Kompatybilość czy Internet Rzeczy

Jeden z klientów zapytał nas, czy kamery VIVOTEK są obsłu­giwane w oprogra­mo­waniu Axxon. Tak, kamery VIVOTEK są obsłu­giwane w systemach firmy Axxon, jak i wielu innych wiodących produ­centów.

Prawdę mówiąc, stoso­wanie rozwiązań wiodących produ­centów otwiera wiele możli­wości dla samych użytkow­ników. Systemy monito­ringu już są „mobilne” i można “podejrzeć” własne miesz­kanie przez telefon, tablet, laptop.  Rozwią­zania chmurowe “zaglądają” z każdej strony, aby użytkownik w wygodny sposób mógł korzystać z poczucia bezpie­czeństwa, jakie oferuje monitoring.

Stereo­typowe podejście do tematyki monito­ringu, polega­jącego na zamknięciu obrazu w pudełku rejestratora, do którego zajrzymy w razie problemów, odchodzi powoli w zapomnienie. Dzisiaj monitoring to interakcja użytkownika z systemem – jedno przesu­nięcie palcem po telefonie i widzę, co się dzieje w domu, w firmie, gdzie­kolwiek.

A dlaczego tak ważna jest kompa­ty­bilność kamer z różnymi systemami?

Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny krok nazywany Inter­netem Rzeczy. W nieda­lekiej przyszłości żart o tym, że „przez Internet zajrzysz do swojej lodówki” nie jest tak odreal­niony 😉 Rozwój Internetu Rzeczy pokazuje, że ta koncepcja jest coraz bliższa spełnieniu. Już za chwilę może się okazać, że Twoja pralka, lodówka, żarówka i kamera monito­ringu będą wymieniać się między sobą infor­ma­cjami;)

Według raportu IDC, w 2013 roku na świecie było 9,1 miliarda urządzeń tworzących Internet Rzeczy, a szacuje się, że w 2020 roku przekroczą liczbę 28 miliardów. Ta rewolucja dzieje się na naszych oczach.

My ze swojej strony zachęcamy do wyboru urządzeń, których produ­cenci rozumieją już teraz, jak ważna jest integralność z różnymi systemami. A czy za chwilę żarówka będzie musiała być kompa­ty­bilna z kamerą ? To pytanie do użytkow­ników…

Rozwią­zania współ­pra­cujące z produktami VIVOTEK: zobacz

Robert Stanosz