Niezawodne kamery w bardzo niskich cenach! Promocja kamery

Na dobry począ­tek Nowe­go Roku wasze ulu­bio­ne mode­le kamer w bar­dzo niskich cenach!
Pro­mo­cja kame­ry
Sprawdź­cie co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy:

Stylowe i ekonomiczne kamery typu bullet IB8360 i IB8360-W

— bez­prze­wo­do­wa (model IB8360-W)
— wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 12 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści)
— apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD)
— smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
— odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra IB8360
Kame­ra IB8360-W

Szczegółowy obraz, wytrzymała konstrukcja i inteligentne funkcje – kamera bullet IB8377-H

— wyso­ka roz­dziel­czość 4MP (gwa­ran­cja szcze­gó­ło­we­go obra­zu)
— wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści)
WDR Pro popra­wa obra­zu w miej­scach o wyso­kim kon­tra­ście oświe­tle­nia
— Tam­pe­ring Detec­tion funk­cja pod­no­szą­ca bez­pie­czeń­stwo
— smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
— wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10
— odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra IB8377-H

Wytrzymałe, zewnętrzne z oświetlaczem IR, wasze ulubione kamery typu bullet IB8367A i IB8369A

— wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści)
— apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD)
— smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
— wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10
— odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra IB8367A
Kame­ra IB8369A

Zewnętrzna, wytrzymała kamera kopułkowa FD8367A-V

— wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści)
— funk­cja SNV pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia
— apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD)
— wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10
— odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne (deszcz i kurz) IP66

Zapra­sza­my do skle­pu:
Kame­ra FD8367A-V

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 stycz­nia 2018 lub do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer.
Ceny pro­mo­cyj­ne dostęp­ne są dla Part­ne­rów, Przed­sta­wi­cie­li Regio­nal­nych i Auto­ry­zo­wa­nych u naszych han­dlow­ców lub widocz­ne są po zalo­go­wa­niu do skle­pu  VIPOS
Pro­duk­ty pro­mo­cyj­ne ozna­czo­no w skle­pie ety­kie­tą OKAZJA!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl