10 zalet precyzyjnej kamery zliczającej ludzi w technologii 3D

Przygotowaliśmy dla Was zesta­wie­nie 10 zalet pre­cy­zyj­nej kamery zli­cza­ją­cej ludzi w tech­no­lo­gi 3D.

1. Optymalizacja decyzji operacyjnych i poprawa zarządzania personelem — dzięki precyzyjnym algorytmom przetwarzania otrzymanych danych

Kamera SC8131 licząca w tech­no­lo­gii 3D to dosko­na­łe narzę­dzie umoż­li­wia­ją­ce w pre­cy­zyj­ny sposób, dzięki odpo­wied­nim algo­ryt­mom prze­twa­rza­nia otrzy­ma­nych danych, łączyć moni­to­ring wideo z danymi mar­ke­tin­go­wy­mi. Posiadanie szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji doty­czą­cych ilości osób znaj­du­ją­cych się w moni­to­ro­wa­nym miejscu, czy odwie­dza­ją­cych dany obiekt w okre­ślo­nym czasie, pomaga wła­ści­cie­lom i mene­dże­rom sku­tecz­niej zarzą­dzać per­so­ne­lem, oceniać efekty akcji pro­mo­cyj­nych i działań mar­ke­tin­go­wych, czy osza­co­wać natę­że­nie ruchu w danym sklepie. Co za tym idzie, posia­da­jąc wiedzę w tym zakre­sie, można znacz­nie popra­wić wydaj­ność pracy i ren­tow­ność, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na wzrost zysków firmy.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5sW0N_R_SGU

2. Precyzja — zliczanie ludzi w czasie rzeczywistym  z dokładnością do 98%

Specjalnie zapro­jek­to­wa­na kamera SC8131 posiada 2 obiek­ty­wy i działa w oparciu o tech­no­lo­gię głębi obrazu 3D. Wraz z opro­gra­mo­wa­niem  z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­na jest na świecie, m. in.  w cen­trach han­dlo­wych czy halach spor­to­wych.

3. Rozróżnianie poruszających się obiektów

Ponadto kamera jest w stanie odróż­nić ludzi od innych poru­sza­ją­cych się obiek­tów. Urządzenie roz­róż­nia ludzi od zwie­rząt, wózków dzie­cię­cych czy wózków na zakupy i tym samym zlicza tylko osoby. Kamera dosko­na­le radzi sobie także w przy­pad­ku grup osób i zatło­czo­nych miejsc, a także dzięki pomia­ro­wi wzrostu jest w stanie odfil­tro­wać osoby dorosłe od dzieci. W związku tym zli­cza­nie i póź­niej­sza analiza są bardzo dokład­ne.

Poruszające się obiekty w polu kamery

4. Śledzenie obiektów w polu widzenia kamery 

Kamera SC8131 umiesz­czo­na nad wej­ściem np. do sklepu, dzięki dwóm obiek­ty­wom jest w stanie dokład­nie śledzić poru­sza­ją­ce się w polu widze­nia osoby. Jak również zliczać poru­sza­ją­ce się obiekty w momen­cie opusz­cza­nia danej strefy, a to wszyst­ko dzięki zasto­so­wa­niu spe­cjal­nych algo­ryt­mów, które eli­mi­nu­ją moż­li­wość ponow­ne­go nali­cze­nia. Dzięki tej funkcji możemy także zapla­no­wać wzbu­dze­nie alarmu jeżeli np. w rejonie kas skle­po­wych prze­by­wa okre­ślo­na liczba osób.

5. Unikanie podwójnego zliczania 

Także w przy­pad­ku zawra­ca­nia obiektu, nie doko­nu­je się podwój­ne­go nali­cza­nia. Dwukierunkowe zli­cza­nie osób odbywa się na okre­ślo­nym prze­pły­wie, a śle­dze­nie obej­mu­je ruchomą ścieżkę, dzięki temu unika się podwój­ne­go zli­cza­nia spo­wo­do­wa­ne­go zawra­ca­niem. Dodatkowo na zli­cza­nie nie wpły­wa­ją cienie, czy odbicia obiek­tów w warun­kach inten­syw­ne­go oświe­tle­nia i reflek­sów świetl­nych.

Ścieżka ruchu

6. Czytelnej jakości obraz — zliczanie i monitoring w jednym urządzeniu

Poza funkcją dokład­ne­go zli­cza­nia, kamera reje­stru­je także obraz, co sprawia, że nie potrze­bu­je­my dwóch dodat­ko­wych urzą­dzeń: zli­cza­ją­ce­go i kamery. Kamera dzięki pre­zen­ta­cji czy­tel­nej jakości obrazu dosko­na­le spraw­dza się jako część systemu moni­to­rin­gu. Dzięki temu możemy np. reje­stro­wać sceny wejścia/wyjścia ze sklepu, czy odtwo­rzyć sytu­acje np. zwią­za­ne z kra­dzie­żą, dzięki nagra­ne­mu mate­ria­ło­wi wideo. Z kolei póź­niej­sza analiza mate­ria­łu pozwala np. na okre­śle­nie przez jaki czas dana osoba prze­by­wa­ła w kon­kret­nej strefie. Pozwoli nam to zapla­no­wać odpo­wied­nią eks­po­zy­cję czy roz­mie­ścić towar.

7. Szybka kalibracja i konfiguracja

Kompaktowych roz­mia­rów kamera w dys­kret­ny sposób może być zamon­to­wa­na np. na suficie. Dodatkowo w prosty i szybki sposób prze­bie­ga kali­bra­cja i kon­fi­gu­ra­cja urzą­dze­nia. Aby ska­li­bro­wać kamerę wystar­czy podać wyso­kość na jakiej będzie zamon­to­wa­na oraz ustawić inte­re­su­ją­ce nas para­me­try np. pole, które ma obser­wo­wać. Zaletą jest także moż­li­wość zasi­la­nia kamery za pomocą PoE.

8. Łatwa analiza danych i interpretacja wyników

Zebrane dane prze­li­cza­ne są bez­po­śred­nio w kamerze, w związku z tym nie ma koniecz­no­ści korzy­sta­nia z dodat­ko­we­go kom­pu­te­ra w celu doko­na­nia analizy. W przy­pad­ku zerwa­nia połą­cze­nia z siecią, nie tracimy pozy­ska­nych danych, które zapi­sa­ne są w kamerze. Dodatkowo opro­gra­mo­wa­nie VAST umoż­li­wia gene­ro­wa­nie różnego rodzaju rapor­tów wspo­ma­ga­ją­cych codzien­ną pracę użyt­kow­ni­ków, mene­dże­rów ope­ra­cyj­nych i kadry zarzą­dza­ją­cej. Istnieje także moż­li­wość codzien­ne­go  prze­sy­ła­nia rapor­tów o zapla­no­wa­nej godzi­nie. Dzięki temu  przed­się­bior­cy posia­da­ją nie­za­wod­ne narzę­dzie do ana­li­ty­ki w miejscu sprze­da­ży, a także gwa­ran­cje bez­pie­czeń­stwa przez całą dobę. Użytkownik ma dostęp do szyb­kie­go i łatwego zarzą­dzal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia dzięki przy­ja­zne­mu inter­fej­so­wi i pre­zen­ta­cji danych w czy­tel­nej formie gra­ficz­nej np. w postaci wykre­sów linio­wych, słup­ko­wych czy koło­wych. Kamera jest sama w sobie narzę­dziem two­rzą­cym raporty i pre­zen­ta­cje gra­ficz­ne, w związku z tym nie ma koniecz­no­ści korzy­sta­nia z innych zewnętrz­nych pro­gra­mów do prze­twa­rza­nia danych i two­rze­nia grafiki. To wszyst­ko znaczne ułatwia analizę danych i inter­pre­ta­cję wyników, a także obniża koszty użyt­ko­wa­nia. Dodatkowo wszyst­kie dane mogą być eks­por­to­wa­ne do pro­gra­mu Microsoft Excel w celu doko­ny­wa­nia dalszej analizy. 

Grafika

9. Funkcja stitching — “zszywanie” — łączenie kilku kamer w szerokich wejściach

W przy­pad­ku sze­ro­kich wejść możemy zasto­so­wać kilka kamer SC8131 dzięki funkcji Stitching. Zaletą tej funkcji jest to, że osoba poru­sza­ją­ca się, prze­cho­dzą­ca pomię­dzy dwoma kame­ra­mi nie zosta­nie nali­czo­na podwój­nie. 

10. Bezpieczeństwo nagrań wideo

Materiał wideo możemy oglądać na żywo, a także ist­nie­je moż­li­wość odtwa­rza­nia wcze­śniej nagra­ne­go mate­ria­łu. Kamera obsłu­gu­je 3 stru­mie­nie wideo oraz umoż­li­wia zdalne zarzą­dza­nie moni­to­rin­giem i inte­gra­cję z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2.

Oprogramowanie VAST

Chcesz dowie­dzieć się więcej o tech­no­lo­gii zli­cza­nia — prze­czy­taj także nasz artykuł “Monitoring to coś więcej niż obser­wa­cja”


Przejdź do arty­ku­łu

Źródła: 
https://www.vivotek.com/sc8131/#overview
https://www.vivotek.com/website/en/vivotek_launches_3d_people_counting_solution_sc8131_stereo_camera_to_optimize_retail_operations/

 

Tagged under: