Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej

Hotel Bania umiej­sco­wiony w malow­ni­czych tatrach, to jeden z najno­wo­cze­śniej­szych, najpięk­niej­szych i najbar­dziej luksu­sowych hoteli w Polsce. Wspaniała lokali­zacja, najwyższy standard obsługi oraz szereg ofero­wanych atrakcji, czynią to miejsce niezwykle wyjąt­kowym. To doskonała lokali­zacja dla rodzin, par, szuka­jących spokojnego wypoczynku, jak i osób aktywnych, poszu­ku­jących przygód i ciekawych wrażeń.

WYZWANIE
Wyjątkowi klienci, kadra oraz nowoczesny kompleks hotelowy wymagają ochrony i bezpie­czeństwa na najwyższym poziomie. To bardzo ważne, aby podczas wypoczynku czuć się bezpiecznie i kompletnie niczym się nie przej­mować. Cały kompleks wymagał różnego rodzaju rozwiązań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Kamery megapik­selowe, obser­wacja całodobowa, inteli­gentne doświe­tlanie obiektów, szeroki zakres dynamiki obrazu dla mocno kontra­stowych scen, to tylko niektóre z wyzwań posta­wionych przez odbiorcę systemu. Całość spięta w łatwy, przej­rzysty i przyjazny użytkow­nikowi system, tak aby reakcja na wszelkie zdarzenia była natych­mia­stowa.
 
ROZWIĄZANIE
Z wielu dostępnych na rynku rozwiązań monito­ringu wideo, w Hotelu Bania zadecy­dowano o wyborze najwyższej jakości w stosunku do ceny. Śmiało można powie­dzieć, że rozwią­zania marki VIVOTEK to w swoim przedziale cenowym najwyższa półka, jakościowo swoją bezpo­średnią konku­rencję zostawia daleko w tyle. To marka o ugrun­to­wanej światowej pozycji, która zyskała uznanie we wszystkich wysoko­ro­zwi­niętych krajach.
Do monito­ringu wewnętrznego zasto­sowano nieza­wodne, sieciowe wewnętrzne kamery kopułkowe – VIVOTEK model FD8134. To zgrabne, szybkie megapik­selowe kamery, wyposażone w doświe­tlacz niezbędny do monito­ringu ciemnych, nocnych pomieszczeń. Kamery zasilane przez techno­logię PoE, wyposażone w slot kart SD/SDHC, zapew­niający ciągłość nagrań monito­ringu w sytuacji utraty połączenia sieciowego. To doskonały wybór jeśli chodzi o obser­wację tego typu lokali­zacji. W bardziej wymaga­jących miejscach zainsta­lowano kamery z rozdziel­czością FULL HD, model FD8162, wyposażone w szereg dodat­kowych funkcji takich jak czujka PIR (pozwa­lająca wykryć ruch) WDR (spraw­dzający się w mocno kontra­stowych scenach) oraz asystent ostrości.
Na zewnątrz zainsta­lowano mocno zaawan­sowane techno­lo­gicznie kamery typu bullet – model IP8335H. Oprócz świetnej jakości obrazu i nieza­wod­ności, urządzenia te posiadają szereg niezwykle zaawan­so­wanych i ciekawych z punktu widzenia użytkownika funkcji. WDR — zapew­niający świetną widoczność miejsc prześwie­tlonych oraz zaciem­nionych, P‑iris – zaawan­sowana techno­logia automa­tycznego stero­wania przesłoną obiektywu, zapew­niająca utrzy­manie ostrości monito­ro­wanej przestrzeni oraz czystości obrazu w różnych warunkach oświe­tle­niowych. Focus Assist – asystent ostrości pozwa­lający z pozycji admini­stratora, w łatwy sposób dosto­sować ostrość obser­wo­wanej sceny. Kamery zamknięte w szczelnej obudowie (klasa szczel­ności IP67), wyposażone w slot kart SD/SDHC, zapew­niający ciągłość nagrań, w sytuacji utraty połączenia inter­ne­towego, doświe­tlacz podczer­wieni oraz zasilanie PoE.
 
REZULTATY
Wybór systemu monito­ringu sieciowego dla Hotelu Bania nie był przypadkowy. Zarówno insta­lator jak i użytkownik końcowy, znali wysoką jakość produktów marki VIVOTEK, a przy pomocy specja­listów firmy SUMA (wyłącznego dystry­butora produktów VIVOTEK w Polsce), dobrali ciekawy i spełniający wszystkie oczeki­wania system.

 

„Kamery marki Vivotek wizualnie wpasowały się zarówno  w nowoczesne jak i klasyczne wnętrza Hotelu Bania. Znalazły swoje zasto­so­wanie zarówno w pomiesz­cze­niach hotelowych jak i na zewnątrz (harmo­ni­zując ze stylową elewacją). Najwyższej jakości obraz oraz nieza­wodność systemu to cechy, dzięki którym inwestycję można z pełną odpowie­dzial­nością nazwać sukcesem.” –  właściciel Hotelu Bania – Paweł Dziubasik.