Mega ceny na HEMISFERY

REGULAMIN PROMOCJI „Mega ceny na HEMISFERY

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji jest moż­li­wy do 31 paź­dzier­ni­ka 2017

ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH:

SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym wybra­nych kamer hemis­fe­rycz­nych VIVOTEK na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji.

Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 lub do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer.

Ceny pro­mo­cyj­ne są widocz­ne dla Part­ne­ra po zalo­go­wa­niu do skle­pu.
Pro­duk­ty pro­mo­cyj­ne ozna­czo­no w skle­pie ety­kie­tą OKAZJA!

Logo­wa­nie do skle­pu: https://vipos.pl/logowanie
Gru­pa kamer hemis­fe­rycz­nych: https://vipos.pl/20-hemisferyczne-fisheye

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl