IP8166 Vivotek. Klasyczny box

Model IP8166 jest kame­rą typu box z 2 mega­pik­se­lo­wym prze­twor­ni­kiem CMOS oraz mecha­nicz­nym fil­trem IR, co czy­ni go kame­rą dzien­no-noc­ną. Urzą­dze­nie reje­stru­je obraz w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD z czę­sto­tli­wo­ścią 30 kla­tek na sekun­dę.

Dzię­ki wypo­sa­że­niu w wie­le nowo­cze­snych roz­wią­zań Vivo­te­ka, model ten może być wybie­ra­ny do róż­nych zasto­so­wań, w tym moni­to­rin­gu skle­pów, ban­ków, hote­li, par­kin­gów, lot­nisk, jak i wie­lu innych prze­strze­ni.

ht

PUDELKO.png

W pudeł­ku znaj­dzie­my: instruk­cję mon­ta­żu, kor­pus kame­ry, uchwyt mon­ta­żo­wy, obiek­tyw, narzę­dzia do insta­la­cji.

 

ip8166akcesoriapoprawka.png

Model IP8166 to kame­ra typu box, w nie­wiel­kich roz­mia­rów kla­sycz­nej obu­do­wie z dołą­czo­nym osob­no obiek­ty­wem oraz uchwy­tem mon­ta­żo­wym.

 

IP8166.KAMERAIOBIEKTYW.png

Istot­ną zale­tą tego typu kamer jest moż­li­wość wymia­ny obiek­ty­wów. W zesta­wie znaj­du­je się obiek­tyw typu DC 2,8–12mm,a model IP8166 może obsłu­gi­wać tak­że obiek­ty­wy typu P-iris.Przy wymia­nie na obiek­tyw o innych para­me­trach, na przy­kład Fuji 15–50 mm uzy­ska­my nową jakość obra­zu i pro­por­cjo­nal­nie więk­szy zoom.

 

IP8166 Vivo­tek to kla­sycz­na kame­ra CCTV ze stan­dar­do­wą obu­do­wą i boga­tym wypo­sa­że­niem tech­no­lo­gicz­nym.

War­to zwró­cić uwa­gę na funk­cje:

- 30 fps @ 1920x1080

- SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty)

- Smart Stre­am II

- WDR Enhan­ced

- 3DNR

- widok kory­ta­rzo­wy

- defog

Tech­no­lo­gia SNV umoż­li­wia­ją­ca lep­sze widze­nie w kolo­rze przy sła­bym oświe­tle­niu oraz wypo­sa­że­nie w mecha­nicz­ny filtr IR a przez to kom­pa­ty­bil­ność z zewnętrz­ny­mi oświe­tla­cza­mi IR, pozwa­la kame­rze pra­co­wać rów­nież w warun­kach noc­nych, reje­stru­jąc obraz bez prze­rwy 24 godzi­ny na dobę przez sie­dem dni w tygo­dniu.

Funk­cje WDR (eli­mi­na­cja prze­świe­tleń) i 3DNR (reduk­cja szu­mów) pozwa­la­ją zacho­wać wyso­ką jakość i szcze­gó­ło­wość obra­zu w róż­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych.

W połą­cze­niu ze smart kode­kiem, jakim jest Smart Stre­am II, wyso­ka jakość obra­zu zosta­je zacho­wa­na w wybra­nych par­tiach sce­ny, dzię­ki cze­mu może­my zaosz­czę­dzić nawet do 50 pro­cent pasma.

Ponad­to model ten ma tak­że moż­li­wość usta­wie­nia wido­ku kory­ta­rzo­we­go, dzię­ki cze­mu może być wyko­rzy­sty­wa­ny do moni­to­rin­gu wąskich prze­strze­ni tj. tune­le, przej­ścia pod­ziem­ne itp.

VIVTYL.png

Spoj­rze­nie na tył kame­ry ujaw­nia jej dodat­ko­we atu­ty i moż­li­wo­ści w posta­ci sze­re­gu wejść i konek­to­rów:

wej­ście i wyj­ście audio

slot na kar­ty SD

konek­to­ry zasi­la­nia dla 12V DC i 24V AC

3 cyfro­we wej­ścia alar­mo­we

1 cyfro­we wyj­ście alar­mo­we

gniaz­do Rj45  — do trans­mi­sji sie­cio­wej 10/100 i zasi­la­nia PoE

wyj­ście wideo (BNC)

Ponie­waż IP8166 jest tak­że zgod­na ze stan­dar­dem  IEEE 802.3afmoże być zasi­la­na przez róż­ne swit­che PoE.

Wię­cej infor­ma­cji na temat tego pro­duk­tu znaj­dziesz w opi­sie pro­duk­tu

Jeśli masz dodat­ko­we pyta­nia, skon­tak­tuj się z naszym dzia­łem han­dlo­wym: info­li­nia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl