Najnowszy Device Pack 9.5a Milestone

Wie­cie, że w prze­cią­gu tyl­ko jed­ne­go roku 2017 Mile­sto­ne udzie­lił wspar­cia, aż 1100 nowym urzą­dze­niom! Fakt ten napa­wa nas ogrom­ną dumą!

Dodat­ko­wo infor­mu­je­my, że dostęp­ny jest naj­now­szy Devi­ce Pack 9.5a do opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect®, któ­ry poma­ga pro­jek­to­wać ide­al­ne roz­wią­za­nia.

A więc co nowe­go w Devi­ce Pack 9.5a?

- aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia dla urzą­dzeń Bosch

- napra­wio­ny pro­blem z edge sto­ra­ge w pro­duk­tach Bosch

- uzy­ska­no ofi­cjal­ną cer­ty­fi­ka­cję ONVIF dla pro­fi­lu G w ste­row­ni­kach ONVIF

- obsłu­ga nowych  urzą­dzeń Vivo­tek: FD8177-HT, FD8377-HTV, FD8377-EHTV, IB8377-HT i IB8377-EHT

Peł­na infor­ma­cja o zmia­nach oraz Devi­ce Pack są dostęp­ne na stro­nie Mile­sto­ne.


DEVICE PACK 9.5a

Sprawdź co było w Devi­ce Pack 9.4a Mile­sto­ne XPro­tect.


DEVICE PACK 9.4a

Zobacz tak­że co nas cze­ka w 2018 roku w Mile­sto­ne XPro­tect.

Wydaj­niej­sze deko­do­wa­nie wideo w Smart Client z wyko­rzy­sta­niem wie­lu kart NVIDIA

Maski pry­wat­no­ści

Wspar­cie DLNA (Digi­tal Living Network Allian­ce) II

Insta­la­cja za pomo­cą jed­ne­go klik­nię­cia

Devi­ce Pack dla star­szych urzą­dzeń


NOWOŚCI MILESTONE R1 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *