Kamery multisensorowe

Obraz w perspektywie 180° lub 360°

W ofer­cie Vivo­tek dostęp­ne są już 12 MP kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we, wypo­sa­żo­ne aż w 4 obiek­ty­wy. W zależ­no­ści od mode­lu – kame­ry MS8391-EV i MS8392-EV posia­da­ją obiek­ty­wy sta­ło­ogni­sko­we, nato­miast model MA8391-ETV obiek­ty­wy zmien­no­ogni­sko­we.
Kame­ry zapew­nia­ją dosko­na­ły ultra­sze­ro­ki obraz wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Mode­le MS8391-EV i MS8392-EV reje­stru­ją obraz w per­spek­ty­wie 180 stop­ni, z kolei MA8391-ETV zapew­nia moż­li­wość dookol­nej obser­wa­cji w zakre­sie 360 stop­ni, a wszyst­ko przy roz­dziel­czo­ści 12 MP. Dzię­ki temu nawet przy bar­dzo dużym cyfro­wym zoo­mie zacho­wa­na jest wyso­ka szcze­gó­ło­wość obra­zu.

Widok w dzień — kame­ra MA8391-ETV

Zastosowanie

Kame­ry są w sta­nie objąć swo­im zasię­giem bar­dzo roz­le­gły teren, co spra­wia, że dosko­na­le nada­ją się do nad­zo­ru otwar­tych i zamknię­tych dużych prze­strze­ni jak uli­ce, skrzy­żo­wa­nia, par­ki, sta­dio­ny, lot­ni­ska, par­kin­gi, wiel­ko­po­wierzch­nio­we skle­py, hale maga­zy­no­we i pro­duk­cyj­ne. Kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we są w sta­nie zastą­pić kil­ka kla­sycz­nych kamer, co znacz­nie obni­ża kosz­ty insta­la­cji, a tak­że skra­ca czas mon­ta­żu i nakła­dy zwią­za­ne z zarzą­dza­niem i kon­ser­wa­cją.

Spójny, panoramiczny obraz

Kame­ry MS8391-EV i MS8392-EV dosko­na­le łączą w jeden spój­ny, pano­ra­micz­ny obraz wszyst­kie reje­stro­wa­ne uję­cia z czte­rech obiek­ty­wów. Dodat­ko­wo każ­de z ujęć moż­na osob­no kon­fi­gu­ro­wać, m.in. usta­wiać ostrość, kon­trast, jasność, pozio­mo­wa­nie, nasy­ce­nie.

Widok w dzień — kame­ra MS8391-EV

Doskonała jakość obrazu przy braku oświetlenia

Dodat­ko­wo model MS8391-EV wypo­sa­żo­ny jest w oświe­tlacz IR o efek­tyw­nym zasię­gu do 30 metrów. Dzię­ki temu uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym pomiesz­cze­niu lub w warun­kach zewnętrz­nych w nocy, przy bra­ku sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Z kolei model MA8391-ETV posia­da funk­cję SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty), któ­ra umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. Funk­cja ta jest nie­zmier­nie istot­na w sytu­acjach, gdy kolor jest decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem np. w sytu­acji iden­ty­fi­ka­cji osób (kolor oczu, wło­sów, skó­ry) czy pojaz­dów.

Model MS8391-EV

Technologie zapewniające korzyści

Wszyst­kie z mode­li posia­da­ją tech­no­lo­gię Smart Stre­am II i kom­pre­sję H.264, a dzię­ki temu moż­li­we jest prze­sy­ła­nie wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­sze­nie prze­strzeń dys­ko­wej archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su — nawet o 50%. Dużą zale­tą jest moż­li­wość obsłu­gi przez kame­ry, aż 4 stru­mie­ni wideo jed­no­cze­śnie. Mode­le wypo­sa­żo­ne są tak­że w tech­no­lo­gię WDR Enhan­ced, dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją opty­mal­ną jakość obra­zu i widocz­ność scen w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, jak np. wschód lub zachód słoń­ca.

Model MS8392-EV

Inteligentne funkcje

Kame­ry posia­da­ją tak­że tzw. inte­li­gent­ne funk­cje, pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Na przy­kład funk­cja Tam­pe­ring Detec­tion, powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach naru­sze­nia inte­gra­cji kame­ry. Dzię­ki temu kame­ra jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Mode­le MS8391-EV i MS8392-EV wypo­sa­żo­ne są w dwu­kie­run­ko­we audio, a tak­że funk­cję detek­cji audio, któ­ra powo­du­je wzbu­dze­nie alar­mu i/lub roz­po­czę­cie nagry­wa­nia w momen­cie zare­je­stro­wa­nia nie­po­ko­ją­ce­go dźwię­ku prze­kra­cza­ją­ce­go wska­za­ny poziom. Kame­ra MA8391-ETV posia­da wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do 5 metrów.
We wszyst­kich mode­lach jest wbu­do­wa­ny slot na kar­ty SD/SDHC/SDXC, co umoż­li­wia lokal­ne prze­cho­wy­wa­nia obra­zu, pozwa­la­jąc zapo­biec utra­cie danych w przy­pad­ku bra­ku połą­cze­nia z sie­cią.

Model MA8391-ETV

Wytrzymałe obudowy

Kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we zosta­ły wyko­na­ne z myślą o użyt­ko­wa­niu w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Obu­do­wy kamer, dzię­ki kla­sie szczel­no­ści IP66, są odpor­ne na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wych, takich jak sil­ne opa­dy desz­czu, wyso­ka wil­got­ność czy kurz. Sze­ro­ki zakres tem­pe­ra­tur pra­cy (np. model MS8391-EV -50°C — +60°C) zapew­nia nie­za­wod­ność w cza­sie dużych mro­zów i upa­łów. Dodat­ko­wo meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10 zapew­nia­ją urzą­dze­niom ochro­nę przed jaki­mi­kol­wiek akta­mi wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy pró­ba­mi znisz­cze­nia kamer.
Model MS8392-EV posia­da tak­że dodat­ko­wą prze­ciw­sło­necz­ną osło­nę, któ­ra spraw­dza się dosko­na­le w przy­pad­ku insta­lo­wa­nia kame­ry na ścia­nie. Model MA8391-ETV jest na chwi­lę obec­ną naj­mniej­szą na ryn­ku tego typu kame­rą, o śred­ni­cy zale­d­wie 21 cen­ty­me­trów. Wpły­wa to dodat­ko­wo korzyst­nie na walo­ry este­tycz­ne urzą­dze­nia.

Wię­cej infor­ma­cji o każ­dym z mode­li kamer znaj­dzie­cie na http://www.vipos.pl

Prze­czy­taj wię­cej o mode­lu kame­ry MS8391-EV

Prze­czy­taj wię­cej o mode­lu kame­ry MS8392-EV

Prze­czy­taj wię­cej o mode­lu kame­ry MA8391-ETV

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *