Wielofunkcyjny model zamknięty w dyskretnej kopułce

Kamera ip FD8166A

kamera ip FD8166A to najchętniej wybierana mini-kamera sieciowa, w formie dyskretnej kopułki, doskonale nadaje się do monito­ro­wania przestrzeni znajdu­jących się wewnątrz obiektów.  Kamera jest praktycznie niezau­wa­żalna, a jej średnica wynosi zaledwie 9 cm. Dzięki czemu może idealnie wkompo­nować się w design biur, sklepów, wind czy innych przestrzeni użytecz­ności publicznej. Chociaż jest niewielkich rozmiarów, kryje w sobie bogate wnętrze, a funkcje i techno­logie w jakie została wyposażona sprawiają, że jest jednym z częściej wybie­ranych modeli.

Smart Stream II — małe pasmo transmisji

Dzięki zasto­so­waniu w kamerze funkcji Smart Stream II i kompresji H.264 możliwe jest zmniej­szenie zużycia pasma i przestrzeni dyskowej archiwum nawet o 50%, przy zacho­waniu wysokiej jakości obrazu. Kamera wyposażona jest także w wejście audio i posiada wbudowany mikrofon. Umożliwia to rejestrację dźwięku dobie­ga­jącego z otoczenia. Techno­logia WDR Enhanced zapewnia lepszą jakość obrazu w warunkach kontra­stowego oświe­tlenia, a z kolei SNV czyli Supreme Night Visibility to gwarancja dosko­nałego, kolorowego obrazu w słabym oświe­tleniu.

Łatwy i szybki montaż wraz z insta­lacją oraz możliwość zasilania kamery za pomocą PoE  to dodatkowe zalety tego modelu. I w końcu najnowsza funkcja w jaką wyposażona jest kamera – VIVOCloud. Dzięki niej, użytkownik zyskuje bezpłatne, kompleksowe rozwią­zanie do monito­ringu w chmurze, umożli­wiające podgląd na żywo, odtwa­rzanie nagrań oraz zarzą­dzanie kamerami z poziomu telefonu komór­kowego. W pakiecie z kamerą otrzymuje się także darmowe oprogra­mo­wanie VAST, które umożliwia 32 kanałową rejestrację obrazu. Model FD8166A to gwarancja bezpie­czeństwa i wielo­funk­cyjne zasto­so­wanie w zakresie nadzoru. A wszystko to w bardzo atrak­cyjnej cenie!

Zapra­szamy do obejrzenia materiału wideo zareje­stro­wanego w sklepie.

Jeśli potrzebny jest monitoring nocą czy w ciemnych pomiesz­cze­niach, w ofercie VIVOTEK znajduje się “siostrzany” model FD8166A‑N wyposażony w promiennik IR. Oświe­tlacz jest bardzo dyskretny — działa w takim zakresie podczer­wieni, że świecące diody IR są niewi­doczne.

VIVOCloud — bezpieczny monitoring za pomocą internetu.

 

Dzięki aplikacji VIVOCloud użytkownicy, mogą w szybki sposób skonfi­gu­rować ustawienia funkcji kamery, alarmów, powia­domień push, nagry­wania zgodnie z harmo­no­gramem. Na przykład na urządzeniu przenośnym będzie wyświetlał się komunikat ostrze­gawczy, infor­mujący gdy wystąpią określone zdarzenia, takie jak: nietypowy ruch.  Ponadto użytkownicy mogą udostępnić strumień wideo z  4 innymi osobami, w celu jedno­cze­snego podglądu z monito­ringu.

Jeżeli akurat użytkownik ma problem ze swoim urządzeniem mobilnym lub po prostu woli oglądać obraz na większym ekranie, dzięki  dodat­kowemu, darmowemu portalowi VIVOCloud jest to także możliwe. VIVOCloud zapewnia dostęp do tej usługi w dowolnej przeglą­darce inter­ne­towej.

Smart Stream II to techno­logia pozwa­lająca w rozsądny sposób gospo­da­rować przepu­sto­wością łącza przy zacho­waniu wysokiej jakości rejestro­wanego materiału. Standardowo użytkownicy zmuszani są do ograni­czenia jakości rejestro­wanego obrazu tylko dlatego, że nie dysponują odpowiednim łączem sieciowym. Smart Stream II, jest złotym środkiem, pozwa­la­jącym na utrzy­manie wysokiej jakości obrazu i efektywne wykorzy­stanie pasma sieciowego. Użytkownicy mogą odpowiednio wcześniej zdefi­niować miejsca, które mają być rejestrowane z wyższą jakością (regiony zainte­re­sowań) lub mogą ustawić automa­tyczną rejestrację dla obiektów ruchomych. W rezul­tacie wszystkie intere­sujące użytkownika elementy, pozostają zachowane w najwyższej jakości, natomiast pozostałe (najczę­ściej nic nie znaczące tło) rejestrowane są w minimalnej jakości.

Znajdź tą kamerę w sklepie B2B VIPOS »