkty VIVOTEK z Vari‐Angle IR są pro­jek­to­wa­ne z podwój­ny­mi soczew­ka­mi optycz­ny­mi, podą­ża­ją­cy­mi rów­no­le­gle za obiek­ty­wem, w celu dopa­so­wa­nia i zop­ty­ma­li­zo­wa­nia pola widze­nia. Kamery sie­cio­we wypo­sa­żo­ne w Vari‐Angle IR są ide­al­nym wyborem dla osób, które  muszą reje­stro­wać  wyraźny obraz wideo w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści w celu wykry­wa­nia i iden­ty­fi­ka­cji  obiek­tów w polu widze­nia. Ta zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia daje wiele moż­li­wo­ści i dosko­na­le spraw­dza się w moni­to­rin­gu miej­skim, podczas obser­wa­cji obiek­tów w nocy i nie­do­świe­tlo­nych miej­scach.

Kamery sie­cio­we VIVOTEK z funkcją Adaptive IR umoż­li­wia­ją poprawę jakości i jasno­ści obrazu. Zaawansowana kon­struk­cja optycz­na, kon­tro­la sceny i tech­no­lo­gia analizy obrazu pomaga w opty­mal­nym dopa­so­wa­niu wyra­zi­sto­ści sceny. Kamery te zapew­nia­ją dosko­na­ły obraz podczas nocnego moni­to­rin­gu. Dlatego też sta­no­wią idealną opcję dla użyt­kow­ni­ków, którzy potrze­bu­ją wyraź­nych ujęć w cał­ko­wi­cie ciem­nych miej­scach.

Wyobraźmy sobie sytu­ację, że osoba  zbliża się do kamery, oświe­tle­nie pod­czer­wo­ne może spo­wo­do­wać nad­mier­ne naświe­tle­nie osoby  i unie­moż­li­wić iden­ty­fi­ka­cję obiektu. Dzięki adap­ta­cyj­ne­mu oświe­tle­niu sceny, które dzieli płasz­czy­zny obrazu na wiele sekcji, a każda sekcja wypo­sa­żo­na jest w nie­za­leż­ną  diodę oświe­tle­nio­wą ste­ro­wa­ną pod­czer­wie­nią, unikamy prze­świe­tle­nia obiektu sto­ją­ce­go blisko kamery, zapew­nia­jąc tym samym spójne  naświe­tle­nie i wyra­zi­stość  wszyst­kich szcze­gó­łów osoby jak i tła.

Obraz w różnych sek­cjach Smart IR II

Na przy­kład, gdy duży, nie­ru­cho­my obiekt (np. ściana) znaj­du­je się w polu widze­nia kamery, obraz może ulec pogor­sze­niu  ze względu na odbicie pod­czer­wie­ni, gdy używana jest kamera z kon­wen­cjo­nal­nym IR . Dzięki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii Adaptive IR firmy VIVOTEK można tego uniknąć poprzez auto­ma­tycz­ne ste­ro­wa­nie stre­fo­wym usta­wie­niem pod­czer­wie­ni, które wpływa na poprawę obrazu.

Podsumowując tech­no­lo­gia Smart IR drugiej gene­ra­cji firmy VIVOTEK umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom  kamer oglą­da­nie pożą­da­nych obiek­tów i reje­stro­wa­nie obrazów wideo z wyraź­ny­mi, moż­li­wy­mi do ziden­ty­fi­ko­wa­nia szcze­gó­ła­mi w warun­kach słabego oświe­tle­nia lub w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści.

Kamery VIVOTEK z technologią SMART IR II

kamera obro­to­wa

kamera obro­to­wa

kamera obro­to­wa

kamera obro­to­wa

kamera fisheye

SD9364‐EH

SD9364‐EHL

SD9366‐EH

SD9366‐EHL

FE9391‐EV

Źródło: https://www.vivotek.com/website/smart-ir-ii/

Tagged under: