inteligentne wykorzystanie przepustowości łącza w systemach monitoringu — Smart Stream

Techno­logia VIVOTEK Smart Stream, w sposób inteli­gentny wykorzy­stuje przepu­stowość, strumie­niując w najwyższej jakości wyłącznie elementy dynamiczne.
  
 
 
 
Czym jest Smart Stream?
Smart Stream, to wyszukana techno­logia pozwa­lająca w rozsądny sposób gospo­da­rować przepu­sto­wością łącza przy zacho­waniu wysokiej jakości rejestro­wanego materiału. Standardowo użytkownicy zmuszani są do ograni­czenia jakości rejestro­wanego obrazu tylko dlatego, że nie dysponują odpowiednim łączem sieciowym. Smart Stream, jest złotym środkiem, pozwa­la­jącym na utrzy­manie wysokiej jakości obrazu i efektywne wykorzy­stanie pasma sieciowego. Użytkownicy mogą odpowiednio wcześniej zdefi­niować sobie miejsca, które mają być rejestrowane z wyższą jakością (regiony zainte­re­sowań) lub mogą ustawić automa­tyczną rejestrację dla obiektów ruchomych. W rezul­tacie wszystkie intere­sujące użytkownika elementy, pozostają zachowane w najwyższej jakości, natomiast pozostałe (najczę­ściej nic nie znaczące tło) rejestrowane są w minimalnej jakości.
 
 
Dlaczego warto korzystać ze Smart Stream?
W miejscach gdzie możli­wości łącza sieciowego są znikome lub istnieje potrzeba efektywnego jego wykorzy­stania, Smart Stream staje się idealnym rozwią­zaniem. Jeśli dla przykładu kamera obserwuje skrzy­żo­wanie, to wiadomo że samochody poruszają się pewnymi ustalonymi torami (pasami ruchu), a pobocza nie wymagają wysokiej jakości monito­ringu. Używając funkcji Smart Stream, możemy obser­wować nadjeż­dżające samochody w najwyższej jakości, oszczę­dzając prawie o połowę objętość przesy­łanego materiału wideo.

 

 
 
 
 
 
 
 
Łatwa integracja

Smart Stream współ­pracuje w pełni ze standardaem H.264 i nie wymaga szerszych ingerencji przy odtwa­rzaniu. Wszelkie przeglą­darki oraz oprogra­mo­wania z łatwością korzy­stają z tej funkcji.


Gdzie można znaleźć system Smart Stream?

W funkcję Smart Stream wyposażona została kamera IP8371E, 3 Megapik­selowy bullet, rejestrujący obraz z prędkością 60kl./sek. w jakości Full HD 1080p. W połączeniu z funkcją Smart Stream, kamera dostarcza obraz w najwyższej jakości i z największą dokład­nością. Dzięki temu, z łatwością można odczy­tywać numery tablic rejestra­cyjnych