Monitoring to coś więcej niż obserwacja

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, w tym zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, momen­tu prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cję ruchu, iden­ty­fi­ka­cję twa­rzy, kon­tro­lę prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si efek­tyw­ność dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Jed­ną z bar­dziej roz­bu­do­wa­nych funk­cji ana­li­tycz­nych, w któ­rą wypo­sa­żo­ne są nie­któ­re mode­le kamer, jest tech­no­lo­gia zli­cza­nia.

Jakie są rodzaje technologii zliczania?

Obec­nie na ryn­ku dostęp­nych jest wie­le tech­no­lo­gi zli­cza­nia. Do naj­bar­dziej zna­nych nale­żą 2D, 3D, zli­cza­nie ter­mo­wi­zyj­ne oraz zli­cza­nie sprzę­to­we np. przy pomo­cy czu­jek IR. Czym się róż­nią?

Zli­cza­nie 2D opie­ra się o linię wir­tu­al­ną nanie­sio­ną na obraz. Kame­ra roz­po­zna­je poru­sza­ją­cy się obiekt i w momen­cie prze­kro­cze­nia linii — poru­sza­ją­ca się oso­ba zosta­je “poli­czo­na”.

W tech­no­lo­gii zli­cza­nia 3D, opar­tej o głę­bię obra­zu, odpo­wied­ni algo­rytm prze­twa­rza otrzy­ma­ne dane, roz­róż­nia­jąc poru­sza­ją­ce się oso­by i iden­ty­fi­ku­jąc kie­ru­nek przej­ścia.  Zli­cza­nie poru­sza­ją­ce­go się obiek­tu w momen­cie opusz­cza­nia stre­fy eli­mi­nu­je moż­li­wość ponow­ne­go nali­cze­nia.

Kame­ry ter­mo­wi­zyj­ne ana­li­zu­ją obraz pod kątem poru­sza­nia się rejo­nów cie­pła. Urzą­dze­nie roz­po­zna­je oso­bę  na pod­sta­wie natu­ral­nej cie­pło­ty cia­ła i śle­dzi jej ruch bez zapi­su obra­zu wideo. Rów­nież w tym przy­pad­ku naj­waż­niej­sze jest wyzna­cze­nie w dedy­ko­wa­nym opro­gra­mo­wa­niu linii przej­ścia.

W przy­pad­ku zli­cza­nia wyko­rzy­stu­ją­ce­go czuj­ki IR zamiesz­cza­ne przy wej­ściach do obiek­tów, w momen­cie prze­kro­cze­nia barie­ry czuj­ni­ka,  zli­cza­ne są obiek­ty i oso­by poru­sza­ją­ce się w obu kie­run­kach (wejście/wyjście).

Meto­dy te jed­nak mają pew­ne ogra­ni­cze­nia. Meto­da wir­tu­al­nej linii na obra­zie, czy­li 2D, nie­wła­ści­wie inter­pre­tu­je oso­by krą­żą­ce w stre­fie licze­nia, przez co ponow­nie  je zli­cza.

Umiesz­czo­na przy wej­ściu kame­ra ter­mo­wi­zyj­na w sło­necz­ny dzień błęd­nie może odczy­tać nasło­necz­nio­ne miej­sce jako poten­cjal­ną oso­bę, a elek­tro­nicz­ny licz­nik może nie odróż­niać osób od obiek­tów takich jak na przy­kład wóz­ki skle­po­we.

Gdzie można wykorzystać tego typu analitykę?

Zasto­so­wań nowo­cze­snych tech­no­lo­gii zli­cza­nia jest wie­le. Szcze­gól­nie przy­dat­ne oka­zu­ją się w miej­scach zwią­za­nych ze sprze­da­żą, dużym natę­że­niem ruchu i koniecz­no­ścią kon­tro­li licz­by osób lub ana­li­zy do celów mar­ke­tin­go­wych. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi cen­tra i gale­rie han­dlo­we, salo­ny sprze­da­ży, impre­zy maso­we, ale tak­że insty­tu­cje kul­tu­ry tj. teatry, muzea, gdzie waż­ne jest bada­nie fre­kwen­cji uczest­ni­ków wyda­rzeń oraz dba­łość o ich bez­pie­czeń­stwo.

Kame­ry wypo­sa­żo­ne w funk­cje ana­li­tycz­ne mie­rzą prze­pływ ludzi w cza­sie rze­czy­wi­stym, dostar­cza­jąc róż­nych danych, w tym na temat licz­by ziden­ty­fi­ko­wa­nych obiek­tów lub osób, ich rodza­ju (doro­śli, dzie­ci, kobie­ty, męż­czyź­ni, itp). Pozy­ska­nie tego typu infor­ma­cji pozwa­la sku­tecz­niej prze­pro­wa­dzać akcje pro­mo­cyj­ne, pla­no­wać odpo­wied­nią obsa­dę sprze­daw­ców w cza­sie naj­więk­sze­go  natę­że­nia ruchu klien­tów, spraw­dzać zain­te­re­so­wa­nie danym wyda­rze­niem, co może zna­czą­co wpły­nąć na zwięk­sze­nie wyni­ków sprze­da­ży.

Jakie modele kamer można wykorzystać do zliczania?

Vivo­tek opra­co­wał dedy­ko­wa­ną kame­rę do zli­cza­nia osób — model SC8131. Kame­ra ta cechu­je się dokład­no­ścią rzę­du 98%. Wyeli­mi­no­wa­ne zosta­ły wady innych tech­no­lo­gii. SC8131 posia­da dwa obiek­ty­wy, dzię­ki któ­rym zli­cza­nie jest bar­dziej pre­cy­zyj­ne.

SC8131 VIVOTEK

 

sc8131 (1).png

Do waż­niej­szych cech kame­ry, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę, nale­żą:

 • poda­wa­nie wyso­ko­ści zli­cza­nych osób w cza­sie rze­czy­wi­stym

 • pomi­ja­nie pod­czas zli­cza­nia wóz­ków skle­po­wych i dzie­ci (poda­je­my wzrost)

 • wykry­wa­nie zawra­ca­nia w celu unik­nię­cia podwój­ne­go zli­cze­nia

 • moż­li­wość dwu­kie­run­ko­we­go zli­cza­nia

 • eli­mi­nu­je błęd­ne nali­cza­nie osób

 • ryso­wa­nie ścież­ki śle­dze­nia ruchu

 • moż­li­wość zapi­sy­wa­nia danych w pamię­ci kame­ry

 • inte­gra­cja z opro­gra­mo­wa­niem VAST

 • moż­li­wość gene­ro­wa­nia rapor­tów

 

sc8131.png

Zazna­czo­ne na foto­gra­fii strzał­ki poka­zu­ją kie­ru­nek licze­nia (wyjście/wejście). Każ­da oso­ba zazna­czo­na jest innym kolo­rem z poda­na wyso­ko­ścią oraz z zazna­czo­nym momen­tem uchwy­ce­nia oso­by przez kame­rę.

Wśród kamer Vivo­te­ka,  któ­re wspie­ra­ją VCA, czy­li ana­li­ty­kę prze­kra­cza­nia  linii, stre­fy, zli­cza­nia 2D, może­my wyróż­nić mode­le z serii:

FD8x6B

IB836B

FD8x82

IB8382

FD9x71

oraz mode­le FD8166A;IP8166

CC8370-HSV VIVOTEK

cc8370_facebook_2.png

Ta zewnętrz­na, pano­ra­micz­na kame­ra dobrze się spraw­dzi przy zli­cza­niu pojaz­dów. Pano­ra­micz­ny (czy­li 180 st)  kąt widze­nia oraz wan­da­lo-odpor­na obu­do­wa umoż­li­wia­ją jej mon­taż w gara­żach i par­kin­gach pod­ziem­nych.

cc8370.png

Print scre­en przed­sta­wia dzien­ny oraz tygo­dnio­wy raport ilu­stru­ją­cy licz­bę pojaz­dów wyjeż­dża­ją­cych z moni­to­ro­wa­ne­go par­kin­gu. Z danych moż­na wywnio­sko­wać, ze zda­rza­ły się pojaz­dy jadą­ce pod prąd. Tego typu rapor­ty moż­na eks­por­to­wać z kame­ry do pli­ku xml.

FE8182 VIVOTEK

SUMA_VC_2.png

Model FE8182 z funk­cją zli­cza­nia 2D to mała kame­ra o cie­ka­wym desi­gnie, prze­zna­czo­na do mon­ta­żu w sufi­tach pod­wie­sza­nych. Model ten jest szcze­gól­nie pole­ca­ny do gale­rii, eks­klu­zyw­nych salo­nów i innych ele­ganc­kich wnętrz.

Zli­cza­nie w urzą­dze­niach Sony, Pana­so­nic, Aime­tis

W ofer­cie Pana­so­nic i Sony rów­nież znaj­dzie­my urzą­dze­nia wypo­sa­żo­ne w funk­cje ana­li­tycz­ne w tym . moż­li­wość zli­cza­nia.

DEPA Advan­ced to tech­no­lo­gia SONY ofe­ru­ją­ca funk­cje ana­li­tycz­ne.  Aby z niej korzy­stać zarów­no kame­ry jaki i reje­stra­tor muszą być w nią wypo­sa­żo­ne. Wte­dy moż­li­we jest prze­sy­ła­nie do reje­stra­to­ra nie tyl­ko obra­zu, ale tak­że powią­za­nych z nim meta­da­nych (w tym roz­mia­ru obiek­tu i danych doty­czą­cych poło­że­nia). Prze­nie­sie­nie do kame­ry pew­nych funk­cji prze­twa­rza­nia obra­zu zmniej­sza obcią­że­nie reje­stra­to­ra i umoż­li­wia pod­łą­cza­nie więk­szej licz­by kamer.

Takie roz­wią­za­nie jest korzyst­niej­sze od tra­dy­cyj­nych sys­te­mów ana­li­zy obra­zu, któ­re zapew­nia­ją prze­twa­rza­nie wyłącz­nie w reje­stra­to­rze, co może skut­ko­wać prze­cią­że­niem pro­ce­so­ra.

War­to zwró­cić uwa­gę na nastę­pu­ją­ce funk­cje dostęp­ne w tech­no­lo­gi DEPA Advan­ced.:

 • wykry­wa­nie zni­ka­ją­cych obiek­tów

 • licze­nie ludzi

 • cza­so­we naru­sze­nie stre­fy

 • wykry­wa­nie kie­run­ku ruchu pojaz­dów

 • prze­kra­cza­nie linii

 • naru­sze­nie stre­fy

 • zli­cza­nie osób w wyzna­czo­nej stre­fie

 • szwen­da­nie się”

 • pozo­sta­wio­ny przed­miot

W urządzeniach Panasonica  w funkcje analityczne wyposażone są kamery i rejestratory.

War­to zwró­cić uwa­gę na.:

 • licze­nie ludzi

 • wykry­wa­nie ludzi lub samo­cho­dów prze­kra­cza­ją­cych wyzna­czo­ną stre­fę

 • szwen­da­nie się” ludzi

 • wykry­wa­nie kie­run­ku poru­sza­ją­cych się ludzi, samo­cho­dów

 • wykry­wa­nie zni­ka­ją­cych obiek­tów

 • prze­kra­cza­nie linii

 • roz­po­zna­wa­nie twa­rzy

 • oce­na wie­ku i płci

Moż­li­wość zli­cza­nia znaj­dzie­my rów­nież w ofer­cie Aime­tis.

Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny umoż­li­wia:

 • zli­cza­nie ludzi

 • kla­sy­fi­ka­cję obiek­tów (ludzie, pojaz­dy)

 • iden­ty­fi­ka­cję prze­kro­cze­nia linii

 • iden­ty­fi­ka­cję naru­sze­nia stre­fy

 • iden­ty­fi­ka­cję pozostawionego/znikającego przed­mio­tu

 • wykry­wa­nie kie­run­ku poru­sza­ją­cych się obiek­tów

 • wykry­wa­nie “szwen­da­nia się” ludzi

 • wykry­wa­nie zbyt dłu­gie­go ocze­ki­wa­nia np. w kolej­ce

 • okre­śle­nie mak­sy­mal­nej licz­by osób

Roz­wój tech­no­lo­gii ana­li­tycz­nych w prze­cią­gu ostat­nich kil­ku lat zna­czą­co wpły­nął na jakość sys­te­mów zabez­pie­czeń. Pod­czas gdy kie­dyś cie­ka­wost­ką była moż­li­wość detek­cji ruchu, obec­nie moż­li­wa  jest już szcze­gó­ło­wa iden­ty­fi­ka­cja obiek­tów i ludzi, a więc i roz­po­zna­wa­nie twa­rzy pozwa­la­ją­ce na usta­le­nie toż­sa­mo­ści. Tak zaawan­so­wa­ne narzę­dzia przy­da­ją się nie tyl­ko w dzia­ła­niach pre­wen­cyj­nych, ale rów­nież mar­ke­tin­go­wych, orga­ni­za­cyj­nych czy pro­jek­to­wych. Wyko­rzy­stu­jąc funk­cje ana­li­tycz­ne, może­my usta­lić dane doty­czą­ce licz­by odwie­dza­ją­cych dane miej­sce osób, ich wie­ku, płci. Tego typu dane pozwa­la­ją pro­jek­tan­tom two­rzyć ade­kwat­ne do potrzeb użyt­kow­ni­ków pla­ny miejsc par­kin­go­wych, stref ruchu itp. W per­spek­ty­wie lat tech­no­lo­gie ana­li­tycz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w moni­to­rin­gu ip będą się z całą pew­no­ścią roz­wi­jać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl