12 powodów dlaczego zaawansowane możliwości analityki wideo i scentralizowane zarządzanie dzięki produktom Aimetis są niezbędne dla branży rozrywkowej i rekreacyjnej.

Popu­lar­ne klu­by  noc­ne i hote­le, duże sta­dio­ny i kasy­na –prze­by­wa­ją tam milio­ny osób, w związ­ku z tym muszą mieć zapew­nio­ne bez­pie­czeń­stwo na naj­wyż­szym  pozio­mie, zarów­no w dzień jak i w nocy.  Zwłasz­cza bran­ża roz­ryw­ko­wa szcze­gól­ne musi dbać o bez­pie­czeń­stwo ludzi prze­by­wa­ją­cych w danym obiek­cie przez całą dobę, kła­dąc  nacisk na odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nie infra­struk­tu­ry.

Odpo­wied­ni sys­tem bez­pie­czeń­stwa może pomóc w moni­to­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu cało­ścią roz­pro­szo­nej infra­struk­tu­ry  z jed­ne­go miej­sca.

Dla­te­go też sku­tecz­na ana­li­ty­ka wideo Aime­tis może pod­nieść  poziom bez­pie­czeń­stwa zarów­no jeże­li cho­dzi o gości jak i pra­cow­ni­ków, a nawet zna­czą­co popra­wić obsłu­gę klien­ta, np.  przy wej­ściu do kasy­na, moż­na prze­pro­wa­dzić iden­ty­fi­ka­cję wcho­dzą­cych osób, tym samym roz­po­znać zna­nych gości i odpo­wied­nio zadbać o nich.

Scen­tra­li­zo­wa­ne zarzą­dza­nie IT w chmu­rze pozwa­la sku­tecz­nie i efek­tyw­nie zarzą­dzać wie­lo­ma obiek­ta­mi z jed­nej cen­tral­nej loka­li­za­cji.

1
Monitoring
 i bezpieczeństwo obiektów

- moni­to­ring roz­le­głych prze­strze­ni dzię­ki ela­stycz­ne­mu i wydaj­ne­mu sys­te­mo­wi bez­pie­czeń­stwa
- ochro­na pra­cow­ni­ków i klien­tów

2
Zbieranie informacji
o występujących zdarzeniach

 

- moż­li­wość otrzy­ma­nia i ana­li­zy infor­ma­cji, wpły­wa­ją­cych na popra­wę jako­ści obsłu­gi klien­ta i pozio­mu bez­pie­czeń­stwa.

3
Centralne zarządzanie
całym systemem

- moż­li­wość zarzą­dza­nia całym roz­pro­szo­nym w wie­lu loka­li­za­cjach moni­to­rin­giem z jed­ne­go cen­tral­ne­go miej­sca 


Oprogramowanie  Aimetis Symphony  dla klubów nocnych, kasyn, stadionów , hoteli
i restauracji

Aime­tis Sym­pho­ny to wyso­ce ska­lo­wal­ne i łatwe w uży­ciu opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia wideo (VMS), zapew­nia tak­że niż­szy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia opro­gra­mo­wa­nia. Może być  zin­te­gro­wa­ne z  ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rą lub roz­bu­do­wy­wa­ne w zależ­no­ści od potrzeb. Opro­gra­mo­wa­nie Sym­pho­ny z pakie­tem ana­liz wideo i Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger (AEM) ofe­ru­je plat­for­mę do scen­tra­li­zo­wa­ne­go zarzą­dza­nia ,  dowol­nym sys­te­mem bez­pie­czeń­stwa  przez admi­ni­stra­to­ra ochro­ny.  


Inteligentne oprogramowanie zapewnia wzrost bezpieczeństwa
i poprawę zarządzania obiektami

Wie­dza na temat zacho­wa­nia klien­tów w znacz­ny spo­sób może wpły­nąć na decy­zję osób zarzą­dza­ją­cych danym obiek­tem. Posia­da­nie takiej wie­dzy może prze­ło­żyć się na wzrost zado­wo­le­nia klien­tów korzy­sta­ją­cych z róż­ne­go rodza­ju atrak­cji, a tym samym na zyski fir­my. Dodat­ko­wo w sytu­acji wystą­pie­nia nie­po­ko­ją­ce­go zda­rze­nia  per­so­nel ochro­ny od razu powia­da­mia­ny jest  o zaj­ściu za pomo­cą wia­do­mo­ści e-mail lub SMS. Skra­ca to czas reak­cji oraz pod­no­si bez­pie­czeń­stwo osób prze­by­wa­ją­cych na tere­nie obiek­tu.


Śledzenie przepływu ludzi
w danym obiekcie

Dzię­ki moż­li­wo­ściom gene­ro­wa­nia map cie­pła, w pro­sty spo­sób oso­by zarzą­dza­ją­ce mogą otrzy­mać infor­ma­cję doty­czą­ce prze­pły­wu ruchu klien­tów. W ten spo­sób moż­na efek­tyw­nie zapla­no­wać układ i ume­blo­wa­nie dane­go obiek­tu, zarzą­dzać akcja­mi pro­mo­cyj­ny­mi, tak aby przy­no­si­ły wymier­ne korzy­ści, pla­no­wać zatrud­nie­nie i roz­miesz­cze­nie per­so­ne­lu, aby popra­wić obsłu­gę klien­ta, a tak­że wyzna­czyć naj­bar­dziej opty­mal­ne miej­sce do prze­pro­wa­dze­nia róż­ne­go rodza­ju even­tów.


Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR)

Sys­tem umoż­li­wia reje­stro­wa­nie nume­rów tablic reje­stra­cyj­nych samo­cho­dów korzy­sta­ją­cych z miejsc par­kin­go­wych, bez koniecz­no­ści zatrud­nia­nia osób zaj­mu­ją­cych się tym. Dodat­ko­wo nume­ry tablic reje­stra­cyj­nych, jak i zdję­cia pojaz­dów mogą być prze­cho­wy­wa­ne, w celu póź­niej­sze­go nali­cze­nia opłat  za korzy­sta­nie z par­kin­gu. 


Rozpoznawanie twarzy

Opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la na iden­ty­fi­ka­cję rysów twa­rzy osób. Dzię­ki temu może­my np. nie wpusz­czać na sta­dion pił­kar­ski osób, któ­re w prze­szło­ści wywo­ły­wa­ły kon­flik­ty lub do kasy­na nie­któ­rych gra­czy. Z kolei iden­ty­fi­ka­cja i roz­po­zna­nie zna­nych i waż­nych dla nas gości, popra­wi ich poziom obsłu­gi, co wpły­nie na ich lep­sze zado­wo­le­nie, a nam przy­nie­sie wymier­ne zyski.


Zliczanie ludzi

Dzię­ki tej funk­cji może­my zop­ty­ma­li­zo­wać ilość osób znaj­du­ją­cych się w danym obiek­cie. Sku­tecz­nie może­my zarzą­dzać prze­pły­wem ruchu, wejść i wyjść z pomiesz­czeń. Posia­dać będzie­my aktu­al­ne infor­ma­cje ile osób w danym momen­cie i dniu tygo­dnia prze­by­wa­ło w klu­bie, kasy­nie czy na sta­dio­nie. Pozwo­li nam to zapla­no­wać okre­ślo­ne­go rodza­ju even­ty i dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne.

10 
Wykrywanie tłumu

Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to sta­dion, klub czy kasy­no, w każ­dej chwi­li może­my otrzy­mać infor­ma­cję gdzie gro­ma­dzi się tłum i odpo­wied­nio wcze­śniej zare­ago­wać na tą sytu­ację, gdy­by oka­za­ło się, że wią­że się z zaist­nie­niem jakie­go­kol­wiek nie­bez­pie­czeń­stwa.

11 
Thin Client  Aimetis: powstrzymaj nielegalne działania i  promuj własną markę

Thin Client  to nie­wiel­kich roz­mia­rów urzą­dze­nie,  umoż­li­wia­ją­ce wyświe­tla­nie i prze­glą­da­nie nagrań z moni­to­rin­gu. Thin Client może być zamon­to­wa­ny na ścia­nie, pod biur­kiem czy za moni­to­rem (VESA) — insta­la­cja zaj­mu­je mniej niż pięć minut. Ponad­to, jako urzą­dze­nie nie posia­da­ją­ce wen­ty­la­to­ra, zasi­la­ne za pomo­cą  PoE, pobie­ra 95 pro­cent mniej ener­gii, niż kom­pu­ter z sys­te­mem Win­dows. Wpły­wa to zatem, zarów­no na zmniej­sze­nie krótko,jak i dłu­go­ter­mi­no­wych kosz­tów, zwią­za­nych z moni­to­rin­giem.|
Thin Client może zostać zasto­so­wa­ny w miej­scach zwią­za­nych z rekre­acją, spor­tem i roz­ryw­ką, np. w salach zabaw może słu­żyć do wyświe­tla­nia obra­zu bawią­cych się dzie­ci na moni­to­rach w stre­fie pocze­kal­ni, kawiar­ni, gdzie opie­ku­no­wie cze­ka­ją na swo­je pocie­chy lub przy wej­ściu na sta­dion, do klu­bu noc­ne­go, co uświa­da­mia oso­by prze­by­wa­ją­ce w danym obiek­cie, że są obser­wo­wa­ne. 

12  
Aimetis PSA:  Kompletny system nadzoru wideo mieszczący się
w małym wytrzymałym pudełku — idealne rozwiązanie dla małej przestrzeni

Dla mniej­szych odbior­ców wyko­rzy­stu­ją­cych z sys­te­mów do 32 kamer Aime­tis pro­po­nu­je Phy­si­cal Secu­ri­ty Applian­ce (PSA). To ide­al­ne roz­wią­za­nie zapew­nia­ją­ce ana­li­ty­kę wideo, a jed­no­cze­śnie nie wyma­ga­ją­ce insta­la­cji dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia. PSA moż­na łatwo zamon­to­wać w miej­scach o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. To dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla mniej­szych pubów, bawial­ni czy klu­bów.

Źró­dło: http://www.aimetis.com/Solutions/Entertainment.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl