12 powodów dlaczego zaawansowane możliwości analityki wideo i scentralizowane zarządzanie dzięki produktom Aimetis są niezbędne dla branży rozrywkowej i rekreacyjnej.

Popularne kluby  nocne i hotele, duże sta­dio­ny i kasyna –prze­by­wa­ją tam miliony osób, w związku z tym muszą mieć zapew­nio­ne bez­pie­czeń­stwo na naj­wyż­szym  pozio­mie, zarówno w dzień jak i w nocy.  Zwłaszcza branża roz­ryw­ko­wa szcze­gól­ne musi dbać o bez­pie­czeń­stwo ludzi prze­by­wa­ją­cych w danym obiek­cie przez całą dobę, kładąc  nacisk na odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie infra­struk­tu­ry.

Odpowiedni system bez­pie­czeń­stwa może pomóc w moni­to­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu cało­ścią roz­pro­szo­nej infra­struk­tu­ry  z jednego miejsca.

Dlatego też sku­tecz­na ana­li­ty­ka wideo Aimetis może pod­nieść  poziom bez­pie­czeń­stwa zarówno jeżeli chodzi o gości jak i pra­cow­ni­ków, a nawet zna­czą­co popra­wić obsługę klienta, np.  przy wejściu do kasyna, można prze­pro­wa­dzić iden­ty­fi­ka­cję wcho­dzą­cych osób, tym samym roz­po­znać znanych gości i odpo­wied­nio zadbać o nich.

Scentralizowane zarzą­dza­nie IT w chmurze pozwala sku­tecz­nie i efek­tyw­nie zarzą­dzać wieloma obiek­ta­mi z jednej cen­tral­nej loka­li­za­cji.

1
Monitoring
i bezpieczeństwo obiektów

- moni­to­ring roz­le­głych prze­strze­ni dzięki ela­stycz­ne­mu i wydaj­ne­mu sys­te­mo­wi bez­pie­czeń­stwa
— ochrona pra­cow­ni­ków i klien­tów

2
Zbieranie informacji
o występujących zdarzeniach

- moż­li­wość otrzy­ma­nia i analizy infor­ma­cji, wpły­wa­ją­cych na poprawę jakości obsługi klienta i poziomu bez­pie­czeń­stwa.

3
Centralne zarządzanie
całym systemem

- moż­li­wość zarzą­dza­nia całym roz­pro­szo­nym w wielu loka­li­za­cjach moni­to­rin­giem z jednego cen­tral­ne­go miejsca

4
Oprogramowanie  Aimetis Symphony  dla klubów nocnych, kasyn, stadionów , hoteli
i restauracji

Aimetis Symphony to wysoce ska­lo­wal­ne i łatwe w użyciu opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia wideo (VMS), zapew­nia także niższy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia opro­gra­mo­wa­nia. Może być  zin­te­gro­wa­ne z  ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rą lub roz­bu­do­wy­wa­ne w zależ­no­ści od potrzeb. Oprogramowanie Symphony z pakie­tem analiz wideo i Aimetis Enterprise Manager (AEM) oferuje plat­for­mę do scen­tra­li­zo­wa­ne­go zarzą­dza­nia ,  dowol­nym sys­te­mem bez­pie­czeń­stwa  przez admi­ni­stra­to­ra ochrony.


Czytaj więcej

5
Inteligentne oprogramowanie zapewnia wzrost bezpieczeństwa
i poprawę zarządzania obiektami

Wiedza na temat zacho­wa­nia klien­tów w znaczny sposób może wpłynąć na decyzję osób zarzą­dza­ją­cych danym obiek­tem. Posiadanie takiej wiedzy może prze­ło­żyć się na wzrost zado­wo­le­nia klien­tów korzy­sta­ją­cych z różnego rodzaju atrak­cji, a tym samym na zyski firmy. Dodatkowo w sytu­acji wystą­pie­nia nie­po­ko­ją­ce­go zda­rze­nia  per­so­nel ochrony od razu powia­da­mia­ny jest  o zajściu za pomocą wia­do­mo­ści e‐mail lub SMS. Skraca to czas reakcji oraz podnosi bez­pie­czeń­stwo osób prze­by­wa­ją­cych na terenie obiektu.

6
Śledzenie przepływu ludzi
w danym obiekcie

Dzięki moż­li­wo­ściom gene­ro­wa­nia map ciepła, w prosty sposób osoby zarzą­dza­ją­ce mogą otrzy­mać infor­ma­cję doty­czą­ce prze­pły­wu ruchu klien­tów. W ten sposób można efek­tyw­nie zapla­no­wać układ i ume­blo­wa­nie danego obiektu, zarzą­dzać akcjami pro­mo­cyj­ny­mi, tak aby przy­no­si­ły wymier­ne korzy­ści, pla­no­wać zatrud­nie­nie i roz­miesz­cze­nie per­so­ne­lu, aby popra­wić obsługę klienta, a także wyzna­czyć naj­bar­dziej opty­mal­ne miejsce do prze­pro­wa­dze­nia różnego rodzaju eventów.

7
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR)

System umoż­li­wia reje­stro­wa­nie numerów tablic reje­stra­cyj­nych samo­cho­dów korzy­sta­ją­cych z miejsc par­kin­go­wych, bez koniecz­no­ści zatrud­nia­nia osób zaj­mu­ją­cych się tym. Dodatkowo numery tablic reje­stra­cyj­nych, jak i zdjęcia pojaz­dów mogą być prze­cho­wy­wa­ne, w celu póź­niej­sze­go nali­cze­nia opłat  za korzy­sta­nie z par­kin­gu.


Czytaj więcej

8
Rozpoznawanie twarzy

Oprogramowanie pozwala na iden­ty­fi­ka­cję rysów twarzy osób. Dzięki temu możemy np. nie wpusz­czać na stadion pił­kar­ski osób, które w prze­szło­ści wywo­ły­wa­ły kon­flik­ty lub do kasyna nie­któ­rych graczy. Z kolei iden­ty­fi­ka­cja i roz­po­zna­nie znanych i ważnych dla nas gości, poprawi ich poziom obsługi, co wpłynie na ich lepsze zado­wo­le­nie, a nam przy­nie­sie wymier­ne zyski.


Czytaj więcej

9
Zliczanie ludzi

Dzięki tej funkcji możemy zop­ty­ma­li­zo­wać ilość osób znaj­du­ją­cych się w danym obiek­cie. Skutecznie możemy zarzą­dzać prze­pły­wem ruchu, wejść i wyjść z pomiesz­czeń. Posiadać będzie­my aktu­al­ne infor­ma­cje ile osób w danym momen­cie i dniu tygo­dnia prze­by­wa­ło w klubie, kasynie czy na sta­dio­nie. Pozwoli nam to zapla­no­wać okre­ślo­ne­go rodzaju eventy i dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne.

10
Wykrywanie tłumu

Niezależnie od tego, czy jest to stadion, klub czy kasyno, w każdej chwili możemy otrzy­mać infor­ma­cję gdzie gro­ma­dzi się tłum i odpo­wied­nio wcze­śniej zare­ago­wać na tą sytu­ację, gdyby okazało się, że wiąże się z zaist­nie­niem jakie­go­kol­wiek nie­bez­pie­czeń­stwa.

11
Thin Client  Aimetis: powstrzymaj nielegalne działania i  promuj własną markę

Thin Client  to nie­wiel­kich roz­mia­rów urzą­dze­nie,  umoż­li­wia­ją­ce wyświe­tla­nie i prze­glą­da­nie nagrań z moni­to­rin­gu. Thin Client może być zamon­to­wa­ny na ścianie, pod biur­kiem czy za moni­to­rem (VESA) — insta­la­cja zajmuje mniej niż pięć minut. Ponadto, jako urzą­dze­nie nie posia­da­ją­ce wen­ty­la­to­ra, zasi­la­ne za pomocą  PoE, pobiera 95 procent mniej energii, niż kom­pu­ter z sys­te­mem Windows. Wpływa to zatem, zarówno na zmniej­sze­nie krótko,jak i dłu­go­ter­mi­no­wych kosztów, zwią­za­nych z moni­to­rin­giem.|
Thin Client może zostać zasto­so­wa­ny w miej­scach zwią­za­nych z rekre­acją, sportem i roz­ryw­ką, np. w salach zabaw może służyć do wyświe­tla­nia obrazu bawią­cych się dzieci na moni­to­rach w strefie pocze­kal­ni, kawiar­ni, gdzie opie­ku­no­wie czekają na swoje pocie­chy lub przy wejściu na stadion, do klubu nocnego, co uświa­da­mia osoby prze­by­wa­ją­ce w danym obiek­cie, że są obser­wo­wa­ne.


Czytaj więcej

12
Aimetis PSA:  Kompletny system nadzoru wideo mieszczący się
w małym wytrzymałym pudełku — idealne rozwiązanie dla małej przestrzeni

Dla mniej­szych odbior­ców wyko­rzy­stu­ją­cych z sys­te­mów do 32 kamer Aimetis pro­po­nu­je Physical Security Appliance (PSA). To idealne roz­wią­za­nie zapew­nia­ją­ce ana­li­ty­kę wideo, a jed­no­cze­śnie nie wyma­ga­ją­ce insta­la­cji dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia. PSA można łatwo zamon­to­wać w miej­scach o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. To dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla mniej­szych pubów, bawial­ni czy klubów.

Źródło: http://www.aimetis.com/Solutions/Entertainment.aspx

Tagged under: