10 zalet precyzyjnej kamery zliczającej ludzi w technologii 3D

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was zesta­wie­nie 10 zalet pre­cy­zyj­nej kame­ry zli­cza­ją­cej ludzi w tech­no­lo­gi 3D.

1. Optymalizacja decyzji operacyjnych i poprawa zarządzania personelem — dzięki precyzyjnym algorytmom przetwarzania otrzymanych danych

Kame­ra SC8131 liczą­ca w tech­no­lo­gii 3D to dosko­na­łe narzę­dzie umoż­li­wia­ją­ce w pre­cy­zyj­ny spo­sób, dzię­ki odpo­wied­nim algo­ryt­mom prze­twa­rza­nia otrzy­ma­nych danych, łączyć moni­to­ring wideo z dany­mi mar­ke­tin­go­wy­mi. Posia­da­nie szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji doty­czą­cych ilo­ści osób znaj­du­ją­cych się w moni­to­ro­wa­nym miej­scu, czy odwie­dza­ją­cych dany obiekt w okre­ślo­nym cza­sie, poma­ga wła­ści­cie­lom i mene­dże­rom sku­tecz­niej zarzą­dzać per­so­ne­lem, oce­niać efek­ty akcji pro­mo­cyj­nych i dzia­łań mar­ke­tin­go­wych, czy osza­co­wać natę­że­nie ruchu w danym skle­pie. Co za tym idzie, posia­da­jąc wie­dzę w tym zakre­sie, moż­na znacz­nie popra­wić wydaj­ność pra­cy i ren­tow­ność, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na wzrost zysków fir­my.

2. Precyzja — zliczanie ludzi w czasie rzeczywistym  z dokładnością do 98%

Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na kame­ra SC8131 posia­da 2 obiek­ty­wy i dzia­ła w opar­ciu o tech­no­lo­gię głę­bi obra­zu 3D. Wraz z opro­gra­mo­wa­niem  z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­na jest na świe­cie, m. in.  w cen­trach han­dlo­wych czy halach spor­to­wych.

3. Rozróżnianie poruszających się obiektów

Ponad­to kame­ra jest w sta­nie odróż­nić ludzi od innych poru­sza­ją­cych się obiek­tów. Urzą­dze­nie roz­róż­nia ludzi od zwie­rząt, wóz­ków dzie­cię­cych czy wóz­ków na zaku­py i tym samym zli­cza tyl­ko oso­by. Kame­ra dosko­na­le radzi sobie tak­że w przy­pad­ku grup osób i zatło­czo­nych miejsc, a tak­że dzię­ki pomia­ro­wi wzro­stu jest w sta­nie odfil­tro­wać oso­by doro­słe od dzie­ci. W związ­ku tym zli­cza­nie i póź­niej­sza ana­li­za są bar­dzo dokład­ne.

Poru­sza­ją­ce się obiek­ty w polu kame­ry

4. Śledzenie obiektów w polu widzenia kamery 

Kame­ra SC8131 umiesz­czo­na nad wej­ściem np. do skle­pu, dzię­ki dwóm obiek­ty­wom jest w sta­nie dokład­nie śle­dzić poru­sza­ją­ce się w polu widze­nia oso­by. Jak rów­nież zli­czać poru­sza­ją­ce się obiek­ty w momen­cie opusz­cza­nia danej stre­fy, a to wszyst­ko dzię­ki zasto­so­wa­niu spe­cjal­nych algo­ryt­mów, któ­re eli­mi­nu­ją moż­li­wość ponow­ne­go nali­cze­nia. Dzię­ki tej funk­cji może­my tak­że zapla­no­wać wzbu­dze­nie alar­mu jeże­li np. w rejo­nie kas skle­po­wych prze­by­wa okre­ślo­na licz­ba osób.

5. Unikanie podwójnego zliczania 

Tak­że w przy­pad­ku zawra­ca­nia obiek­tu, nie doko­nu­je się podwój­ne­go nali­cza­nia. Dwu­kie­run­ko­we zli­cza­nie osób odby­wa się na okre­ślo­nym prze­pły­wie, a śle­dze­nie obej­mu­je rucho­mą ścież­kę, dzię­ki temu uni­ka się podwój­ne­go zli­cza­nia spo­wo­do­wa­ne­go zawra­ca­niem. Dodat­ko­wo na zli­cza­nie nie wpły­wa­ją cie­nie, czy odbi­cia obiek­tów w warun­kach inten­syw­ne­go oświe­tle­nia i reflek­sów świetl­nych.

Ścież­ka ruchu

6. Czytelnej jakości obraz — zliczanie i monitoring w jednym urządzeniu

Poza funk­cją dokład­ne­go zli­cza­nia, kame­ra reje­stru­je tak­że obraz, co spra­wia, że nie potrze­bu­je­my dwóch dodat­ko­wych urzą­dzeń: zli­cza­ją­ce­go i kame­ry. Kame­ra dzię­ki pre­zen­ta­cji czy­tel­nej jako­ści obra­zu dosko­na­le spraw­dza się jako część sys­te­mu moni­to­rin­gu. Dzię­ki temu może­my np. reje­stro­wać sce­ny wejścia/wyjścia ze skle­pu, czy odtwo­rzyć sytu­acje np. zwią­za­ne z kra­dzie­żą, dzię­ki nagra­ne­mu mate­ria­ło­wi wideo. Z kolei póź­niej­sza ana­li­za mate­ria­łu pozwa­la np. na okre­śle­nie przez jaki czas dana oso­ba prze­by­wa­ła w kon­kret­nej stre­fie. Pozwo­li nam to zapla­no­wać odpo­wied­nią eks­po­zy­cję czy roz­mie­ścić towar.

7. Szybka kalibracja i konfiguracja

Kom­pak­to­wych roz­mia­rów kame­ra w dys­kret­ny spo­sób może być zamon­to­wa­na np. na sufi­cie. Dodat­ko­wo w pro­sty i szyb­ki spo­sób prze­bie­ga kali­bra­cja i kon­fi­gu­ra­cja urzą­dze­nia. Aby ska­li­bro­wać kame­rę wystar­czy podać wyso­kość na jakiej będzie zamon­to­wa­na oraz usta­wić inte­re­su­ją­ce nas para­me­try np. pole, któ­re ma obser­wo­wać. Zale­tą jest tak­że moż­li­wość zasi­la­nia kame­ry za pomo­cą PoE.

8. Łatwa analiza danych i interpretacja wyników

Zebra­ne dane prze­li­cza­ne są bez­po­śred­nio w kame­rze, w związ­ku z tym nie ma koniecz­no­ści korzy­sta­nia z dodat­ko­we­go kom­pu­te­ra w celu doko­na­nia ana­li­zy. W przy­pad­ku zerwa­nia połą­cze­nia z sie­cią, nie tra­ci­my pozy­ska­nych danych, któ­re zapi­sa­ne są w kame­rze. Dodat­ko­wo opro­gra­mo­wa­nie VAST umoż­li­wia gene­ro­wa­nie róż­ne­go rodza­ju rapor­tów wspo­ma­ga­ją­cych codzien­ną pra­cę użyt­kow­ni­ków, mene­dże­rów ope­ra­cyj­nych i kadry zarzą­dza­ją­cej. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość codzien­ne­go  prze­sy­ła­nia rapor­tów o zapla­no­wa­nej godzi­nie. Dzię­ki temu  przed­się­bior­cy posia­da­ją nie­za­wod­ne narzę­dzie do ana­li­ty­ki w miej­scu sprze­da­ży, a tak­że gwa­ran­cje bez­pie­czeń­stwa przez całą dobę. Użyt­kow­nik ma dostęp do szyb­kie­go i łatwe­go zarzą­dzal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia dzię­ki przy­ja­zne­mu inter­fej­so­wi i pre­zen­ta­cji danych w czy­tel­nej for­mie gra­ficz­nej np. w posta­ci wykre­sów linio­wych, słup­ko­wych czy koło­wych. Kame­ra jest sama w sobie narzę­dziem two­rzą­cym rapor­ty i pre­zen­ta­cje gra­ficz­ne, w związ­ku z tym nie ma koniecz­no­ści korzy­sta­nia z innych zewnętrz­nych pro­gra­mów do prze­twa­rza­nia danych i two­rze­nia gra­fi­ki. To wszyst­ko znacz­ne uła­twia ana­li­zę danych i inter­pre­ta­cję wyni­ków, a tak­że obni­ża kosz­ty użyt­ko­wa­nia. Dodat­ko­wo wszyst­kie dane mogą być eks­por­to­wa­ne do pro­gra­mu Micro­soft Excel w celu doko­ny­wa­nia dal­szej ana­li­zy. 

Gra­fi­ka

9. Funkcja stitching — “zszywanie” — łączenie kilku kamer w szerokich wejściach

W przy­pad­ku sze­ro­kich wejść może­my zasto­so­wać kil­ka kamer SC8131 dzię­ki funk­cji Stit­ching. Zale­tą tej funk­cji jest to, że oso­ba poru­sza­ją­ca się, prze­cho­dzą­ca pomię­dzy dwo­ma kame­ra­mi nie zosta­nie nali­czo­na podwój­nie. 

10. Bezpieczeństwo nagrań wideo

Mate­riał wideo może­my oglą­dać na żywo, a tak­że ist­nie­je moż­li­wość odtwa­rza­nia wcze­śniej nagra­ne­go mate­ria­łu. Kame­ra obsłu­gu­je 3 stru­mie­nie wideo oraz umoż­li­wia zdal­ne zarzą­dza­nie moni­to­rin­giem i inte­gra­cję z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2.

Opro­gra­mo­wa­nie VAST

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o tech­no­lo­gii zli­cza­nia — prze­czy­taj tak­że nasz arty­kuł “Moni­to­ring to coś wię­cej niż obser­wa­cja”

Źró­dła: 
https://www.vivotek.com/sc8131/#overview
https://www.vivotek.com/website/en/vivotek_launches_3d_people_counting_solution_sc8131_stereo_camera_to_optimize_retail_operations/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *