3 sposoby jak system ALPR może wspomóc Twój biznes

Sys­tem auto­ma­tycz­ne­go roz­po­zna­wa­nia tablic reje­stra­cyj­nych (ALPR) fir­my Aime­tis pozwa­la na śle­dze­nie, reje­stro­wa­nie, a tak­że two­rze­nie rapor­tów doty­czą­cych tablic reje­stra­cyj­nych pojaz­dów z bar­dzo dużą dokład­no­ścią. Sys­tem ALPR umoż­li­wia bez­pro­ble­mo­wą inte­gra­cję zarów­no kamer ana­lo­go­wych jak i IP,  prak­tycz­nie z każ­dym sys­te­mem moni­to­rin­gu.

1. Efektywny system usprawniający zarządzanie parkingiem

Sys­tem umoż­li­wia reje­stro­wa­nie nume­rów tablic reje­stra­cyj­nych samo­cho­dów korzy­sta­ją­cych z miejsc par­kin­go­wych, bez koniecz­no­ści zatrud­nia­nia osób zaj­mu­ją­cych się tym. Dodat­ko­wo nume­ry tablic reje­stra­cyj­nych, jak i zdję­cia pojaz­dów mogą być prze­cho­wy­wa­ne, w celu póź­niej­sze­go nali­cze­nia opłat  za korzy­sta­nie z par­kin­gu.

2. Większa ochrona nieruchomości i granic

Sys­tem ALPR zapew­nia wyso­ki  poziom ochro­ny obiek­tów. Dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu wykry­wa­niu i indek­so­wa­niu tablic reje­stra­cyj­nych, w łatwy i szyb­ki spo­sób moż­na spraw­dzić, któ­re pojaz­dy są na tzw. bia­łej lub czar­nej liście  i sku­tecz­nie zapo­bie­gać wtar­gnię­ciu nie­chcia­nych pojaz­dów na pose­sję. Połą­cze­nie ALPR z sys­te­mem kon­tro­li dostę­pu oraz zesta­wie­niem “czar­nych list” dosko­na­le spraw­dza się w przy­pad­ku ochro­ny gra­nic pań­stwo­wych, na przej­ściach gra­nicz­nych i punk­tach kon­tro­l­nych.

3. Poprawa jakości obsługi klienta, dzięki posiadaniu dodatkowych informacji

Wyko­rzy­stu­jąc infor­ma­cje o tabli­cach reje­stra­cyj­nych moż­na znacz­nie popra­wić poziom obsłu­gi klien­ta. Tuż przed poja­wie­niem się klien­ta, iden­ty­fi­ku­jąc tabli­cę reje­stra­cyj­ną pojaz­du, któ­rym przy­jeż­dża, moż­na prze­ka­zać do dzia­łu obsłu­gi klien­ta infor­ma­cje na jego temat– imię i nazwi­sko, powód wizy­ty czy histo­rię spo­tkań. Wszyst­kie te dane moż­na uzy­skać bez­po­śred­nio przed wej­ściem danej oso­by. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie zwłasz­cza dla salo­nów czy warsz­ta­tów samo­cho­do­wych.

Kluczowe cechy systemu ALPR Aimetis

- Umoż­li­wia odczy­ty­wa­nie tablic reje­stra­cyj­nych  ponad 100 kra­jów i regio­nów na całym świe­cie.

- Dostęp­ne są nie­zli­czo­ne sce­na­riu­sze alar­mo­we,  np. bia­łe i czar­ne listy tablic reje­stra­cyj­nych.

- Intu­icyj­na prze­glą­dar­ka i funk­cja wyszu­ki­wa­nia pozwa­la­ją na pro­stą ana­li­zę danych.

- Moż­li­wość odczy­tu tablic na wie­lu pasach ruchu, w tym pod­czas jaz­dy  jak i posto­ju.

- Inter­fejs do zewnętrz­nych urzą­dzeń wej­ścia / wyj­ścia.

- Kom­pa­ty­bil­ność z kame­ra­mi ana­lo­go­wy­mi i IP spra­wia, że insta­la­cja jest bar­dzo ela­stycz­na.

Dane techniczne

Pro­ce­sor: dwur­dze­nio­wy Intel

RAM: 2 GB

Prze­strzeń dys­ko­wa: 250 MB

Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Win­dows XP lub now­szy

Gniaz­do PCI lub port USB na klucz sprzę­to­wy

Aime­tis Sym­pho­ny ™

Sys­tem ALPR umoż­li­wia bez­pro­ble­mo­wą inte­gra­cję zarów­no kamer ana­lo­go­wych jak i IP,  prak­tycz­nie z każ­dym sys­te­mem moni­to­rin­gu opar­tym o Aime­tis Sym­pho­ny.

 

Żró­dło: http://www.aimetis.com/ALPR/default.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *