Precyzyjne zliczanie ludzi

Zalety Liczenia LUDZI i przepływu tłumu

Razem z nami możesz zapro­jek­tować system który dokładnie liczy wejścia i wyjścia ludzi z obiektu.
Do liczenia ludzi  wykorzy­stujemy specjalne kamery i algorytm anali­tyczny rozpo­znający postać człowieka. Najczę­ściej we wdroże­niach  wykorzy­stujemy technikę liczenia 2D ale gdy wyniki mają być bardzo dokładne, zalecamy wykorzy­stanie techniki 3D

Kamery liczące 3D tworzą przestrzenny obraz przejścia i potrafią z dużą  dokład­nością (98 liczyć osoby przecho­dzące pod kamerą. Prezentują dane w postaci tabel i wykresów, umożli­wiają export danych do tabel exela. Dane może prezen­tować w różnych trybach, godzi­nowych, dziennych, etc. Odróż­niają wejścia rodzinne, eliminują błędy wejść z wózkami i gry cieni np. z drzwi obrotowych. Poznaj 10 podsta­wowych zalet liczenia ludzi  za pomocą kamer liczących 3D

Jeszcze więcej dowiesz się po spotkaniu z naszym ekspertem/projketantem systemów liczenia. 
napisz do nas: biuro@suma.com.pl 

1. Optymalizacja decyzji operacyjnych i poprawa zarządzania personelem

Kamery liczące w techno­logii 3D to doskonałe narzędzie umożli­wiające w precy­zyjny sposób, dzięki odpowiednim algorytmom przetwa­rzania otrzy­manych danych, łączyć monitoring wideo z danymi marke­tin­gowymi. Posia­danie szcze­gó­łowych infor­macji dotyczących ilości osób znajdu­jących się w monito­ro­wanym miejscu, czy odwie­dza­jących dany obiekt w określonym czasie, pomaga właści­cielom i menedżerom skuteczniej zarządzać perso­nelem, oceniać efekty akcji promo­cyjnych i działań marke­tin­gowych, czy oszacować natężenie ruchu w danym sklepie. Co za tym idzie, posia­dając wiedzę w tym zakresie, można znacznie poprawić wydajność pracy i rentowność, co bezpo­średnio przekłada się na wzrost zysków firmy.

2. Precyzja — zliczanie ludzi z dokładnością do 98%

Specjalnie zapro­jek­towana kamera posiada 2 obiektywy i działa w oparciu o techno­logię głębi obrazu 3D. Wraz z oprogra­mo­waniem  z powodzeniem wykorzy­stywana jest w centrach handlowych czy halach sportowych. Zapytaj nas o wdrożenia w Polsce. 

3. ROZRÓŻNIANIE PORUSZAJĄCYCH SIĘ OBIEKTÓW

Kamera 3D jest w stanie odróżnić ludzi od innych porusza­jących się obiektów. Urządzenie rozróżnia ludzi od zwierząt, wózków dziecięcych czy wózków na zakupy i tym samym zlicza tylko osoby. Kamera doskonale radzi sobie także w przypadku grup osób i zatło­czonych miejsc, a także dzięki pomiarowi wzrostu jest w stanie odfil­trować osoby dorosłe od dzieci. W związku tym zliczanie i analiza są bardzo dokładne, raporty z obiektu pomocne w zarzą­dzaniu.

 

4. Śledzenie obiektów w polu widzenia kamery

Kamera 3D umiesz­czona nad wejściem np. do sklepu, dzięki dwóm obiek­tywom jest w stanie dokładnie śledzić poruszające się w polu widzenia osoby. Jak również zliczać poruszające się obiekty w momencie opusz­czania danej strefy, a to wszystko dzięki zasto­so­waniu specjalnych algorytmów, które eliminują możliwość ponownego naliczenia. Dzięki tej funkcji możemy także zapla­nować wzbudzenie alarmu jeżeli np. w rejonie kas sklepowych przebywa określona liczba osób.

5. Unikanie podwójnego zliczania

Także w przypadku zawra­cania obiektu, nie dokonuje się podwójnego naliczania. Dwukie­runkowe zliczanie osób odbywa się na określonym przepływie, a śledzenie obejmuje ruchomą ścieżkę, dzięki temu unika się podwójnego zliczania spowo­do­wanego zawra­caniem. Dodatkowo na zliczanie nie wpływają cienie, czy odbicia obiektów w warunkach inten­sywnego oświe­tlenia i refleksów świetlnych.

6. CZYTELNEJ JAKOŚCI OBRAZZLICZANIEMONITORINGJEDNYM URZĄDZENIU

Poza funkcją dokładnego zliczania, kamera rejestruje także obraz, co sprawia, że nie potrze­bujemy dwóch dodat­kowych urządzeń: zlicza­jącego i kamery. Kamera dzięki prezen­tacji czytelnej jakości obrazu doskonale sprawdza się jako część systemu monito­ringu. Dzięki temu możemy np. rejestrować sceny wejścia/wyjścia ze sklepu, czy odtworzyć sytuacje np. związane z kradzieżą, dzięki nagranemu materiałowi wideo. Z kolei późniejsza analiza materiału pozwala np. na określenie przez jaki czas dana osoba przebywała w konkretnej strefie. Pozwoli nam to zapla­nować odpowiednią ekspo­zycję czy rozmieścić towar.

7. Szybka kalibracja i konfiguracja

Kompak­towych rozmiarów kamera w dyskretny sposób może być zamon­towana np. na suficie. Dodatkowo w prosty i szybki sposób przebiega kalibracja i konfi­gu­racja urządzenia. Aby skali­brować kamerę wystarczy podać wysokość na jakiej będzie zamon­towana oraz ustawić intere­sujące nas parametry np. pole, które ma obser­wować. Zaletą jest także możliwość zasilania kamery za pomocą PoE.

8. Łatwa analiza danych i interpretacja wyników

Zebrane dane przeli­czane są bezpo­średnio w kamerze, w związku z tym nie ma koniecz­ności korzy­stania z dodat­kowego komputera w celu dokonania analizy. W przypadku zerwania połączenia z siecią, nie tracimy pozyskanych danych, które zapisane są w kamerze. 

Za pomocą oprogra­mo­wania możesz generować różnego rodzaju raporty wspoma­gające codzienną pracę użytkow­ników, menedżerów opera­cyjnych i kadry zarzą­dza­jącej. Istnieje także możliwość codziennego  przesy­łania raportów o zapla­no­wanej godzinie. Dzięki temu  przed­się­biorcy posiadają nieza­wodne narzędzie do analityki w miejscu sprzedaży, a także gwarancje bezpie­czeństwa przez całą dobę. Użytkownik ma dostęp do szybkiego i łatwego zarzą­dzalnego oprogra­mo­wania dzięki przyja­znemu inter­fejsowi i prezen­tacji danych w czytelnej formie graficznej np. w postaci wykresów liniowych, słupkowych czy kołowych. 

w galerii handlowej

Zapytaj nas o to wdrożenie w Polsce

Kamera jest sama w sobie narzę­dziem tworzącym raporty i prezen­tacje graficzne, w związku z tym nie ma koniecz­ności korzy­stania z innych zewnętrznych programów do przetwa­rzania danych i tworzenia grafiki. To wszystko znaczne ułatwia analizę danych i inter­pre­tację wyników, a także obniża koszty użytko­wania. Dodatkowo wszystkie dane mogą być ekspor­towane do programu Microsoft Excel w celu dokony­wania dalszej analizy.

Możesz też zarządzać danymi za pomocą oprogra­mo­wania VAST lub gdy spinasz system w dziesiątki kamer z oprogra­mo­wania agregu­jącego dane i przed­sta­wia­jącego raporty zbiorowe. System może być systemem lokalnym lub rozpro­szonym.

9. FUNKCJAZSZYWANIE” — ŁĄCZENIE KILKU KAMERSZEROKICH WEJŚCIACH

W przypadku szerokich wejść możemy zasto­sować kilka kamer3D dzięki funkcji Stitching. Zaletą tej funkcji jest to, że osoba poruszająca się, przecho­dząca pomiędzy dwoma kamerami nie zostanie naliczona podwójnie.

10. Bezpieczeństwo nagrań wideo

Materiał wideo możemy oglądać na żywo, a także istnieje możliwość odtwa­rzania wcześniej nagranego materiału. Kamery 3D obsługują 3 strumienie wideo oraz umożliwia zdalne zarzą­dzanie monito­ringiem i integrację z oprogra­mo­waniem nagry­wający lub tworzącym staty­styki. Na nagraniu można również przepro­wadzać próby dokład­ności liczenia, aby zwery­fi­kować dokładność systemu.