Milestone XProtect co nas czeka w 2018 roku

Mile­sto­ne – glo­bal­ny lider w zakre­sie roz­wią­zań zarzą­dza­nia sys­te­ma­mi wizyj­ny­mi, nie­ustan­nie prze­wo­dzi na ryn­ku roz­wią­zań VMS pod wzglę­dem wydaj­no­ści i jako­ści. A oto co nas cze­ka w 2018 roku:

Wydajniejsze dekodowanie wideo w Smart Client z wykorzystaniem wielu kart NVIDIA

Wyświe­tlaj wię­cej stru­mie­ni w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści bez zbęd­ne­go obcią­ża­nia CPU.

Więk­szość sys­te­mów VMS może wyko­rzy­sty­wać tyl­ko wbu­do­wa­ną kar­tę Intel, tym samym znacz­nie obcią­ża­jąc deko­do­wa­niem wideo  CPU w Smart Client. Wyko­rzy­stu­jąc moc wie­lu kart gra­ficz­nych NVIDIA w XPro­tect, umoż­li­wia­my prze­nie­sie­nie obcią­że­nia z pro­ce­so­ra na GPU, co daje ogrom­ne moż­li­wość wyświe­tla­nia obra­zu z więk­szej licz­by kamer, o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści na ekra­nie Smart Client, a tak­że korzy­sta­nie z więk­szej licz­by ekra­nów HD do wyświe­tla­nia lub jako Smart Wall. A to wszyst­ko bez dodat­ko­we­go obcią­ża­nia pro­ce­so­ra. Jest to spo­sób na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie sys­te­mu i wyko­rzy­sta­nie ist­nie­ją­cych zaso­bów do innych zadań.

Maski prywatności

Chroń swo­ją pry­wat­ność nie nara­ża­jąc swo­je­go bez­pie­czeń­stwa — bez dodat­ko­wych kosz­tów.

W związ­ku z duży­mi zmia­na­mi w zakre­sie ochro­ny pry­wat­no­ści w zależ­no­ści od rodza­ju insta­la­cji i poło­że­nia geo­gra­ficz­ne­go, funk­cja maska pry­wat­no­ści wpły­wa na zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa, a jed­no­cze­śnie nie naru­sza pry­wat­no­ści. Umoż­li­wia nakła­da­nie zarów­no masek trwa­łych, jak i zdej­mo­wal­nych, w trans­mi­sji na żywo i nagra­nych mate­ria­łach wideo — zarzą­dza­nych wydaj­nie dla róż­nych upraw­nień użyt­kow­ni­ków. Obsłu­gu­je nie­ogra­ni­czo­ną licz­bę kamer i nie obcią­ża CPU. W związ­ku z tym nie gene­ru­je dodat­ko­wych kosz­tów.

Wsparcie DLNA (Digital Living Network Alliance) II

Karu­ze­la i wideo opar­te na regu­łach bez­po­śred­nio na ekra­nie tele­wi­zo­ra.

Obsłu­ga DLNA jest uni­kal­ną funk­cją ofe­ro­wa­ną przez XPro­tect, dostęp­ną od wer­sji R3 2017. Umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom pod­łą­cze­nie swo­je­go VMS do dowol­ne­go ekra­nu obsłu­gu­ją­ce­go tech­no­lo­gię DLNA i wyświe­tla­nie wideo bez­po­śred­nio  z kamer bez koniecz­no­ści pod­łą­cze­nia kom­pu­te­ra lub Smart Client. Jest to szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku insta­la­cji dla han­dlu deta­licz­ne­go, gdzie czę­stym wymo­giem jest wyświe­tla­nie obra­zu  z okre­ślo­ne­go obsza­ru w łatwy, pro­sty i nie­dro­gi spo­sób, przy mini­mal­nych wyma­ga­niach sprzę­to­wych. R1 2018 wpro­wa­dza tryb karu­ze­li, umoż­li­wia­jąc użyt­kow­ni­ko­wi prze­łą­cza­nie mię­dzy wybra­nym zesta­wem kamer. Umoż­li­wia tak­że wybór kame­ry opar­ty na regu­łach, któ­ry umoż­li­wia użyt­kow­ni­ko­wi wyświe­tla­nie wideo bez­po­śred­nio z kame­ry, gdy wystą­pi okre­ślo­ne zda­rze­nie takie jak np. ruch.

Instalacja za pomocą jednego kliknięcia

Uspraw­nie­nie pra­cy insta­la­to­ra, łatwa insta­la­cja poje­dyn­cze­go ser­we­ra.

W jed­no-ser­we­ro­wych insta­la­cjach XPro­tect już pod­czas insta­la­cji może być szyb­ko i łatwo skon­fi­gu­ro­wa­ny. W sku­tek  auto­ma­tycz­ne­go wykry­wa­nia urzą­dzeń i kon­fi­gu­ra­cji cza­su prze­cho­wy­wa­nia, klien­ci mogą wydaj­niej wyko­rzy­sty­wać prze­strzeń na dys­ku twar­dym niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej.

Device Pack dla starszych urządzeń

Szyb­sze i bar­dziej wydaj­ne pobie­ra­nie ste­row­ni­ków dla naj­po­pu­lar­niej­szych kamer.

XPro­tect obsłu­gu­je ponad 6000 kamer i urzą­dzeń. Aby unik­nąć dużych i cięż­kich do pobra­nia pli­ków Devi­ce Pack, teraz zosta­nie on podzie­lo­ny na Main Devi­ce Pack obej­mu­ją­cy ste­row­ni­ki dla urzą­dzeń czę­sto wyko­rzy­sty­wa­nych, (w tym nowych doda­wa­nych co dru­gi mie­siąc) i Devi­ce Pack Lega­cy ze ste­row­ni­ka­mi do kamer, któ­re są star­sze i mniej popu­lar­ne. To kolej­ny krok w kie­run­ku szyb­szej aktu­ali­za­cji i dosko­na­le­nia obsłu­gi.

Zapo­znaj się tak­że z naj­now­szy­mi infor­ma­cja­mi o zmia­nach w XPro­tect Mile­sto­ne oraz Devi­ce Pack 9.5a.


DEVICE PACK 9.5a

Źró­dła: https://www.milestonesys.com/newsletters/distributor2/emea/2018/january/r1-notification-january/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *