Aimetis Enterprise Manager — Scentralizowane zarządzanie w chmurze

Czy jest możliwe łatwe i wygodne zarzą­dzanie wieloma systemami nadzoru wideo?

Już tak! Jest to możliwe dzięki scentra­li­zo­wanemu zarzą­dzaniu w chmurze  —  Aimetis Enter­prise Manager (AEM).

AEM usprawnia działania IT poprzez ujedno­licone monito­ro­wanie stanu systemu i zarzą­dzanie ustawie­niami, a także automa­tyczne aktuali­zo­wanie oprogra­mo­wania (software i firmware). jest to rozwią­zanie idealnie dopasowane do systemów korzy­sta­jących z oprogra­mo­wania do zarzą­dzania wideo Aimetis Symphony (VMS), rejestra­torów sieciowych firmy Aimetis (z serii R i E) i Thin Client.

AEM umożliwia szybkie ziden­ty­fi­ko­wanie kamer offline, awarii pamięci masowej, czy procesora. Wszystko to jest możliwe przy użyciu konsoli inter­ne­towej i powia­do­mieniom e‑mail.  Kontro­lo­wanie systemów z jednego centralnego inter­fejsu, pozwala na znaczne ograni­czenie zatrud­nienia infor­ma­tyków. Wystarczy jedna osoba, w jednym miejscu! Dodatkowo AEM pozwala ograniczyć ryzyko wymagając automa­tycznej zmiany haseł dla kamer, a także zwiększa zgodność systemów przez jasne definio­wanie ustawień, które nie mogą być zmienione lokalnie.

Podsu­mo­wując Aimetis Enter­prise Manager  pomaga skrócić czas potrzebny na konfi­gu­rację i bieżącą admini­strację systemu i wykorzystać zasoby firmy do innych zadań.

Najważ­niejsze  korzyści  zarzą­dzania scentra­li­zo­wanego Aimetis Enter­prise Manager:  

  • Maksy­ma­li­zacja czasu pracy

Wdrożenie AEM znacznie zmniejsza czas przestojów sieci. Admini­stra­torzy są w stanie szybko ziden­ty­fi­kować pojawienie się problemu poprzez wykorzy­stanie inter­ne­towego pulpitu dostępu lub poczty e‑mail. Otrzy­mywane raporty obejmują: brak połączenia z serwerem i kamerami, awarie pamięci masowej, procesora.

  • Zwięk­szenie zgodności

Ustawienia centralnie zdefi­niowane przez AEM, nie mogą być zmienione lokalnie. Pozwala to na uniknięcie problemów związanych z niespójnymi i niezgodnymi konfi­gu­ra­cjami.

  • Obniżenie całko­witych kosztów użytko­wania  TCO (total cost of ownership)

Zarzą­dzanie scentra­li­zowane przyspiesza konfi­gu­rację wstępną i bieżący czas pracy admini­stra­cyjnej. Aktuali­zacje oprogra­mo­wania mogą być centralnie skonfi­gu­rowane i automa­tycznie insta­lowane.

  • Zwięk­szenie poziomu bezpie­czeństwa

AEM zapewnia nowy poziom bezpie­czeństwa sieci dzięki reago­waniu na wektory ataku. Daje  pewność, że kamery nie są zagrożone przez pozosta­wienie domyślnych haseł. AEM pozwala w prosty sposób aktuali­zować firmware urządzeń zawie­ra­jących luki w zabez­pie­cze­niach.

  • Zarzą­dzanie wieloma lokali­za­cjami

AEM jest jedyną platformą oferującą scentra­li­zowane zarzą­dzanie chmurami. Umożliwia zarzą­dzanie insta­la­cjami nadzoru wideo na całym świecie, z jednego pulpitu nawiga­cyjnego admini­stratora. Jest to idealne rozwią­zanie dla sektora handlu detalicznego, trans­portu, banko­wości i logistyki, pozwa­lające nadzo­rować bezpie­czeństwo wielu lokali­zacji, w dowolnym momencie.

Główne cechy

Scentra­li­zowana admini­stracja Symphony VMS

AEM umożliwia admini­stra­torom zarzą­dzanie ustawie­niami na wielu serwerach w rozpro­szonych systemach sieciowych. Polityka bezpie­czeństwa umożliwia standa­ry­zację powszechnie skonfi­gu­ro­wanych elementów. Ponadto ​​admini­stra­torzy serwerów lokalnych, nie mogą zmieniać ustawień wyraźnie zdefi­nio­wanych przez głównego admini­stratora.

Panel kontrolny systemu

Możemy monito­rować  dostępność i wydajność serwerów VMS, farm serwerów, kamer, śledzić zużycie procesora i pamięci masowej. Pulpit nawiga­cyjny oparty na sieci Web zapewnia na żądanie dostęp do stanu systemu, a raporty mogą być automa­tycznie wysyłane do admini­stra­torów.

Automa­tyczna aktuali­zacja

AEM udostępnia platformę chmurową do zarzą­dzania oprogra­mo­waniem serwera VMS. Aktuali­zacje mogą być natych­miast zainsta­lowane lub zapla­nowane w określonym czasie.

Kopia zapasowa w chmurze

Poprzez AEM konfi­gu­racje serwerów Symphony mogą być okresowo zapisywane w chmurze. W przypadku błędnej konfi­gu­racji lub awarii serwera ustawienia można łatwo przywrócić.

Most AEM

Most AEM to specjalne urządzenie montowane lokalnie; działające w połączeniu z AEM, w celu ułatwienia zaawan­so­wanego zarzą­dzania kamerami. Dzięki kompak­towej budowie i zasilaniu za pomocą  PoE, most sprawnie wykorzy­stuje przestrzeń i moc. W rozpro­szonych systemach nadzoru jeden most AEM będzie zazwyczaj wymagany w każdej lokali­zacji.

Zarzą­dzanie kamerami

AEM znacznie usprawnia zarzą­dzanie rozpro­szonymi kamerami sieciowymi. Za pomocą mostu AEM kamery są automa­tycznie wykrywane i rejestrowane. Oprogra­mo­wanie kamery można centralnie aktuali­zować z poziomu chmury, bez koniecz­ności obsługi personelu na miejscu.

Reasu­mując Aimetis Enter­prise Manager zapewnia ujedno­liconą prezen­tację i kontrolę całego systemu, zdalne zarzą­dzanie aktuali­za­cjami oprogra­mo­wania, automa­tyczne monito­ro­wanie i alarmo­wanie, prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, a także bardzo bezpieczne szyfrowane połączenie SSL.