Monitoring to coś więcej niż obserwacja — zliczanie i analityka

Cza­sy, w któ­rych kame­ra słu­ży­ła tyl­ko do obser­wa­cji nale­żą już do prze­szło­ści. Obec­nie urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­ce pozwa­la­ją nie tyl­ko na reje­stra­cję obra­zu, ale rów­nież ana­li­zę róż­nych ele­men­tów oto­cze­nia, w tym zli­cza­nie obiek­tów, osób, pojaz­dów, momen­tu prze­kra­cza­nia wyzna­czo­nej linii, detek­cję ruchu, iden­ty­fi­ka­cję twa­rzy, kon­tro­lę prze­pu­sto­wo­ści przejść i inne. Tego typu ana­li­ty­ka zde­cy­do­wa­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo, a tak­że pod­no­si efek­tyw­ność dzia­łań mar­ke­tin­go­wych. Jed­ną z bar­dziej roz­bu­do­wa­nych funk­cji ana­li­tycz­nych, w któ­rą wypo­sa­żo­ne są nie­któ­re mode­le kamer, jest tech­no­lo­gia zli­cza­nia.

Jakie są rodzaje technologii zliczania?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologi zliczania. Do najbardziej znanych należą 2D, 3D, zliczanie termowizyjne oraz zliczanie sprzętowe np. przy pomocy czujek IR. Czym się różnią?

Zliczanie 2D

Zli­cza­nie 2D opie­ra się o linię wir­tu­al­ną nanie­sio­ną na obraz. Kame­ra roz­po­zna­je poru­sza­ją­cy się obiekt i w momen­cie prze­kro­cze­nia linii — poru­sza­ją­ca się oso­ba zosta­je “poli­czo­na”.

Zliczanie 3D

W tech­no­lo­gii zli­cza­nia 3D, opar­tej o głę­bię obra­zu, odpo­wied­ni algo­rytm prze­twa­rza otrzy­ma­ne dane, roz­róż­nia­jąc poru­sza­ją­ce się oso­by i iden­ty­fi­ku­jąc kie­ru­nek przej­ścia.  Zli­cza­nie poru­sza­ją­ce­go się obiek­tu w momen­cie opusz­cza­nia stre­fy eli­mi­nu­je moż­li­wość ponow­ne­go nali­cze­nia.

Zli­cza­nie 3D

Termowizja

Kame­ry ter­mo­wi­zyj­ne ana­li­zu­ją obraz pod kątem poru­sza­nia się rejo­nów cie­pła. Urzą­dze­nie roz­po­zna­je oso­bę  na pod­sta­wie natu­ral­nej cie­pło­ty cia­ła i śle­dzi jej ruch bez zapi­su obra­zu wideo. Rów­nież w tym przy­pad­ku naj­waż­niej­sze jest wyzna­cze­nie w dedy­ko­wa­nym opro­gra­mo­wa­niu linii przej­ścia.

Czujki IR

W przy­pad­ku zli­cza­nia wyko­rzy­stu­ją­ce­go czuj­ki IR zamiesz­cza­ne przy wej­ściach do obiek­tów, w momen­cie prze­kro­cze­nia barie­ry czuj­ni­ka,  zli­cza­ne są obiek­ty i oso­by poru­sza­ją­ce się w obu kie­run­kach (wejście/wyjście).

Meto­dy te jed­nak mają pew­ne ogra­ni­cze­nia. Meto­da wir­tu­al­nej linii na obra­zie, czy­li 2D, nie­wła­ści­wie inter­pre­tu­je oso­by krą­żą­ce w stre­fie licze­nia, przez co ponow­nie  je zli­cza.

 

Umiesz­czo­na przy wej­ściu kame­ra ter­mo­wi­zyj­na w sło­necz­ny dzień błęd­nie może odczy­tać nasło­necz­nio­ne miej­sce jako poten­cjal­ną oso­bę, a elek­tro­nicz­ny licz­nik może nie odróż­niać osób od obiek­tów takich jak na przy­kład wóz­ki skle­po­we

Gdzie można wykorzystać tego typu analitykę?

Zasto­so­wań nowo­cze­snych tech­no­lo­gii zli­cza­nia jest wie­le. Szcze­gól­nie przy­dat­ne oka­zu­ją się w miej­scach zwią­za­nych ze sprze­da­żą, dużym natę­że­niem ruchu i koniecz­no­ścią kon­tro­li licz­by osób lub ana­li­zy do celów mar­ke­tin­go­wych. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi cen­tra i gale­rie han­dlo­we, salo­ny sprze­da­ży, impre­zy maso­we, ale tak­że insty­tu­cje kul­tu­ry tj. teatry, muzea, gdzie waż­ne jest bada­nie fre­kwen­cji uczest­ni­ków wyda­rzeń oraz dba­łość o ich bez­pie­czeń­stwo.

Kame­ry wypo­sa­żo­ne w funk­cje ana­li­tycz­ne mie­rzą prze­pływ ludzi w cza­sie rze­czy­wi­stym, dostar­cza­jąc róż­nych danych, w tym na temat licz­by ziden­ty­fi­ko­wa­nych obiek­tów lub osób, ich rodza­ju (doro­śli, dzie­ci, kobie­ty, męż­czyź­ni, itp). Pozy­ska­nie tego typu infor­ma­cji pozwa­la sku­tecz­niej prze­pro­wa­dzać akcje pro­mo­cyj­ne, pla­no­wać odpo­wied­nią obsa­dę sprze­daw­ców w cza­sie naj­więk­sze­go  natę­że­nia ruchu klien­tów, spraw­dzać zain­te­re­so­wa­nie danym wyda­rze­niem, co może zna­czą­co wpły­nąć na zwięk­sze­nie wyni­ków sprze­da­ży.

Jakie modele kamer można wykorzystać do zliczania i analityki?

Zliczanie i analityka w urządzeniach VIVOTEK

Vivo­tek opra­co­wał dedy­ko­wa­ne kame­ry do zli­cza­nia osób — model SC8131(do zasto­so­wa­nia wewnątrz obiek­tu) i model SC8132 (do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go, dedy­ko­wa­na dla środ­ków trans­por­tu). Kame­ry te cechu­ją się dokład­no­ścią rzę­du 98%. Wyeli­mi­no­wa­ne zosta­ły wady innych tech­no­lo­gii. Kame­ry posia­da­ją dwa obiek­ty­wy, dzię­ki któ­rym zli­cza­nie jest bar­dziej pre­cy­zyj­ne.

SC8131

Kame­ra wewnętrz­na VIVOPTEK model SC8131

SC8132

Kame­ra zewnętrz­na VIVOTEKL SC8132

Do waż­niej­szych cech kamer, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę, nale­żą:
- poda­wa­nie wyso­ko­ści zli­cza­nych osób w cza­sie rze­czy­wi­stym
- pomi­ja­nie pod­czas zli­cza­nia wóz­ków skle­po­wych i dzie­ci (poda­je­my wzrost)
- wykry­wa­nie zawra­ca­nia w celu unik­nię­cia podwój­ne­go zli­cze­nia
- moż­li­wość dwu­kie­run­ko­we­go zli­cza­nia
- eli­mi­nu­je błęd­ne nali­cza­nie osób
- ryso­wa­nie ścież­ki śle­dze­nia ruchu
- moż­li­wość zapi­sy­wa­nia danych w pamię­ci kame­ry
- inte­gra­cja z opro­gra­mo­wa­niem VAST
- moż­li­wość gene­ro­wa­nia rapor­tów

Przejdź do arty­ku­łu “10 zalet pre­cy­zyj­nej kame­ry zli­cza­ją­cej ludzi w tech­no­lo­gii 3D” i zapo­znaj się bli­żej z mode­lem SC8131.

Analiza Treści Wideo (VCA)

Wśród kamer VIVOTEK,  któ­re wspie­ra­ją VCA Stan­dard, czy­li ana­li­ty­kę prze­kra­cza­nia  linii, pozo­sta­nia w danym obsza­rze przez okre­ślo­ny czas czy wej­ścia do stre­fy, może­my wyróż­nić mode­le z serii:

Nato­miast mode­le ofe­ru­ją­ce zli­cza­nie w tech­no­lo­gii 2D to: FD8166A-S oraz CC8370-HSV.

FD8166A-S

Model FD8166A

CC8370-HSV

Model CC8370-HSV

CC8371-HSV to zewnętrz­na, pano­ra­micz­na kame­ra dobrze się spraw­dzi przy zli­cza­niu pojaz­dów. Pano­ra­micz­ny (czy­li 180 st)  kąt widze­nia oraz wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa umoż­li­wia­ją jej mon­taż w gara­żach i par­kin­gach pod­ziem­nych.

Analityka w urządzeniach SONY

W ofer­cie Sony rów­nież znaj­dzie­my urzą­dze­nia wypo­sa­żo­ne w funk­cje ana­li­tycz­ne w tym . moż­li­wość zli­cza­nia.

DEPA Advan­ced to tech­no­lo­gia SONY ofe­ru­ją­ca funk­cje ana­li­tycz­ne.  Aby z niej korzy­stać zarów­no kame­ry jaki i reje­stra­tor muszą być w nią wypo­sa­żo­ne. Wte­dy moż­li­we jest prze­sy­ła­nie do reje­stra­to­ra nie tyl­ko obra­zu, ale tak­że powią­za­nych z nim meta­da­nych (w tym roz­mia­ru obiek­tu i danych doty­czą­cych poło­że­nia). Prze­nie­sie­nie do kame­ry pew­nych funk­cji prze­twa­rza­nia obra­zu zmniej­sza obcią­że­nie reje­stra­to­ra i umoż­li­wia pod­łą­cza­nie więk­szej licz­by kamer.

Takie roz­wią­za­nie jest korzyst­niej­sze od tra­dy­cyj­nych sys­te­mów ana­li­zy obra­zu, któ­re zapew­nia­ją prze­twa­rza­nie wyłącz­nie w reje­stra­to­rze, co może skut­ko­wać prze­cią­że­niem pro­ce­so­ra.

War­to zwró­cić uwa­gę na nastę­pu­ją­ce funk­cje dostęp­ne w tech­no­lo­gi DEPA Advan­ced
- wykry­wa­nie zni­ka­ją­cych obiek­tów
- licze­nie ludzi
- cza­so­we naru­sze­nie stre­fy
- wykry­wa­nie kie­run­ku ruchu pojaz­dów
- prze­kra­cza­nie linii
- naru­sze­nie stre­fy
- zli­cza­nie osób w wyzna­czo­nej stre­fie
- “szwen­da­nie się”
- pozo­sta­wio­ny przed­miot

Analityka w urządzeniach BOSCH

FLEXIDOME IP STARLIGHT 7000 VR

Fle­xi­do­me IP Star­li­ght

Tak­że więk­szość kamer Bosch jest teraz stan­dar­do­wo wypo­sa­żo­na w funk­cję ana­li­zy obra­zu. 

Essen­tial Video Ana­ly­tics (EVA) to dosko­na­łe roz­wią­za­nie ana­li­tycz­ne dla małych i śred­nich firm, skle­pów, i maga­zy­nów. Może słu­żyć do wykry­wa­nia intru­zów egze­kwo­wa­nia prze­pi­sów BHP,  wykry­wa­nia zablo­ko­wa­nych wyjść ewa­ku­acyj­nych lub porzu­co­nych obiek­tów oraz ana­li­zo­wa­nia zacho­wań klien­tów w skle­pach.
EVA
- detek­cja obiek­tów w kon­tro­lo­wa­nych śro­do­wi­skach
- licze­nie / zaję­tość apli­ka­cje biz­ne­so­we

Intel­li­gent Video Ana­ly­tics (IVA) to nowo­cze­sne, wszech­stron­ne roz­wią­za­nie ide­al­nie spraw­dza się w zasto­so­wa­niach o zna­cze­niu kry­tycz­nym, takich jak ochro­na zewnętrz­na por­tów lot­ni­czych, klu­czo­wej infra­struk­tu­ry i budyn­ków rzą­do­wych, patro­lo­wa­nia gra­nic czy moni­to­ro­wa­nia ruchu dro­go­we­go. IVA obej­mu­je wszyst­kie funk­cje dostęp­ne w ramach Essen­tial Video Ana­ly­tics.
IVA
- infra­struk­tu­ra kry­tycz­na, detek­cja pery­me­trycz­na
- dzia­ła­nie w cięż­kich warun­kach śro­do­wi­sko­wych
- duży zasięg detek­cji
- detek­cja obiek­tów na wodzie
- zabez­pie­cze­nie imprez maso­wych
- licze­nie / zaję­tość apli­ka­cje biz­ne­so­we

 

Analityka w ofercie AIMETIS

Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny umoż­li­wia:
- zli­cza­nie ludzi
- kla­sy­fi­ka­cję obiek­tów (ludzie, pojaz­dy)
- iden­ty­fi­ka­cję prze­kro­cze­nia linii
- iden­ty­fi­ka­cję naru­sze­nia stre­fy
- iden­ty­fi­ka­cję pozostawionego/znikającego przed­mio­tu
- wykry­wa­nie kie­run­ku poru­sza­ją­cych się obiek­tów
- wykry­wa­nie “szwen­da­nia się” ludzi
- wykry­wa­nie zbyt dłu­gie­go ocze­ki­wa­nia np. w kolej­ce
- okre­śle­nie mak­sy­mal­nej licz­by osób

Roz­wój tech­no­lo­gii ana­li­tycz­nych w prze­cią­gu ostat­nich kil­ku lat zna­czą­co wpły­nął na jakość sys­te­mów zabez­pie­czeń. Pod­czas gdy kie­dyś cie­ka­wost­ką była moż­li­wość detek­cji ruchu, obec­nie moż­li­wa  jest już szcze­gó­ło­wa iden­ty­fi­ka­cja obiek­tów i ludzi, a więc i roz­po­zna­wa­nie twa­rzy pozwa­la­ją­ce na usta­le­nie toż­sa­mo­ści. Tak zaawan­so­wa­ne narzę­dzia przy­da­ją się nie tyl­ko w dzia­ła­niach pre­wen­cyj­nych, ale rów­nież mar­ke­tin­go­wych, orga­ni­za­cyj­nych czy pro­jek­to­wych. Wyko­rzy­stu­jąc funk­cje ana­li­tycz­ne, może­my usta­lić dane doty­czą­ce licz­by odwie­dza­ją­cych dane miej­sce osób, ich wie­ku, płci. Tego typu dane pozwa­la­ją pro­jek­tan­tom two­rzyć ade­kwat­ne do potrzeb użyt­kow­ni­ków pla­ny miejsc par­kin­go­wych, stref ruchu itp. W per­spek­ty­wie lat tech­no­lo­gie ana­li­tycz­ne wyko­rzy­sty­wa­ne w moni­to­rin­gu ip będą się z całą pew­no­ścią roz­wi­jać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *