Pierwsze szkolenie techniczne VIVOTEK w 2015 roku za nami

Za nami kolejna edycja warsz­tatów technicznych dedyko­wanych produktom Vivoteka, które tym razem odbyły się w Warszawie. Trady­cyjnie już grono uczest­ników było bardzo szerokie i zróżni­cowane pod względem specja­li­zacji, co zaowo­cowało wieloma ciekawymi dysku­sjami, wymianami doświadczeń i kontaktów.


W tym dniu uczest­nikom spotkania zapre­zen­towano nie tylko możli­wości techniczne i konfi­gu­ra­cyjne omawianych urządzeń, ale także najnowsze propo­zycje z oferty Vivoteka. Ze szcze­gólnym zainte­re­so­waniem spotkały się modele IB8367‑R z wbudo­wanym exten­derem PoE oraz FE8181V, kamera hemis­fe­ryczna z dookólnym promien­nikiem podczer­wieni, które z uwagi na swoje walory, natych­miast po szkoleniu zostały wykorzy­stane w projektach naszych Partnerów.

Wszystkim uczest­nikom dziękujemy za tak liczne przybycie, ciekawe opinie i spostrze­żenia, emocjo­nujące dyskusje oraz dekla­racje udziału w kolejnych edycjach naszych szkoleń. Tymczasem zapra­szamy do udziału w następnym wydarzeniu zcyklu „Vivotek Expert Certi­ficate”, które odbędzie się już w marcu również w Warszawie.