Kamery multisensorowe

Obraz w perspektywie 180° lub 360°

W ofercie Vivotek dostęp­ne są już 12 MP kamery mul­ti­sen­so­ro­we, wypo­sa­żo­ne aż w 4 obiek­ty­wy. W zależ­no­ści od modelu – kamery MS8391‐EVMS8392‐EV posia­da­ją obiek­ty­wy sta­ło­ogni­sko­we, nato­miast model MA8391‐ETV obiek­ty­wy zmien­no­ogni­sko­we.
Kamery zapew­nia­ją dosko­na­ły ultra­sze­ro­ki obraz wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Modele MS8391‐EVMS8392‐EV reje­stru­ją obraz w per­spek­ty­wie 180 stopni, z kolei MA8391‐ETV zapew­nia moż­li­wość dookol­nej obser­wa­cji w zakre­sie 360 stopni, a wszyst­ko przy roz­dziel­czo­ści 12 MP. Dzięki temu nawet przy bardzo dużym cyfro­wym zoomie zacho­wa­na jest wysoka szcze­gó­ło­wość obrazu.

Widok w dzień — kamera MA8391‐ETV

Zastosowanie

Kamery są w stanie objąć swoim zasię­giem bardzo roz­le­gły teren, co sprawia, że dosko­na­le nadają się do nadzoru otwar­tych i zamknię­tych dużych prze­strze­ni jak ulice, skrzy­żo­wa­nia, parki, sta­dio­ny, lot­ni­ska, par­kin­gi, wiel­ko­po­wierzch­nio­we sklepy, hale maga­zy­no­we i pro­duk­cyj­ne. Kamery mul­ti­sen­so­ro­we są w stanie zastą­pić kilka kla­sycz­nych kamer, co znacz­nie obniża koszty insta­la­cji, a także skraca czas montażu i nakłady zwią­za­ne z zarzą­dza­niem i kon­ser­wa­cją.

Spójny, panoramiczny obraz

Kamery MS8391‐EVMS8392‐EV dosko­na­le łączą w jeden spójny, pano­ra­micz­ny obraz wszyst­kie reje­stro­wa­ne ujęcia z czte­rech obiek­ty­wów. Dodatkowo każde z ujęć można osobno kon­fi­gu­ro­wać, m.in. usta­wiać ostrość, kon­trast, jasność, pozio­mo­wa­nie, nasy­ce­nie.

Widok w dzień — kamera MS8391‐EV

Doskonała jakość obrazu przy braku oświetlenia

Dodatkowo model MS8391‐EV wypo­sa­żo­ny jest w oświe­tlacz IR o efek­tyw­nym zasięgu do 30 metrów. Dzięki temu uzy­sku­je­my dobrej jakości obraz w zupeł­nie ciemnym pomiesz­cze­niu lub w warun­kach zewnętrz­nych w nocy, przy braku sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Z kolei model MA8391‐ETV posiada funkcję SNV (Supreme Night Visibility), która umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia. Funkcja ta jest nie­zmier­nie istotna w sytu­acjach, gdy kolor jest decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem np. w sytu­acji iden­ty­fi­ka­cji osób (kolor oczu, włosów, skóry) czy pojaz­dów.

Model MS8391‐EV

Technologie zapewniające korzyści

Wszystkie z modeli posia­da­ją tech­no­lo­gię Smart Stream II i kom­pre­sję H.264, a dzięki temu możliwe jest prze­sy­ła­nie wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­sze­nie prze­strzeń dys­ko­wej archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu — nawet o 50%. Dużą zaletą jest moż­li­wość obsługi przez kamery, aż 4 stru­mie­ni wideo jed­no­cze­śnie. Modele wypo­sa­żo­ne są także w tech­no­lo­gię WDR Enhanced, dzięki czemu zapew­nia­ją opty­mal­ną jakość obrazu i widocz­ność scen w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, jak np. wschód lub zachód słońca.

Model MS8392‐EV

Inteligentne funkcje

Kamery posia­da­ją także tzw. inte­li­gent­ne funkcje, pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Na przy­kład funkcja Tampering Detection, powia­da­mia o wszel­kie­go rodzaju próbach naru­sze­nia inte­gra­cji kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Modele MS8391‐EVMS8392‐EV wypo­sa­żo­ne są w dwu­kie­run­ko­we audio, a także funkcję detek­cji audio, która powo­du­je wzbu­dze­nie alarmu i/lub roz­po­czę­cie nagry­wa­nia w momen­cie zare­je­stro­wa­nia nie­po­ko­ją­ce­go dźwięku prze­kra­cza­ją­ce­go wska­za­ny poziom. Kamera MA8391‐ETV posiada wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwięku na odle­głość do 5 metrów.
We wszyst­kich mode­lach jest wbu­do­wa­ny slot na karty SD/SDHC/SDXC, co umoż­li­wia lokalne prze­cho­wy­wa­nia obrazu, pozwa­la­jąc zapo­biec utracie danych w przy­pad­ku braku połą­cze­nia z siecią.

Model MA8391‐ETV

Wytrzymałe obudowy

Kamery mul­ti­sen­so­ro­we zostały wyko­na­ne z myślą o użyt­ko­wa­niu w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Obudowy kamer, dzięki klasie szczel­no­ści IP66, są odporne na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zjawisk pogo­do­wych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wil­got­ność czy kurz. Szeroki zakres tem­pe­ra­tur pracy (np. model MS8391‐EV -50°C — +60°C) zapew­nia nie­za­wod­ność w czasie dużych mrozów i upałów. Dodatkowo meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obudowy IK10 zapew­nia­ją urzą­dze­niom ochronę przed jaki­mi­kol­wiek aktami wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy próbami znisz­cze­nia kamer.
Model MS8392‐EV posiada także dodat­ko­wą prze­ciw­sło­necz­ną osłonę, która spraw­dza się dosko­na­le w przy­pad­ku insta­lo­wa­nia kamery na ścianie. Model MA8391‐ETV jest na chwilę obecną naj­mniej­szą na rynku tego typu kamerą, o śred­ni­cy zale­d­wie 21 cen­ty­me­trów. Wpływa to dodat­ko­wo korzyst­nie na walory este­tycz­ne urzą­dze­nia.

Więcej infor­ma­cji o każdym z modeli kamer znaj­dzie­cie na http://www.vipos.pl

Przeczytaj więcej o modelu kamery MS8391‐EV

Przeczytaj więcej o modelu kamery MS8392‐EV

Przeczytaj więcej o modelu kamery MA8391‐ETV

 

 

 

 

 

Tagged under: