PAŹDZIERNIK — Szkolenia VEC II

Szkolenie kamery VIVOTEK

Modu­ły szko­le­nia:

• Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta.
• Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach.
• Blok szko­le­nio­wy VEC IIVDT – Opis pro­gra­mu VECII »

Szko­le­nie pro­wa­dzą:
VIVOTEK Pol­ska
Robert Sta­nosz – Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger (Poland)
Mar­cin Kulik – Pro­duct mana­ger

Szko­le­nie 12 paź­dzier­ni­ka — odbę­dzie się w Hote­lu Mara­ton w Byd­gosz­czy przy uli­cy Powstań­ców War­sza­wy 13.

Szko­le­nie 25 paź­dzier­ni­ka — odbę­dzie się w loka­lu Laser­ho­use w Byto­miu, plac Kościusz­ki 1, Cen­trum Han­dlo­we Ago­ra

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w tym szko­le­niu? Zgłoś swo­je uczest­nic­two!

Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie udzia­łu w szko­le­niu dro­gą mailo­wą na szkolenia@vivotek.pl

W potwier­dze­niu pro­si­my okre­ślić ilość osób chcą­cych wziąć udział w szko­le­niu.

Mak­sy­mal­na ilość osób w ramach jed­nej fir­my: 2

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *