MEGA CENY NA BULLETY! SUPER PROMOCJA!

W naszej promocji Mega niskie ceny na kamery typu bullet!

Dla­cze­go nasze bul­le­ty są naj­lep­sze?

- wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści)
— apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny)
— smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
— moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji
— wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10
— odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne (deszcz i kurz) IP66

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji jest moż­li­wy do 31 paź­dzier­ni­ka 2017

SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym kamer typu bul­let IB8367A i IB8369A na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji.

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 lub do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer.

Ceny pro­mo­cyj­ne są widocz­ne dla Part­ne­ra po zalo­go­wa­niu
do skle­pu VIPOS.  https://vipos.pl/
Pro­duk­ty pro­mo­cyj­ne ozna­czo­no w skle­pie ety­kie­tą OKAZJA!

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra IB8367A https://vipos.pl/bullet/1839-kamera-ip-vivotek-ib8367a-3-lata-gwarancji-4712123676661.html
Kame­ra IB8369A https://vipos.pl/bullet/1795-kamera-ip-vivotek-ib8369a-4712123676654.html

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl