WDR w kamerach ip VIVOTEK — Jak to działa?

WDR (Wide Dynamic Range) to skrót, oznaczający szeroki zakres dynamiki. W najprostszym tłuma­czeniu, jest to różnica między najciem­niejszym, a najja­śniejszym punktem widocznym na obrazie. Im większy zakres, tym większa tolerancja takich miejsc.

W kamerach sieciowych VIVOTEK, funkcja WDR pozwala zopty­ma­li­zować obraz zarówno prześwie­tlony jak i zaciem­niony, wyróż­niając niewi­doczne elementy. Odbywa się to dzięki zaawan­so­wanej analizie obrazu, przy zróżni­co­wanym ustawieniu czasu naświe­tlania (otwarcia migawki).

VIVOTEK wyróżnia 3 rodzaje wykorzy­stania funkcji WDR, zasto­sowane w różnych modelach kamer:

WDR Enhanced - techno­logia która działa jak większość programów graficznych, zmniej­szając zakres dynamiki przy utrzy­maniu odpowied­niego kontrastu — wszelkie korekty odbywają się na rejestro­wanym obrazie. Dzięki temu, możliwe jest zobaczenie części szcze­gółów oraz utrzy­manie odpowied­niego kontrastu.

WDR Pro - to techno­logia bardziej zaawan­sowana. Kamera wykonuje dwa zdjęcia (jedno z krótkim czasem naświe­tlania, drugie z długim). Zdjęcie z krótkim czasem naświe­tlania eksponuje miejsca prześwie­tlone, a z długim czasem naświe­tlania niedo­świe­tlone. Procesor dzięki odpowied­niemu algorytmowi łączy obie klatki w taki sposób, by przed­stawić całość w najlepszym ujęciu, na osobno złożonej klatce. Zakres obsłu­gi­wanej dynamiki tej techno­logii to — do 100 dB.

WDR Pro II - najnowsza techno­logia firmy VIVOTEK. Kamera rejestruje cztery zdjęcia z różnymi czasami naświe­tlania, a procesor dzięki odpowied­niemu algorytmowi wyłapuje najbar­dziej szcze­gółowe i najlepiej widoczne elementy z każdej z klatek, łącząc je w najlepszym ujęciu, w jedną osobno złożoną klatkę. Dzięki możli­wości analizy czterech długości naświe­tlania, rejestrowany obraz jest jeszcze bardziej dokładny. Zakres obsłu­gi­wanej dynamiki tej techno­logii to — do 140 dB.